Sijoittajille

Hallitus

Hallituksen tehtävät

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan.

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallitukseen kolmesta kuuteen jäsentä ja enintään yhtä monta varajäsentä. Hallituksen toimikausi kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Puheenjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen, valitaan hallituksen jäsenistä kokouskohtaisesti varapuheenjohtaja.

Hallitus valvoo yhtiön toiminnan, hallinnon ja kirjanpidon hoitamista. Hallitus vahvistaa vuosittain toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jota noudatetaan yhtiöjärjestyksen, Suomen lainsäädännön ja muiden säännösten ohella. Työjärjestykseen on kirjattu hallituksen kokouskäytäntö sekä hallituksen tehtävät. Laissa ja yhtiöjärjestyksessä erikseen mainittujen tehtävien lisäksi Wulff-Yhtiöiden hallitus päättää työjärjestyksensä mukaisesti seuraavista asioista:

 • yhtiön pitkän aikavälin tavoitteiden ja strategian vahvistaminen
 • yhtiön toimintasuunnitelman, budjetin ja rahoitussuunnitelman hyväksyminen ja niiden toteutumisen valvonta
 • osavuosi- puolivuotiskatsausten ja tilinpäätöksen käsittely ja hyväksyntä
 • yksittäisistä suurista ja strategisesti merkittävistä investoinneista, kuten yritysostoista sekä liiketoimintojen ostoista ja luopumisista, päättäminen
 • palkitsemispolitiikan ja -raportin valmistelu ja esittely yhtiökokouksessa
 • konsernin toimitusjohtajan nimittäminen ja hänen palkkaeduistaan päättäminen
 • riskienhallinta- ja raportointimenettelyn vahvistaminen
 • osinkopolitiikan laatiminen
 • valiokuntien perustaminen tarvittaessa hallitustyöskentelyn tehostamiseksi
 • konsernin johtoryhmän nimittäminen
 • tilintarkastuksen seuranta
 • tilintarkastajan riippumattomuuden ja tilintarkastuksen oheispalvelujen arviointi

Hallituksen jäsenet

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsenten tiedot ja henkilöiden esittelyt löydät kohdasta Johto ja hallinto.

Hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa otetaan huomioon Yhtiön strategian, liiketoiminnan laajuuden ja kehitysvaiheen asettamat vaatimukset sekä hallituksen riittävä monimuotoisuus. Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan eri näkökulmista. Yhtiön kannalta olennaisia tekijöitä ovat koulutuksellinen ja ammatillinen tausta sekä vahva, monipuolinen ja toisiaan täydentävä osaaminen, kokemus ja tieto Yhtiölle tärkeiltä liiketoiminta-alueilta, kansainvälisyys, riippumattomuus yhtiöstä, tarkoituksenmukainen lukumäärä sekä ikä- ja sukupuolijakauma. Hallituksessa tulee olla riittävä asiantuntemus vähintään taloudesta ja rahoituksesta, johtamisesta sekä markkinoinnista ja myynnistä. Jokainen hallituksen jäsen toimii oman osa-alueensa asiantuntijana hallitustyöskentelyssä.

Yhtiön tavoitteena on, että hallituksessa on edustettuna molempia sukupuolia. Parhaillaan hallituksen neljästä jäsenestä yksi on nainen, joten Yhtiön asettama tavoite molempien sukupuolen edustuksen osalta on täyttynyt. Uusien hallituksen jäsenten haku- ja arviointiprosessissa ensisijaisena kriteerinä on henkilön pätevyys sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen, joten molempien sukupuolien edustajat otetaan tasaveroisesti hakuprosessissa huomioon.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus täyttää monimuotoisuutta koskevat periaatteet Yhtiön liiketoiminnan laajuus ja kehitysvaihe huomioon ottaen. Hallituksen jäsenillä on monipuolista asiantuntemusta ja kansainvälinen tausta. Jäsenten osaaminen, koulutus sekä kokemus täydentävät toisiaan.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Riippumattomuus arvioidaan Suomen listayhtiöiden hallintokoodin suositusten mukaisesti.

Hallituksen valiokunnat

Yhtiön pienen koon vuoksi valiokuntien perustamista ei ole pidetty tarpeellisena. Koko hallitus on käsitellyt kaikki sille kuuluvat asiat.

Hallituksen kokouskäytäntö ja toiminnan arviointi

Hallitus kokoontuu tilikauden aikana keskimäärin kerran kuukaudessa sekä tarvittaessa useammin. Hallituksen kokousten koollekutsumisesta ja kokoustyöskentelystä vastaa hallituksen puheenjohtaja. Kokouksen esityslistan laatii toimitusjohtaja yhdessä hallituksen sihteerin kanssa.

Hallituksen kokousten määrät vuosittain ja osallistumisaktiivisuuden löydät aina uusimmasta vuosikertomuksesta. Yhtiölle valitaan hallitus vuosittain kevään yhtiökokouksessa, jonka jälkeen hallitus järjestäytyy. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus hyväksyy työjärjestyksen ja toimintasuunnitelman vuodeksi eteenpäin ja tekee riippumattomuusarvioinnin.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan itsearviointilomakkeen pohjalta.