<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2008

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2008, KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2008 Wulff-Yhtiöiden liikevaihto jatkoi kasvuaan. Konsernin liikevaihto oli 19,1 milj. euroa (16,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,38 milj. euroa (0,17 milj. euroa). Tilikauden tulos oli 0,19 milj. euroa tappiollinen (0,07 milj. euroa tappiollinen). Osakekohtainen tulos (EPS) laski -0,03 euroon (-0,01 euroa). LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS Wulff-Yhtiöt Oyj:n liikevaihto nousi 13,1 % edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja oli 19,1 milj. euroa (16,9 milj. euroa). Liikevaihdon kasvuun vaikutti toukokuussa 2007 tehty Entre Marketingin yrityskauppa. Wulff-Yhtiöiden liiketoiminnan tulos oli 0,38 milj. euroa (0,17 milj. euroa), joka vastaa 2,0 % (1,0 %) liikevaihdosta. Voitto ennen satunnaiseriä oli 0,05 milj. euroa (0,12 milj. euroa). Tulos osaketta kohti (EPS) laski -0,03 euroon, kun se vuotta aiemmin oli -0,01 euroa. Tilikauden tulos oli 0,19 milj. euroa tappiollinen rahoituskulujen jälkeen (0,07 milj. euroa tappiollinen). Viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna yhtiön liikevaihto kasvoi. Konsernijohtaja Heikki Vienola: ”Entre Marketingin hankinnan ohella kasvuun vaikutti Wulff Oy Ab:n hyvänä jatkunut myynti. Kevään aikana otimme käyttöön yhteisen nimen ja brändin Beltton-Yhtiöt Oyj:n nimen muuttuessa Wulff-Yhtiöt Oyj:ksi. Sekä Wulffin että Belttonin toiminnan kulmakiviä ovat aina olleet edelläkävijyys, laatu ja ensiluokkainen palvelu. Siksi alalla tunnettu ja arvostettu Wulff oli luonteva valinta koko konsernin kattobrändiksi. Nimenmuutos on meille vahva panostus brändiin sekä sen kehittämiseen ja uskon sen myötä asiakkaidemme löytävän meidät yhä paremmin. Kvartaalin liiketulokseen vaikuttivat Entre Marketingin odotettua heikompi tulos sekä liikelahjojen sesonkiluonteisuus. Liikelahjojen myynti keskittyy perinteisesti vuoden toiselle ja erityisesti viimeiselle vuosineljännekselle.” Noin 40 prosenttia Wulff-Yhtiöiden liikevaihdosta tuova, toimisto- ja atk-oheistuotteita myyvä Wulff Oy Ab hankki katsauskaudella uusia sopimusasiakkaita. Sekä myynti että kannattavuus kehittyivät katsauskaudella myönteisesti. Viime vuonna toteutettu Wulffin logistiikkauudistus ja yhteistyö Itellan kanssa näkyy jatkuvana palvelutason nousuna. Vuoden 2008 aikana Wulff panostaa voimakkaasti uusien asiakkuuksien hankintaan ja asiakaspohjan laajentamiseen, jonka uusi logistiikkaratkaisu mahdollistaa. Liike- ja mainoslahjoja myyvä ja markkinoiva KB-tuote Oy jatkoi tavoitteidensa mukaista sopimusasiakaskannan kasvattamista. Alkuvuonna on panostettu kannattavuuden parantamiseen, johon keskitytään vahvasti myös myöhempien vuosineljännesten aikana mm. tuotevalikoiman optimoinnilla. KB-tuote Oy tarjoaa suuryrityksille ulkoistetun liikelahjapalvelun, jossa asiakas tilaa yrityksensä brändin mukaisesti suunniteltuja tuotteita sähköisen tilausjärjestelmän kautta. Suoramyynnissä on panostettu myynnin esimieskoulutukseen ja rekrytointiprosessin sekä perehdytyskoulutuksen tehostamiseen. Katsauskauden myynti oli edellisvuoden tasolla. Katsauskauden aikana on investoitu konsernin suoramyyntiyhtiöiden yhtenäiseen myynnin ohjausjärjestelmään, joka mahdollistaa kustannussäästöjä ja tehostaa varaston toimintaa. Konsernin suoramyynnin liiketoiminta koostuu kymmenestä Suomen myyntiyrityksestä, jotka myyvät atk-oheistuotteita, toimistotuotteita, yritysimagotuotteita ja ergonomiatuotteita. Wulff-Yhtiöiden Skandinavian tytäryritysten kehitys oli myönteistä erityisesti Norjassa. Norjan tytäryhtiön panostukset toiminnan laajentamiseen ja kannattavuuteen näkyvät sekä myynnin että tuloksen kasvuna. Ruotsin liiketoiminnan tulos on säilynyt hyvällä tasolla. Wulff-Yhtiöiden uusin yritysosto, 9.5.2007 lähtien konsernitilinpäätökseen yhdistelty Entre Marketing Oy keskittyi katsauskaudella myynnin aktivointiin ja tuotteistukseen. Aiempaa tehokkaamman kustannusseurannan ansiosta kulut ovat vähentyneet, joskin toiminta oli alkuvuonna tappiollista. Toiminnan tehostamisen odotetaan näkyvän seuraavien vuosineljännesten aikana lisääntyneenä kustannustehokkuutena. