<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Wulff-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2008

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2008, KLO 9.00

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2008

Wulff-Yhtiöiden liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat edellisvuoden vastaavaan
aikaan verrattuna. Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa nousi 8,0 % ja oli
56,0 milj. euroa (51,9 milj. euroa). Liikevoitto kasvoi 18,0 % ja oli 1,54 milj.
euroa (1,31 milj. euroa). Tilikauden tulos oli 0,07 milj. euroa (0,41 milj.
euroa). Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,01 euroa (0,06 euroa).

Wulffin kolmannen neljänneksen liikevaihto oli edellisvuoden vastaavan kauden
tasolla. Liikevaihto oli 16,2 milj. euroa (16,4 milj. euroa). Liikevoitto kasvoi
50,2 % viime vuoteen vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna ja oli 0,31 milj.
euroa (0,20 milj. euroa), joka on 1,9 % liikevaihdosta (1,2 %). Osakekohtainen
tulos oli -0,01 euroa (0,00 euroa).

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Wulff-Yhtiöiden liikevaihto nousi katsauskautena 8,0 % edellisvuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna. Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2008 oli 56,0
milj. euroa (51,9 milj. euroa). Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat hyvänä jatkunut
sopimusmyynti sekä toukokuussa 2007 tehty Entre Marketingin yritysosto.

Wulff-Yhtiöiden liikevoitto oli 1,54 milj. euroa (1,31 milj. euroa), joka vastaa
2,7 % (2,5 %) liikevaihdosta. Tulos ennen satunnaiseriä nousi 0,84 milj. euroon
(0,78 milj. euroa) Tilikauden tulos rahoituskulujen ja vähemmistöosuuksien
jälkeen oli 0,07 milj. euroa (0,41 milj. euroa). Tulos osaketta kohti (EPS) oli
0,01 euroa (0,06 euroa).

Konsernijohtaja Heikki Vienola: ”Koen, että ennustettu taloudellisen
aktiviteetin hiljentyminen on meille mahdollisuus auttaa asiakkaitamme ja
samalla kasvattaa myyntiämme. Palvelumme on suunniteltu asiakkaan liiketoimintaa
tukemaan ja tehostamaan. Esimerkiksi Wulffin MiniBar - ja muut monipuoliset
toimistotarvikepalvelut ja KB-tuotteen liikelahjapalvelu tarjoavat asiakkaille
tehokkaan ja hallitun tavan hankkia toimistotuotteita sekä liikelahjoja. Näiden
hankintojen tehostaminen tuo asiakkaalle selviä säästöjä kustannuksissa ja ohjaa
omien resurssien käyttöä omaan ydinliiketoimintaan. Uskon, että haastavassa
taloudellisessa tilanteessa menestyvät ne yritykset, jotka osaavat fokusoida
toimintansa oikeisiin asioihin.”

Noin 40 prosenttia Wulff-Yhtiöiden liikevaihdosta tuovan Wulff Oy Ab:n
liiketoiminnan kehitys on jatkunut myönteisenä. Katsauskauden aikana Wulff on
hankkinut useita uusia sopimusasiakkaita. Yhtiö on myös panostanut
menestyksekkäästi asiakkuuksien ja kannattavuuden kehittämiseen. Wulffin
organisaatiota kehitetään yhä tehokkaammaksi Great Place to Work - instituutin
työkalujen avulla. Wulff myy sopimusasiakaskonseptinsa kautta toimistotuotteita
ja atk-oheistuotteita suurille ja keskisuurille yrityksille, kunnille,
kaupungeille ja valtionhallinnolle.

Liike- ja mainoslahjoihin erikoistuneen KB-tuote Oy:n panostukset tuote- ja
asiakasstrategiaan sekä yhteistyöhön tavarantoimittajien kanssa ovat
vaikuttaneet positiivisesti yrityksen kannattavuuteen. Katsauskaudella
hankittiin myös uusia sopimusasiakkaita. KB-tuote Oy tarjoaa suuryrityksille
liikelahjapalvelun, jossa asiakas tilaa yrityksensä brändin mukaisesti
suunniteltuja tuotteita mm. sähköisen tilausjärjestelmän kautta.

