Huolehdi työpaikkasi ensiavusta

Kaksi työntekijää putosi hissin nostokorista. Kolme sai voimakkaan sähköiskun rakennustyömaalla. Sähkömies putosi sähköpylväästä. 16 loukkaantui rakennustelineen romahduksessa. Vakava työtapaturma koulutyömaalla.

Turvallisuuden edistäminen työpaikalla on työsuojeluvelvollisuuksien hoitamista mutta myös taloudellisesti järkevää toimintaa.

Työtapaturmien ja onnettomuuksien seurauksena työpaikoille ja yhteiskunnalle aiheutuu nimittäin menetetyistä työpanoksista isot kustannukset.

Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan työtapaturmat aiheuttavat vähintään noin 2 miljardin euron kustannukset kuukaudessa. Vuosittain Suomessa kuolee 20–30 ihmistä työtapaturman seurauksena.

Ensin kartoitetaan riskit

Työtapaturmien ehkäiseminen lähtee siitä, että työympäristöstä tunnistetaan tapaturmavaaraa aiheuttavat tekijät. Ne joko poistetaan kokonaan tai muutetaan sellaisiksi, että vaara on mahdollisimman pieni.

Työturvallisuuden edistäminen on siten aivan järjestelmällistä toimintaa, jossa huomioidaan työvälineet ja -menetelmät sekä organisaation toiminta ja työtavat.

Vielä 2000-luvun alkupuolella kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia sattui vuosittain noin 40-50. Nyt kun kehitystä katsotaan pitkällä aikavälillä, voidaan huomata, että onneksi kuolemaan johtaneet työtapaturmat ovat olleet vähenemään päin.

Jokainen työnantaja voi itse osallistua tavoitteen toteutumiseen huolehtimalla ensiavun järjestämisen velvollisuudestaan.

Wulff auttaa kokonaisvaltaisesti

Työturvallisuuden edistäminen on jokaisen työnantajan velvollisuus. Kun työstä aiheutuvat haitat ja vaarat ja niiden riskit työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle on kartoitettu, voidaan mahdolliset puutteet korjata.

riskien arvioinnin vaiheet

Lähde: http://www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/vaarojen-arviointi

Myös työntekijän velvollisuuksiin kuuluu tarkkailla työympäristöään ja sen olosuhteita. Jos työntekijä havaitsee sellaisia vikoja tai puutteita, jotka voivat aiheuttaa terveys- tai turvallisuusvaaraa, niistä on ilmoitettava heti työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle.

Avuksi työympäristön riskien kartoittamiseen ja turvallisuuden edistämiseen kannattaa ottaa ammattilainen.

Wulffin asiantuntija aloittaa katsastamalla sen, millaisia vaaroja tai onnettomuusriskejä työpaikalla on. Sen jälkeen kartoitus käydään läpi asiakkaan kanssa ja mietitään, millaisia ensiapuvälineitä työpaikalla tarvitaan ja mihin ne on parasta sijoittaa. Suositusten perusteella asiakas päättää sen, millaista kalustoa työpaikalle hankitaan.

Wulff tarjoaa sopimuspalvelua, jossa ammattilainen auttaa määrittelemään jokaiselle työpaikalle sopivan ensiapuvälineistön. Sopimuspalvelu on helppo tapa huolehtia siitä, että työpaikalla on tarvittavat ja ajanmukaiset välineet.