<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Palkitseminen

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkitsemispolitiikka ja -raportit

Yhtiökokouksen hyväksymä palkitsemispolitiikka löytyy täältä.

Yhtiökokous hyväksyy hallituksen laatiman palkitsemiraportin. Vuoden 2020 raportti löytyy täältä.

Hallituksen palkitseminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkitsemisesta hallituksen ehdotuksesta. Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan palkkioina ainoastaan yhtiökokouksen päättämä kiinteä 1 250 euron rahakorvaus kuukaudessa.

Hallituksen jäseniä ei palkita millään osakeperusteisilla palkitsemisjärjestelmillä tai muilla tavoin. Wulff-Yhtiöt ei ole antanut hallituksen jäsenille rahalainaa, takauksia tai muita vastuusitoumuksia. Yhteenveto hallituspalkkioista ja toimi- tai työsuhteessa saaduista palkoista on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 25 ja oheisessa taulukossa.

Varsinaiselta yhtiökokoukselta 8.4.2021 saamansa valtuutuksen perusteella yhtiön hallituksella on oikeus jatkaa omien osakkeiden takaisinostoa hankkimalla enintään 300 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita 30.4.2022 mennessä. Valtuutuksen mukaan osakkeita voidaan hankkia yhtiölle käytettäväksi muun muassa osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi. Tilikaudella 2021 luovutettiin omia osakkeita. Hallitus päätti 22.2.2021 luovuttaa toimitusjohtajalle 7 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta palkkiona vuodelta 2020. Omia osakkeita hankittiin 2020 toisen vuosineljänneksen aikana 65 260 osaketta markkinahintaan 25.5.-11.6.2020 Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintaa koskevien säännösten mukaisesti. Hankitut osakkeet on tarkoitus käyttää yhtiön kasvustrategian mukaisten yrityshankintojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus valmistelee ehdotuksen ja päättää emoyhtiön toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista sopimusehdoista.

Hallitus päätti 22.2.2021 toimitusjohtajaa koskevasta osakeperusteisesta lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä. Ohjelman tavoitteena on edistää yhtiön strategian ja pitkän aikavälin liiketoiminnan kannattavuuden toteutumista. Hallitus päätti toimitusjohtajan olevan oikeutettu lyhyen aikavälin kannustinpalkkioon vuodelta 2021 riippuen oikaistun liikevoiton ja pörssikurssin kehityksestä vuonna 2021. Palkkio on enintään 10 000 Wulff-Yhtiöt Oyj:n osaketta. Hallitus päätti toimitusjohtajan olevan oikeutettu pitkän aikavälin kannustinpalkkioon ajanjaksolta 1.1.2021-31.12.2023 riippuen pörssikurssin kehityksestä mainittuna aikana ja toimitusjohtajan osakeomistuksesta 31.12.2023. Palkkio on enintään 30 000 Wulff-Yhtiöt Oyj:n osaketta. Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 40 000 Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakkeen arvoa (ilman palkan sivukuluja). Palkkiota ei makseta osallistujalle, jos konserniyhtiö tai osallistuja irtisanoo tai purkaa osallistujan toimisopimuksen ennen palkkion maksamista.Konsernissa ei ollut voimassa olevia optio-ohjelmia eikä osakepalkkiojärjestelmää osana konsernijohtajan tai toimitusjohtajan kannustin- ja sitouttamisohjelmaa vuonna 2020.

Sekä konsernin toimitusjohtajan etuuksiin kuuluu lakisääteisesti karttuva työeläke. Sopimuksissa ei ole määritetty eläkkeellesiirtymisikää, eikä sovittu tai maksettu lisäeläkkeitä.