Suomen suoramyynnin kannattavuus kehittyi myönteisesti vuoden kolmannella
neljänneksellä. Katsauskaudella suoramyynnissä panostettiin vahvasti
uusasiakashankintaan, brändityöhön ja tunnettuuden rakentamiseen.
Suoramyyntiyritykset ja Wulff-Yhtiöt Oyj olivat näkyvästi esillä alan
päätapahtumassa Sihteeri&Assistentti - messuilla syyskuussa. Konsernin
strategian mukaan Wulffin brändi näkyy jatkossa suoramyyntiyritysten
viestinnässä. Wulffin suoramyynnin liiketoiminta koostuu kymmenestä Suomen
suoramyyntiyrityksestä, jotka myyvät atk-oheistuotteita, toimistotuotteita,
yritysimagotuotteita ja ergonomiatuotteita.

Wulffin Skandinavian tytäryritysten liiketoiminta kehittyi positiivisesti Norjan
tytäryrityksessä. Sekä myynti että tulos Norjassa ovat jatkaneet erinomaista
kehitystään etenkin hyvänä jatkuneen puhelinmyynnin vuoksi. Ruotsissa osaavan
myyntihenkilöstön rekrytointi on tytäryrityksen suurimpia haasteita.

Messu- ja tapahtumamarkkinointipalveluja myyvän, 9.5.2007 lähtien
konsernitilinpäätökseen yhdistellyn Entre Marketing Oy:n toiminta oli
katsauskaudella tappiollista. Yrityksessä on tehty toimenpiteitä toiminnan
tervehdyttämiseksi ja tuloksen parantamiseksi. Kesäkuussa käytyjen
yt-neuvottelujen tuloksena Entre Marketing vähensi palveluksestaan neljä
henkilöä. Yt-neuvottelujen ohella Entre päätti 1.7.2008 tuotantoyksikköänsä
koskevasta liikkeen luovutuksesta Silver Zombie Oy:lle. Ratkaisu mahdollistaa
Entren strategian mukaisen keskittymisen ydinliiketoimintaan ja lisää siten
yhtiön kilpailukykyä. Sopimuksen myötä Entre Marketingin tuotannon 12
työntekijää siirtyvät Silver Zombien palvelukseen. Työntekijät aloittivat Silver
Zombien palveluksessa 3.7.2008 vanhoina työntekijöinä.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 0,90 milj. euroa positiivinen (0,48
milj. euroa).

Taseen loppusumma katsauskauden päättyessä oli 39,9 milj. euroa (41,0 milj.
euroa) ja omavaraisuusaste 48,9 % (43,9 %). Oma pääoma osaketta kohden oli 3,00
euroa (2,77 euroa). Konsernin taseeseen kirjatut käyttöomaisuusinvestoinnit
olivat katsauskaudella 0,65 milj. euroa (0,90 milj. euroa) eli 1,2 % (1,7 %)
liikevaihdosta. Investoinnit kohdistuivat koneisiin ja kalustoon.

HENKILÖSTÖ

Wulff-Yhtiöt Oyj:n palveluksessa oli katsauskauden lopussa 432 henkilöä (486) ja
katsauskauden aikana keskimäärin 450 henkeä (480). Ruotsissa, Norjassa ja
Virossa työskentelee 96 henkilöä (104).

OMAT OSAKKEET

Wulff-Yhtiöiden hallitus päätti kokouksessaan 22.4.2008 hankkia enintään
yhteensä 300 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita varsinaiselta yhtiökokoukselta
4.4.2008 saamansa valtuutuksen perusteella. Osakkeiden hankinta aloitettiin
12.5.2008. Kyseisellä valtuutuksella on hankittu yhteensä 3.901 osaketta
30.9.2008 mennessä. Hankitut osakkeet edustavat 0,1 % Wulff-Yhtiöiden
osakepääomasta sekä äänimäärästä.

Osakkeita on hankittu muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa OMX
Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin
välityksellä niille muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

30.9.2008 yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 2.603.051,20 euroa ja osakkeiden
kokonaismäärä 6.507.628 kappaletta. Wulff-Yhtiöillä oli hallussaan 30.9.2009
omia osakkeita 20.102 kappaletta, mikä on 0,3 % Wulff-Yhtiöiden osakemäärästä ja
äänimäärästä.

