<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Johto ja hallinto

Wulff-konsernin muodostavat emoyhtiön lisäksi 14 tytäryhtiötä, joista neljä toimii Ruotsissa, kaksi Norjassa sekä yksi Tanskassa. Wulff-Yhtiöiden hallinnointi, johtaminen ja valvonta jakautuvat yhtiökokouksen, hallituksen ja konsernijohtajan kesken. Hallinnoinnissa noudatetaan Suomen lakia, kuten osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä, Helsingin pörssin listayhtiöitä koskevia sääntöjä, julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä viranomaismääräyksiä sekä yhtiöjärjestystä.

Wulff-Yhtiöt Oyj noudattaa Helsingin pörssin sisäpiiriohjetta ja Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance), joka on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internet-sivuilta (www.cgfinland.fi). Hallinnointikoodin tavoitteena on edistää ja yhtenäistää korkealuokkaista hallinnointia ja käytäntöjä suomalaisissa listatuissa yrityksissä.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n sisäisestä tarkastuksesta vastaa yhtiön sisäinen tarkastaja hallituksen valvonnassa ja ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tilintarkastajat. Operatiivisesta liiketoiminnasta vastaa konsernijohtaja yhdessä konsernin johtoryhmän avulla.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n osake noterataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä ja yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022