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Liiketoiminnan kassavirta oli 0,41 milj. euroa (0,71 milj. euroa). Taseen loppusumma katsauskauden päättyessä oli 40,5 milj. euroa (40,4 milj. euroa) ja omavaraisuusaste 50,4 % (45,1 %). Konsernin taseeseen kirjatut käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 0,19 milj. euroa eli 1,0 % liikevaihdosta (0,30 milj. euroa, 1,8 %). HENKILÖSTÖ Wulff-Yhtiöt Oyj:n palveluksessa oli katsauskauden lopussa 455 henkilöä (422) ja katsauskauden aikana keskimäärin 461 henkeä (417). Ruotsissa, Norjassa ja Virossa työskenteli yhteensä 92 henkeä (96). TOIMINIMEN MUUTOS Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus päätti 11.3.2008 esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle toiminimen muutosta Wulff-Yhtiöt Oyj:ksi. Uusi nimi vahvistaa yhtiön tunnettuutta toimistoalan luotettavana ja laadukkaana edelläkävijänä sekä markkinajohtajana. Jatkossa Wulff-brändi näkyy vahvasti kaikessa konsernin markkinoinnissa. Tytäryhtiöiden liiketoimintaan nimenmuutos ei tuo muutoksia. Sekä Wulff Oy Ab:n että konsernin muiden tytäryritysten nimet ja liiketoiminta säilyvät ennallaan. Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokous päätti toiminimen muutoksesta 4.4.2008. Muutos merkittiin kaupparekisteriin 21.4.2008. Samalla osakkeen kaupankäyntitunnus OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä muuttui WUF1V:ksi. Muutos tuli voimaan kaupankäyntijärjestelmässä 22.4.2008. KATSAUSKAUDEN TAPAHTUMIA KTM, MBA Jani Puroranta nimitettiin Wulff-Yhtiöiden kehitysjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 2. tammikuuta 2008 alkaen. Purorannan vastuulla yhdessä konsernin johdon kanssa ovat strategian kehittäminen ja yritysostot. Vuonna 1974 syntynyt Puroranta siirtyi Wulffin palvelukseen kansainvälisestä konsultointialan yrityksestä McKinsey & Companysta. Vuosina 2002-2004 Puroranta toimi OMX Exchangesissä mm. kehitysjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Tämän lisäksi Puroranta on aiemmin ollut partnerina Privanet Capitalilla ja erilaisissa johtotehtävissä Helsingin Pörssissä. Konsernin hallitus päätti 6.2.2008 uudesta Wulff-Yhtiöiden avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Järjestelmän mahdollinen tuotto ansaintajaksolta 2008 perustuu saavutettuihin tuloksiin. Ansaintajakson 2008 palkkiot maksetaan vuonna 2009 yhtiön osakkeina ja rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 70.000 Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakkeen arvoa. Osakkeita ei saa luovuttaa kahden vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta. OMAT OSAKKEET Wulff-Yhtiöiden hallitus päätti kokouksessaan 6.2.2008 varsinaiselta yhtiökokoukselta 4.4.2007 saamansa valtuutuksen perusteella aloittaa omien osakkeiden hankinnan. Osakkeiden hankinta aloitettiin 14.2.2008. Osakkeita hankittiin muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. 31.3.2008 yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 2 603 051,20 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 6 507 628 kappaletta. Wulff-Yhtiöillä oli 31.3.2008 omia osakkeita 14 990 kappaletta, mikä on 0,2 % Wulff-Yhtiöiden osakemäärästä. Kyseisellä valtuutuksella hankittiin yhteensä 15 890 osaketta ennen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamista 4.4.2008. Hankitut osakkeet edustavat 0,2 % Wulff-Yhtiöiden osakepääomasta. VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Wulff-Yhtiöt Oyj:n 4.4.