<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2014

PÖRSSITIEDOTE                        7.8.2014 KLO 9.00

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2014: Markkinatilanne säilyi vaikeana ja liikevaihto laski, mutta liiketappio supistui

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj;n tammi-kesäkuun 2014 osavuosikatsauksesta.

Wulff-Yhtiöt Oyj on siirtynyt Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 7/2013 (Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus) mahdollistamaan julkistamismenettelyyn ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan osavuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2014. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.wulff.fi/fi/wulff-yhtiot+oyj/etusivu/

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 30.6.2014

  • Tammi-kesäkuussa 2014 liikevaihto oli 37,3 milj. euroa (43,5 milj. euroa) ja 17,5 milj. euroa (20,7 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä.
  • Tammi-kesäkuussa tulos ennen poistoja (EBITDA) oli 0,12 milj. euroa (-0,08 milj. euroa) eli 0,3 prosenttia (-0,2 %) liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä tulos ennen poistoja (EBITDA) oli -0,17 milj. euroa (-0,49 milj. euroa) eli -1,0 % (-2,3 %) liikevaihdosta.
  • Tammi-kesäkuussa liiketulos (EBIT) oli -0,39 milj. euroa (-0,65 milj. euroa) eli -1,0 prosenttia (-1,5 %) liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä liiketulos (EBIT) oli -0,42 milj. euroa (-0,77 milj. euroa).
  • Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,06 euroa (-0,11) tammi-kesäkuussa ja -0,07 euroa (-0,12 euroa) toisella vuosineljänneksellä.
  • Konsernin 2014 liikevoittoa koskeva näkymä ennallaan

KONSERNIJOHTAJA HEIKKI VIENOLA

Markkinatilanne on pysynyt vaikeana, emmekä usko sen muuttuvan merkittävästi lähiaikana. Alan parhaat kasvumahdollisuudet ovat näkemyksemme mukaan Ruotsissa ja Norjassa. Olemme saaneet parannettua tulostamme koko konsernissa toteutetuilla kustannussäästötoimenpiteillä. On tärkeää jatkaa kulujen karsimista, jotta tuloskehitys on myönteinen jatkossakin. Panostamme vahvasti myös myynnin kehittämiseen ja asiakkaiden palvelemiseen oikeissa kanavissa. Yli 120-vuotisen historiamme ajan yksi vahvuuksistamme on aina ollut hankintojen tekemisen helppous: olemme läsnä yritysten arjessa heille sopivalla tavalla. Henkilökohtaisen palvelun lisäksi se tarkoittaa tänä päivänä monipuolisia nettitilausjärjestelmiä ja kaikille avointa verkkokauppaa Wulffinkulma.fi.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tammi-kesäkuussa 2014 liikevaihto oli 37,3 milj. euroa (43,5 milj. euroa), ja 17,5 milj. euroa (20,7 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Tammi-kesäkuussa tulos ennen poistoja (EBITDA) oli 0,12 milj. euroa (-0,08 milj. euroa) eli 0,3 prosenttia (-0,2 %) liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä tulos ennen poistoja (EBITDA) oli -0,17 milj. euroa (-0,49 milj. euroa) eli -1,0 % (-2,3 %) liikevaihdosta. Tammi-kesäkuussa liiketulos (EBIT) oli -0,39 milj. euroa (-0,65 milj. euroa) eli -1,0 % (-1,5 %) liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä liiketulos (EBIT) oli -0,42 milj. euroa (-0,77 milj. euroa). 

Henkilöstökulut tammi-kesäkuussa 2014 olivat 8,4 milj. euroa (9,5 milj. euroa) ja 4,1 milj. euroa (4,6 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Liiketoiminnan muut kulut olivat 4,8 milj. euroa (5,7 milj. euroa) tammi-kesäkuussa ja 2,4 milj. euroa (2,8 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Henkilöstökulujen ja liiketoiminnan kulujen kehitykseen vaikutti loppuvuonna 2013 toteutettu kustannussäästöohjelma. Sen arvioidaan tuovan 2,0 milj. euron vuotuiset säästöt vuonna 2014. 

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-kesäkuussa nettomääräisesti -0,24 milj. euroa (-0,29 milj. euroa), sisältäen korkokuluja 0,1 milj. euroa (0,09 milj. euroa) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä nettomääräisesti -0,15 milj. euroa (-0,21 milj. euroa).  Toisella vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja –kulut olivat nettomääräisesti -0,16 milj. euroa (-0,24 milj. euroa).