Hallitus nimitti Wulff-Yhtiöiden toimitusjohtajaksi Elina Pienimäen 17.9.2019 ja hän aloitti toimessaan 30.9.2019. Elina Pienimäen palkitseminen 2021 koostui kiinteistä kuukausittaisista rahapalkoista ja luontoiseduista, yhteensä 168 tuhatta euroa (145), sekä osakepalkkiosta 23 tuhatta euroa. Toimitusjohtajasopimukseen sisältyy edellä esitetty lyhyt- ja pitkäaikainen palkitsemisjärjestelmä. Toimitusjohtajalle kuuluu oikeus lomarahaan sekä myöhemmin mahdollisesti määritettävään tulospalkkaukseen. Irtisanomisaika on toimitusjohtajan puolelta kolme kuukautta ja yhtiön puolelta kuusi kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen yksipuolisesti, on toimitusjohtaja oikeutettu kolmen kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen.

Konsernin johtoryhmän palkitseminen

Konsernin toimitusjohtaja valmistelee ja päättää konsernin emoyhtiön johtoryhmän jäsenten työehdot sekä heidän palkkansa ja mahdolliset muut etuudet ja kannustimet. Syyskuussa 2017 hallitus päätti, että johtoryhmän palkankorotukset hyväksyy jatkossa hallituksen puheenjohtaja.

Konsernin johtoryhmän palkitseminen koostuu kiinteistä rahapalkoista, luontois­eduista, lisäeläkkeistä, vuosittain erikseen päätettävistä tulospalkkioista ja mahdollisista osakepalkkioista. Tulospalkkioiden määräytyminen on sidottu taloudelliseen kehitykseen ja yksilöllisiin tavoitteisiin. Konsernissa ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia eikä osakepalkkiojärjestelmää osana konsernin johtoryhmän kannustin- ja sitouttamisohjelmaa. Konserni ei sovella pitkän aikavälin palkitsemista eikä palkitsemiseen sisälly erityisiä ansainta- ja sitouttamisjaksoja.

Johtoryhmän jäsenistä Tarja Törmäsen viestintä- ja markkinointijohtajapalvelu hankitaan ostopalveluna, jota hankittiin kauden 2021 aikana yhteensä 81 tuhatta euroa (69). Ostopalvelu sisältyy liiketoiminnan muihin kuluihin ja on esitetty myös liiketoimet lähipiirin kanssa liitetiedossa.

Konsernin johtoryhmään kuuluivat vuosina 2021 ja 2020 Trond Fikseaunet, Elina Hanén, Tarja Törmänen, Veijo Ågerfalk, Tomi Hilvo 3.8.2020-26.7.2021 ja Ninni Arion 3.8.2020 asti sekä toimitusjohtaja Elina Pienimäki.

Yhteenveto konsernin johtoryhmän työsuhde-etuuksista on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 25 ja alla olevassa taulukossa.

Avainhenkilöiden osakeomistukset ja osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Lista konsernin julkiseen sisäpiiriin kuuluvista henkilöistä, heidän kytkennöistään ja Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakeomistuksistaan on julkaistu konsernin sijoittajasivuilla Johto ja hallinto -osiossa.

Konsernilla ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia. Konsernilla on toimistusjohtajaa koskeva voimassa oleva osakepalkkiojärjestelmä, josta on annettu enemmän tietoa yllä.

Yhteenveto ylimmän johdon etuuksista

Yhteenveto konsernin ylimmän johdon työsuhde-etuuksista:

Hallituksen palkkiot    
1000 euroa 2021
2020
Hallitusjäsenten peruspalkat ja palkkiot    
   Kari Juutilainen 4/2018- ja hallituksen puheenjohtaja 4/2019- 15 15
   Jussi Vienola 4/2018- 15 15
   Kristina Vienola 4/2018 15 15
   Lauri Sipponen 4/2020- 15 11
   Ari Pikkarainen, hallituksen puheenjohtaja 9/2017-4/2019 ja jäsen -4/2020 5
Hallitusjäsenten etuudet yhteensä 60
61
     
Konsernin johtoryhmän työsuhde-etuudet    
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 659 731
Luontoisedut 22 36
Tulospalkkiot 60 56
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet, lisäeläkkeet 35 36
Yhteensä 799
859