Katsauskauden jälkeen 15.10.2008 yhtiöille palautui 1.425 kappaletta konsernin
tytäryritysten myynnin kannustinjärjestelmän piiriin kuuluneita yhtiön
osakkeita.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Wulff-Yhtiöiden liiketoiminnassa on kausivaihtelua liikevaihdon ja -tuloksen
muodostuessa voimakkaasti viimeisellä vuosineljänneksellä. Suurimmat lähiajan
epävarmuustekijät liittyvät Entre Marketingin tuloskehitykseen sekä
suhdanteisiin. Yritysimagotuotteiden kysynnässä voi tapahtua muutoksia yleisen
suhdanteen kääntyessä negatiiviseksi.

Muilta osin Wulff-Yhtiöiden riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut
katsauskauden aikana merkittäviä muutoksia.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT: IBERO LIIKELAHJAT OY:N YRITYSOSTO

Wulff-Yhtiöt Oyj osti Ibero Liikelahjat Oy:n koko osakekannan Progift Oy:ltä
1.10.2008 allekirjoitetulla sopimuksella. Liike- ja mainoslahjoja myyvän ja
markkinoivan Ibero Liikelahjat Oy:n liikevaihto oli 31.12.2007 päättyneellä
tilikaudella 3,3 milj. euroa, liikevoitto 0,5 milj. euroa ja tilikauden tulos
0,4 milj. euroa. Yrityksen taseen loppusumma 31.12.2007 oli 1,7 milj. euroa,
josta omaa pääomaa oli 0,5 milj. euroa. Yrityksen näyttely- ja toimitilat sekä
varasto sijaitsevat Pitäjänmäessä, Helsingissä. Ibero Liikelahjat Oy työllistää
12 henkilöä, joista 5 työskentelee myyntitehtävissä.

Ostetun osakekannan peruskauppahinta on 700.000 euroa ja 100.000 Wulff-Yhtiöiden
osaketta. Myyjäosapuolelle suunnattu osakeanti toteutetaan vuoden 2008 aikana.
Uusia osakkeita koskee ns. lock-up - ehto. 50.000 kappaletta osakkeista vapautuu
luovutusrajoituksesta 31.12.2009 ja loput 50.000 osaketta 31.12.2011. Lopullinen
kauppahinta määräytyy vuosien 2008 - 2011 tulosten perusteella. Ibero
Liikelahjat Oy jatkaa toimintaansa itsenäisenä yksikkönä omissa toimitiloissaan.
Yhtiön toimitusjohtajana jatkaa Tanu Rautio.

Yrityskauppa vahvistaa konsernin liikelahjamyyntiä ja asemaa
liikelahjamarkkinoilla. Kaupalla uskotaan olevan myönteinen vaikutus
Wulff-konsernin osakekohtaiseen tulokseen jo vuonna 2008.

LOPPUVUODEN 2008 NÄKYMÄT

Taloustilanteen heikentyminen näkyy myös toimistomaailman tuotteiden kysynnässä.
Yhtiön johto uskoo kuitenkin, että yhtiön liikevaihto kasvaa vuonna 2008 ja että
yhtiöllä on edellytykset sille, että varsinaisen liiketoiminnan tulos muodostuu
edellisvuotta paremmaksi.

OSAVUOSIKATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n
vaatimuksia. Osavuosikatsauksen taulukko-osa on laadittu ns. suppeana
taulukko-osana. Laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2007
tilinpäätöksessä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2008 julkaistaan 6. helmikuuta 2009 klo 9.00.

SIJOITTAJA- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS

Wulff-Yhtiöt Oyj järjestää sijoittaja- ja analyytikkotapaamisen 6.11.2008 klo 12
alkaen yhtiön toimitiloissa, Autotalossa, Salomonkatu 17 B, 12.krs., Helsinki.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

