<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Varsinainen yhtiökokous

Wulff-Yhtiöiden ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä joko yhtiön kotipaikassa Helsingissä tai Espoossa. Osakkeenomistaja voi käyttää yhtiökokouksessa puhe-, kysely- ja äänioikeuttaan.

Osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen julkaisemalla kokouskutsu yhtiön verkkosivuilla. Kokouskutsu ja osallistumisohjeet julkistetaan myös pörssitiedotteena. Hallituksen esitykset yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi, hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja hallituksen ehdotus yhtiön tilintarkastajaksi julkistetaan yhtiökokouskutsun yhteydessä tai erillisenä pörssitiedotteena ennen yhtiökokousta.

Varsinainen yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja Wulff-Yhtiöiden yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista tehtävistä:

  • tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
  • vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion käsittely, osingonjako
  • vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • hallitusten jäsenten määrä ja nimitys vuodeksi kerrallaan
  • tilintarkastajien valinta
  • hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot sekä matkakustannusten korvausperusteet
  • palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraportin hyväksymisestä
  • muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluu myös yhtiöjärjestyksen muuttaminen. Ylimääräisen yhtiökokouksen kutsuu tarvittaessa koolle yhtiön hallitus.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka yhtiöjärjestyksen tai osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä, ilmoittamalla asiasta yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen sijoittajat@wulff.fi  tai kirjeitse osoitteeseen Wulff-Yhtiöt Oyj, Toimitusjohtaja, Kilonkartanontie 3, 02610 Espoo, kyseisen vuoden 28.2. mennessä.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 4.4.2024. Yhtiökokouskutsu julkaistaan erikseen ennen kokousta.