<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Wulff-Yhtiöt Oyj:n yhtiökokouskutsu

PÖRSSITIEDOTE | 8.3.2024 KLO 14.00

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 4. huhtikuuta 2024 kello 11.00. Kokous pidetään Wulff-Yhtiöt Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Kilonkartanontie 3, 02610 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen sekä kahvitarjoilu aloitetaan kokouspaikalla klo 10.00. Yhtiökokoukseen on esteetön pääsy.

Osakkeenomistajat voivat käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan varsinaisessa yhtiökokouksessa myös äänestämällä ennakkoon. Ennakkoäänestystä koskevat ohjeet annetaan tämän kutsun kohdassa C.4.

Lisäksi osakkeenomistajat voivat seurata Yhtiökokousta suorana verkkolähetyksenä. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C.6.

Yhtiökokouksesta videoitu toimitusjohtajan katsaus on mahdollista katsoa 4.4.2024 yhtiökokouksen jälkeen noin kello 16:00 yhtiön internet-sivuilla www.wulff.fi/sijoittajille/johto-ja-hallinto/varsinainen-yhtiokokous/.

A) KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen;
toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 jaetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,08 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä maanantaina 8.4.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että ensimmäinen osinkoerä maksetaan maanantaina 15.4.2024.

Osingon toinen erä 0,07 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä maanantaina 7.10.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että toinen osinkoerä maksetaan maanantaina 14.10.2024.

Hallitus valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat, tai muutoin sitä edellyttävät.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Palkitsemispolitiikan käsittely

Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous vahvisti Yhtiön palkitsemispolitiikan. Palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia. Palkitsemispolitiikka on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.wulff.fi. Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy Yhtiön palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokouksen päätös asiassa on neuvoa-antava.

11. Toimielinten palkitsemisraportin 2023 vahvistaminen

Hallitus ehdottaa yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2023 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkiona 1 250 euroa kuukaudessa.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, joilla on yli 40 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä jäsentä.

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, joiden yhteinen osuus yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä on yli 40 %, ovat ehdottaneet, että yhtiön hallitukseen valitaan Kari Juutilainen, Jussi Vienola, Kristina Vienola ja Lauri Sipponen.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan Wulff-Yhtiöt Oyj:llä on oltava 1-2 tilintarkastajaa ja tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Joonas Seleniuksen.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 300 000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2025 saakka. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita korkeintaan

1 300 000 kappaletta. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Ehdotettu enimmäismäärä on noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain säätämissä rajoissa.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 30.4.2025 saakka. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista.

19. Kokouksen päättäminen

B) YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Wulff-Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.wulff.fi. Wulff-Yhtiöt Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti ovat saatavilla edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään perjantaina 8.3.2024 klo 14:00. Hallituksen ehdotuksista ja tilinpäätösasiakirjaoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään torstaina 18.4.2024.

C) OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina 21.3.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa maanantaina 11.3.2024. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään lauantaina 30.3.2024, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- yhtiön internet-sivuilla: https://www.wulff.fi/sijoittajille/johto-ja-hallinto/varsinainen-yhtiokokous/

- sähköpostitse osoitteeseen: agm@innovatics.fi,

- postitse osoitteeseen: Innovatics Oy, Yhtiökokous/Wulff-Yhtiöt Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Yhtiökokoukseen on esteetön pääsy. Pyydämme antamaan tiedoksi esteettömän kulun tarpeen ilmoittautumisen yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 4 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistajien ilmoittautumisen yhteydessä luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa Innovatics Oy:ltä puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä:

-kirjeitse osoitteeseen: Innovatics Oy, Yhtiökokous/Wulff-Yhtiöt Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki

-sähköpostitse osoitteeseen: agm@innovatics.fi

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.3.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 28.3.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta. 

4. Ennakkoäänestys

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon esityslistan kohdista 7-18 postitse tai sähköpostitse. Osakkeenomistajan tulee toimittaa yhtiön internetsivuilla www.wulff.fi/sijoittajille/johto-ja-hallinto/varsinainen-yhtiökokous/ saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake kirjeitse osoitteeseen: Innovatics Oy, Yhtiökokous/Wulff-Yhtiöt Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 13.3.2024 klo 9.00 ja päättyy torstaina 28.3.2024 klo 10.00, mihin mennessä äänten on oltava perillä. Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajayhteisön välityksellä. Tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta tämän antamien ohjeiden mukaisesti.

5. Kysymysten lähettäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25a §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 19.3.2024 asti sähköpostitse osoitteeseen sijoittajat@wulff.fi. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön vastaukset niihin ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.wulff.fi/sijoittajille/johto-ja-hallinto/varsinainen-yhtiokokous/ viimeistään 21.3.2024. Kysymysten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää pyydettäessä selvityksen osakeomistuksestaan.

6. Verkkolähetys yhtiökokouksesta

Verkkolähetys yhtiökokouksesta toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden seuraamisen yhtiökokouksesta. Verkkolähetyksen seuraaminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Seuraaminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet. Seuraamiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera. Osakkeenomistaja vastaa internetyhteytensä ja laitteidensa toimivuudesta kokouksen aikana. Verkkolähetyksen kautta kokousta seuraavat osakkeenomistajat eivät voi esittää kysymyksiä eikä heidän katsota osallistuvan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Linkki ja salasana verkkolähetyksen seuraamista varten lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon viimeistään kokousta edeltävänä päivänä, keskiviikkoon 3.4.2024 klo 16.00 mennessä. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

MUUT TIEDOT

Wulff-Yhtiöt Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6 907 628 osaketta, jotka tuottavat yhtä monta ääntä.

Yhtiökokouksesta videoitu toimitusjohtajan katsaus on mahdollista katsoa 4.4.2024 yhtiökokouksen jälkeen noin kello 16:00 yhtiön internet-sivuilla www.wulff.fi/sijoittajille/johto-ja-hallinto/varsinainen-yhtiokokous/.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.wulff.fi.

Espoossa 8.3.2024

WULFF-YHTIÖT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
toimitusjohtaja
Elina Rahkonen
p. 040 647 1444
sähköposti:
elina.rahkonen@wulff.fi


JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi


Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Mahdollistamme paremmat ja kestävämmät työympäristöt ja täydellisen työpäivän. Teemme työpaikan sinne, missä työtäsi teet. Meiltä löydät tämän päivän työpaikkatuotteet: mm. kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, hygienia-, suojaus- ja turvallisuustuotteita, ilmanpuhdistusta sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Valikoimassamme on myös laadukkaita Canonin tulostus- ja dokumentinhallintapalveluja sekä taloushallintopalveluja. Asiakkaamme hankkivat meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja ja ratkaisuja etäkohtaamisiin. Meille on tärkeää kehittää jatkuvasti valikoimaamme yhä vastuullisemmaksi ja asiakaskokemustamme alan parhaaksi. Uusimpia palvelujamme on henkilöstövuokraus. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Näytä tiedote

Jaa artikkeli