--------------------------------------------------------------------------------
| Wulff-Yhtiöt Oyj - | (1000 euro) |
| konserni | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOSLASKELMA | 7-9/08 | 7-9/07 | 1-9/08 | 1-9/07 | 1-12/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 16 170 | 16 358 | 56 024 | 51 887 | 74 087 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 97 | 60 | 675 | 190 | 3 727 |
| tuotot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut | 9 169 | 9 052 | 31 083 | 27 699 | 39 456 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista | 3 574 | 3 888 | 13 624 | 12 351 | 17 644 |
| aiheutuneet kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja | 252 | 337 | 804 | 961 | 1 735 |
| arvonalentumiset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 2 965 | 2 938 | 9 648 | 9 762 | 13 581 |
| kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS | 307 | 204 | 1 540 | 1 305 | 5 399 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja | -191 | -264 | -702 | -521 | -852 |
| -kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN SATUNNAISIA | 116 | -60 | 838 | 784 | 4 547 |
| ERIÄ | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN | 116 | -60 | 838 | 784 | 4 547 |
| TILINPÄÄTÖS-SIIRTOJA JA | | | | | |
| VEROJA | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | 170 | -65 | 522 | 303 | 1 353 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus | 42 | 10 | 249 | 68 | 166 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS | -97 | -5 | 66 | 412 | 3 028 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TASE | | (1000 euro) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat | 9/2008 | 9/2007 | 12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet | 564 | 511 | 587 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserniliikearvo | 7 204 | 7 737 | 7 204 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 2 368 | 5 450 | 2 829 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset | 282 | 339 | 310 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset | 133 | 152 | 144 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset | 803 | 1 095 | 954 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 11 355 | 15 285 | 12 028 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 10 743 | 11 010 | 10 903 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset | 9 623 | 9 915 | 8 292 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset | 3 077 | 3 868 | 4 796 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat ja käypään arvoon | 5 100 | 961 | 6 316 |
| kirjattavat rahavarat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 28 543 | 25 753 | 30 307 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ | 39 898 | 41 037 | 42 335 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat | 9/2008 | 9/2007 | 12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 2 603 | 2 603 | 2 603 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto | 7 662 | 7 662 | 7 662 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | 8 055 | 6 388 | 6 293 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos | 66 | 412 | 3 028 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus | 1135 | 946 | 1048 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 19 521 | 18 012 | 20 634 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset velat | 7 638 | 10 640 | 7713 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | 12 739 | 12 386 | 13987 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT YHTEENSÄ | 20 377 | 23 026 | 21 700 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 39 898 | 41 037 | 42 335 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1-30.9.2008 | (1000 euro) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osake- | Yli- | Voitto- | Yhteen- | Vähem- | Yhteen- |
| | pääoma | kurssi-| varat | sä | mistö- | sä |
| | | rahasto| | | osuus | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 2 603 | 7 662 | 9 321 | 19 586 | 1 048 | 20 634 |
| 1.1.2008 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | | | 66 | | 249 | 315 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | -1 168 | | -159 | -1 327 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat | | | -28 | | | -28 |
| sijoitukset: Omaan | | | | | | |
| pääomaan kirjatut | | | | | | |
| arvostusvaikutuk- | | | | | | |
| set | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | | | 1 | | -3 | -2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden | | | -71 | | | -71 |
| osto | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 2 603 | 7 662 | 8 121 | 18 386 | 1 135 | 19 521 |
| 30.9.2008 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1-30.9.2007 | (1000 euro) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osake- | Yli- | Voitto- | Yhteen- | Vähem- | Yhteen- |
| | pääoma | kurssi-| varat | sä | mistö- | sä |
| | | rahasto| | | osuus | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 2 603 | 7 662 | 7 036 | 17 301 | 889 | 18 190 |
| 1.1.2007 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | | | 412 | | 68 | 480 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | -781 | | -86 | -867 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat | | | 78 | | | 78 |
| sijoitukset: Omaan | | | | | | |
| pääomaan kirjatut | | | | | | |
| arvostusvaikutuk- | | | | | | |
| set | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan | | | 34 | | | 34 |
| kirjatut | | | | | | |
| rahoitusinstrumen- | | | | | | |
| tit | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | | | 21 | | | 21 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusosuuden | | | 0 | | 74 | 74 |
| muutokset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 2 603 | 7 662 | 6 800 | 17 065 | 946 | 18 012 |
| 30.9.2007 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT | | | | (1000 euro) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | 7-9/08 | 7-9/07 | 1-9/08 | 1-9/07 | 1-12/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 16 170 | 16 358 | 56 024 | 51 887 | 74 087 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihdon kasvu % | -1,2 % | 22,7 % | 8,0 % | 20,2 % | 19,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | 307 | 204 | 1 540 | 1 305 | 5 399 |
--------------------------------------------------------------------------------
| %liikevaihdosta | 1,9 % | 1,2 % | 2,7 % | 2,5 % | 7,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen | 116 | -60 | 838 | 784 | 4 547 |
| satunnaiseriä, | | | | | |
| varauksia ja veroja | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 0,7 % | -0,4 % | 1,5 % | 1,5 % | 6,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos | -97 | -5 | 66 | 412 | 3 028 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | -0,6 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,8 % | 4,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste% | | | 48,9 % | 43,9 % | 48,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit | 170 | 90 | 650 | 903 | 1 171 |
| taseen pysyviin | | | | | |
| vastaaviin | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 1,1 % | 0,6 % | 1,2 % | 1,7 % | 1,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin | | | 450 | 480 | 440 |
| katsauskauden aikana | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö | | | 432 | 486 | 467 |
| katsauskauden lopussa | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake, euro | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,47 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma / osake, | | | 3,00 | 2,77 | 3,17 |
| euro | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Yhtiöllä ei ole eriä, jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.

