<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2016

Wulffin liikevaihto laski ensimmäisellä kvartaalilla

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.wulff.fi/fi/wulff-yhtiot+oyj/etusivu.

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.2016

  • Liikevaihto oli 15,5 milj. euroa (19,2 milj. euroa). Liikevaihto laski -19,2 prosenttia edellisvuodesta.
  • Tulos ennen poistoja (EBITDA) oli -0,2 milj. euroa (0,4 milj. euroa) eli -1,3 prosenttia (2,0 %) liikevaihdosta.
  • Liikevoitto (EBIT) oli -0,3 milj. euroa (0,2 milj. euroa) eli -2,0 prosenttia (1,0 %) liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,06 euroa (-0,01) tammi-maaliskuussa.
  • Konsernin vuoden 2016 liikevoittoa koskeva näkymä säilyy ennallaan.

KONSERNIJOHTAJA TOPI RUUSKA

”Olemme panostaneet alkuvuonna vahvasti kilpailukykyymme ja uudistaneet toimintaamme ja käytäntöjämme. Aloitetut projektit ovat vaatineet investointeja, jotka ovat vaikuttaneet tulokseemme. Samalla alkuvuoden myynti ei ole vastannut odotuksiamme ja olemme jääneet liikevaihtotavoitteestamme. Uskomme kuitenkin koko vuoden 2016 olevan meille myönteinen: nyt tehdyt investoinnit ovat tärkeitä kilpailukykymme kehittämiseksi. Kotimaisuus, kestävä kehitys, kustannustehokkuus ja asiakkaiden kohtaaminen ja palveleminen heidän haluamissaan kanavissa ovat teemoja, joiden ympärille rakennamme toimintaamme tänäkin vuonna.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tammi-maaliskuussa 2016 liikevaihto oli 15,5 milj. euroa (19,2 milj. euroa). Tammi-maaliskuussa tulos ennen poistoja (EBITDA) oli -0,2 milj. euroa (0,4 milj. euroa) eli -1,3 prosenttia (2,0 %) liikevaihdosta. Tammi-maaliskuussa liiketulos (EBIT) oli -0,3 milj. euroa (0,2 milj. euroa), eli -2,0 prosenttia (1,0 %) liikevaihdosta. Toimialalle ja konsernille on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Henkilöstökulut tammi-maaliskuussa 2016 olivat 3,5 milj. euroa (3,8 milj. euroa). Liiketoiminnan muut kulut olivat 2,0 milj. euroa (2,3 milj. euroa) tammi-maaliskuussa. Henkilöstökulujen ja liiketoiminnan kulujen kehitykseen vaikutti edelleen onnistuneet kustannussäästötoimenpiteet. Wulff jatkaa kulurakenteen läpikäymistä osana jatkuvaa uudistamista kannattavuuden parantamiseksi.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-maaliskuussa nettomääräisesti -0,01 milj. euroa (-0,01 milj. euroa), sisältäen korkokuluja 0,03 milj. euroa (0,07 milj. euroa) sekä muita rahoituseriä nettomääräisesti 0,06 milj. euroa (0,06 milj. euroa).

Tammi-maaliskuussa tulos ennen veroja oli -0,4 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Verojen jälkeinen tulos oli -0,4 milj. euroa    (-0,2 milj. euroa) tammi-maaliskuussa. Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,06 euroa (-0,01 euroa) tammi-maaliskuussa.

AVAINLUVUT

I I I-IV
1000 euroa 2016 2015 2015
Liikevaihto 15 490 19 174 68 820
Liikevaihdon muutos, % -19,2 % -3,0 % -7,3 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) -194 381 2 019
Tulos ennen poistoja, %   liikevaihdosta -1,3 % 2,0 % 2,9 %
Liiketulos -312 185 505
Liiketulos, % liikevaihdosta -2,0 % 1,0 % 0,7 %
Tulos ennen veroja -365 180 354
Tulos ennen veroja, %   liikevaihdosta -2,4 % 0,9 % 0,5 %
Tilikauden tulos (emoyhtiön   omistajille kuuluva) -362 -90 -195
Tilikauden tulos, %   liikevaihdosta -2,3 % -0,5 % -0,3 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu =   laimentamaton) -0,06 -0,01 -0,03
Oman pääoman tuotto (ROE), % -2,8 % -1,5 % -1,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI),   % -2,0 % 1,3 % 2,7 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa,   % 49,0 % 43,8 % 46,4 %
Nettovelkaantumisaste kauden   lopussa 25,1 % 48,5 % 23,8 %
Oma pääoma/osake, EUR * 1,79 1,94 1,84
Liiketoiminnan rahavirta -193 -1 323 1 693
Bruttoinvestoinnit aineettomiin   ja aineellisiin hyödykkeisiin 14 37 161
Bruttoinvestoinnit, %   liikevaihdosta 0,0 % 0,2 % 0,2 %
Omat osakkeet kauden lopussa 79 000 79 000 79 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta   ja äänimäärästä 1,2 % 1,2 % 1,2 %
Osakemäärä kauden lopussa 6 607   628 6 607   628 6 607   628
Henkilöstö keskimäärin 222 251 233
Henkilöstö kauden lopussa 218 261 226

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys. Laskusuhdanteen aikana organisaatioissa tehdyt henkilöstövähennykset ja kustannussäästötoimenpiteet vaikuttavat yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen. Epävarmuuden pitkittyessä kustannussäästötoimenpiteiden vaikutus yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen jatkuu. Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämien kansainvälistymistukien supistuminen ja jakoperusteiden muuttuminen vaikuttavat myös yritysten mahdollisuuksiin osallistua kansainvälisille messuille. Wulff-konsernin liikevaihdosta noin puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen, mutta niiden vaikutuksen arvioidaan olevan maltillinen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Wulff-Yhtiöt Oyj:n konsernijohtaja Topi Ruuska ja Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus ovat sopineet Ruuskan tehtävien päättyvän 30.9.2016. Wulff-Yhtiöt Oyj on aloittanut uuden toimitusjohtajan haun. Katsauskauden päättymisen jälkeen ei ole ollut muita merkittäviä tapahtumia.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen tehtävä on auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla. Markkinoilla on tapahtunut konsolidoitumista viime vuosina ja pohjoismaisten markkinoiden odotetaan jatkavan konsolidoitumista jatkossakin. Wulff-konsernilla on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja ja listattuna yhtiönä Wulffilla on hyvät mahdollisuudet olla kilpailijoitaan aktiivisempi toimija.

Wulff ei usko toimistotarvikkeiden kysynnän nopeaan kasvuun. Epävarmuuden vallitessa on kuitenkin tärkeää edelleen jatkaa kulurakenteen läpikäyntiä ja toiminnan tehostamista. Wulffin tavoitteena on parantaa liiketoimintojen kannattavuutta edelleen. Wulff arvioi vuoden 2016 liiketuloksen olevan positiivinen. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Wulff julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2016:

Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2016               to 4.8.2016

Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2016                to 3.11.2016

Helsingissä 6.5.2016

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

hallituksen puheenjohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

Näytä tiedote

Jaa artikkeli