Tammi-kesäkuussa tulos ennen veroja oli -0,63 milj. euroa (-0,94 milj. euroa) ja -0,57 milj. euroa (-1,01 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Verojen jälkeinen tulos oli -0,52 milj. euroa (-0,72 milj. euroa) tammi-kesäkuussa ja -0,48 milj. euroa (-0,77 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,06 euroa (-0,11 euroa) tammi-kesäkuussa ja -0,07 euroa (-0,12 euroa) toisella vuosineljänneksellä. 
 

AVAINLUVUT

  II II I-II I-II I-IV
1000 euroa 2014 2013 2014 2013 2013
Liikevaihto 17 515 20 743 37 290 43 485 83 543
Liikevaihdon muutos, % -15,6 % -5,9 % -14,2 % -4,1 % -7,4 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) -167 -486 122 -79 3
Tulos ennen poistoja, % liikevaihdosta -1,0 % -2,3 % 0,3 % -0,2 % 0,0 %
Liiketulos -418 -769 -387 -649 -2 721
Liiketulos, % liikevaihdosta -2,4 % -3,7 % -1,0 % -1,5 % -3,3 %
Tulos ennen veroja -574 -1 005 -627 -941 -3 395
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta -3,3 % -4,8 % -1,7 % -2,2 % -4,1 %
Tilikauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) -425 -760 -412 -731 -3 874
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta -2,4 % -3,7 % -1,1 % -1,7 % -4,6 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) -0,07 -0,12 -0,06 -0,11 -0,59
Oman pääoman tuotto (ROE), % -3,8 % -4,5 % -4,2 % -4,2 % -25,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -2,5 % -3,7 % -2,5 % -3,4 % -13,9 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 37,4 % 42,6 % 37,4 % 42,6 % 38,3 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 70,2 % 47,7 % 70,2 % 47,7 % 45,4 %
Oma pääoma/osake, EUR * 1,79 2,30 1,79 2,30 1,80
Liiketoiminnan rahavirta -564 273 -2 183 -1 618 567
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 162 70 400 535 778
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 0,9 % 0,3 % 1,1 % 1,2 % 0,9 %
Omat osakkeet kauden lopussa 79 000 79 000 79 000 79 000 79 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 %
Osakemäärä kauden lopussa 6 607 628 6 607 628 6 607 628 6 607 628 6 607 628
           
Henkilöstö keskimäärin 282 320 282 321 311
Henkilöstö kauden lopussa 269 315 269 315 295

  * Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys. Laskusuhdanteen aikana organisaatioissa tehdyt henkilöstövähennykset ja kustannussäästötoimenpiteet vaikuttavat yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen. Taloudessa jatkuvat epävarmuustekijät vaikuttavat erityisesti liike- ja mainoslahjojen kysyntään. Epävarmoina aikoina yritykset saattavat vähentää myös osallistumistaan messuille. 

Konsernin liikevaihdosta noin puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen, mutta niiden vaikutuksen arvioidaan olevan maltillinen. 

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen tehtävä on auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla. Markkinoilla on tapahtunut konsolidoitumista viime vuosina ja pohjoismaisten markkinoiden uskotaan konsolidoituvan jatkossakin. Konsernilla on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja ja listattuna yhtiönä Wulff haluaa olla aktiivinen toimija.

Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta vuoden 2014 liiketuloksen uskotaan paranevan tehtyjen kustannussäästöjen ansiosta. Toimialalle on tyypillistä, että tulos kertyy viimeisen vuosineljänneksen aikana. 

Wulff jatkaa toimintansa tehostamista osana jatkuvaa uudistumistaan parantaakseen kannattavuuttaan sekä saavuttaakseen pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa. Loppuvuonna 2013 toteutettu kustannussäästöohjelma vaikutti odotetusti ensimmäisellä puolivuotiskaudella, ja sen arvioidaan tuovan 2,0 milj. euron vuotuiset säästöt pääosin vuonna 2014.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2014

Wulff julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2014:

Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2014 to 6.11.2014

Vantaalla 6.8.2014

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

Näytä tiedote

Jaa artikkeli