--------------------------------------------------------------------------------
| KASSAVIRTA | | (1000 euro) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-9/2008 | 1-9/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnistä saadut maksut | 56 012 | 50 519 | 74 328 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muista tuotoista saadut | 201 | 145 | 227 |
| maksut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksut liiketoiminnan kuluista | -54 855 | -49 811 | -71 820 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ennen | 1 357 | 853 | 2 735 |
| rahoituseriä ja veroja | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja maksut muista | -480 | -427 | -641 |
| liiketoiminnan rahoituskuluista | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot liiketoiminnasta | 96 | 114 | 146 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot | -74 | -60 | -131 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | 899 | 480 | 2 109 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja | -622 | -840 | -1 070 |
| aineettomiin hyödykkeisiin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien | 812 | 479 | 6 709 |
| hyödykkeiden luovutustulot | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöosakkeiden hankinnat | -78 | -1 326 | -1 373 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöosakkeiden luovutustulot | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot muista sijoituksista | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta | 112 | -1 687 | 4 266 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | -1 327 | -867 | -867 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot | 74 | 465 | 465 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit lyhytaikaisiin sijoituksiin | 460 | 42 | -198 |
| lisäys (-) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten sijoitusten | -486 | -604 | 0 |
| luovutustappiot | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot | 0 | 3 771 | 1 501 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut | -918 | -300 | -2 300 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | -2 197 | 2 507 | -1 399 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | -1 186 | 1 300 | 4 976 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OMAT OSAKKEET | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 9/2008 | 9/2007 | 12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiön hallussa olevien osakkeiden | 20 102 | 0 | 0 |
| lukumäärä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % osakepääomasta ja äänimäärästä | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseenlaskettujen osakkeiden | 6 507 628 | 6 507 628 | 6 507 628 |
| lukumäärä katsauskauden lopussa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | 7-9/08 | 4-6/08 | 1-3/08 | 10-12/0 | 7-9/07 | 4-6/07 |
| | | | | 7 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 16 170 | 20 706 | 19 148 | 22 200 | 16 358 | 18 604 |
| (1000 euro) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 307 | 854 | 378 | 4 095 | 204 | 928 |
| (1000 euro) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden | -97 | 354 | -192 | 2 616 | -5 | 487 |
| tulos | | | | | | |
| (1000 euro) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake, | -0,01 | 0,05 | -0,03 | 0,40 | 0,00 | 0,07 |
| euro | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

WULFF-YHTIÖT OYJ
Hallitus

www.wulff.fi

Lisätietoja:

Konsernijohtaja Heikki Vienola
p. (09) 5259 0050 tai 050 65 110
e-mail: heikki.vienola@wulff.fi

IR-vastaava Sirpa Väisänen
p. (09) 5259 0050 tai 0400 943 243
e-mail: sirpa.vaisanen@wulff.fi

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.wulff.fi

Näytä tiedote

Jaa artikkeli