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yksimielisesti tilivuoden 2007 tilinpäätöksen ja myönsi tilivuodelta vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan tilikaudelta 2007 0,18 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 9.4.2008 ja osinko maksettiin 16.4.2008. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen yhtiöjärjestyksen muutoksesta. Yhtiöjärjestystä muutettiin seuraavasti: - toiminimi Wulff-Yhtiöt Oyj, kotipaikka Helsinki (1 §) - yhtiön toimialan täsmentäminen (2 §) - poistettiin uuden OYL:n myötä tarpeettomaksi käyneet 3 § (minimi- ja maksimiosakepääoma), 4 § (nimellisarvo) ja 12 § (tilikausi) - lyhennettiin 5 § poistamalla tarpeettomiksi käyneet arvo-osuusjärjestelmään liittymisen siirtymäsäännökset - kokouskutsuajaksi yhtiöjärjestykseen lain vaatima vähintään 17 päivää, poistetaan tarpeettomaksi käynyt arvo-osuusjärjestelmää koskeva maininta (11 §) - yhtiökokouksen pitoaika sidottavaksi tilikauden päättymishetkeen. Yhtiöjärjestyksen muutokset merkittiin kaupparekisteriin 21.4.2008. Yhtiökokous vahvisti hallituksen esitykset koskien osakeantivaltuutusta ja omien osakkeiden hankintavaltuutusta. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Hallituksessa jatkavat: Ari Lahti, Ere Kariola, Ari Pikkarainen, Pentti Rantanen, Sakari Ropponen ja Heikki Vienola. Hallitus valitsi 22.4.2008 pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Ari Lahden. LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Wulff-Yhtiöiden liiketoiminnassa on kausivaihtelua liikevaihdon ja -tuloksen muodostuessa voimakkaasti viimeisellä vuosineljänneksellä. Suurimmat lähiajan epävarmuustekijät liittyvät Entre Marketingin tuloskehitykseen. Yritysimagotuotteiden kysynnässä voi tapahtua muutoksia yleisen suhdanteen kääntyessä negatiiviseksi. Muilta osin Wulff-Yhtiöiden riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana merkittäviä muutoksia. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Wulff-Yhtiöiden hallitus päätti kokouksessaan 22.4.2008 hankkia enintään yhteensä 300.000 kappaletta yhtiön omia osakkeita varsinaiselta yhtiökokoukselta 4.4.2008 saamansa valtuutuksen perusteella. Osakkeita hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Valtuutuksen mukaan osakkeita voidaan hankkia yhtiölle käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden totuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 9.5.2008 ja päättyy viimeistään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. VUODEN 2008 NÄKYMÄT Wulff-Yhtiöt uskoo toimistomaailman markkinoiden kasvavan maltillisesti vuonna 2008. Vuoden 2008 näkymät ovat myönteiset. Yhtiön johto uskoo, että sekä liikevaihto että varsinaisen liiketoiminnan tulos ovat edellisvuotta parempia. Wulff-Yhtiöillä on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia yritysostoja. OSAVUOSIKATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 -standardin periaatteita. Laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. TALOUDELLINEN RAPORTOINTI Wulff-Yhtiöt Oyj:n taloustiedotteiden aikataulu vuonna 2008 on seuraava: - osavuosikatsaus 1-6/2008 perjantaina 8.8.2008 - osavuosikatsaus 1-9/2008 torstaina 6.11.2008 SIJOITTAJA- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS Wulff-Yhtiöt Oyj järjestää sijoittaja- ja analyytikkotapaamisen 8.5.2008 klo 12 alkaen yhtiön toimitiloissa, Autotalossa, Salomonkatu 17 B, 12.krs., Helsinki. -------------------------------------------------------------------------------- | Wulff-Yhtiöt Oyj - Konserni | | (1 000 euro) | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TULOSLASKELMA | 1-3/2008 | 1-3/2007 | 1-12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVAIHTO | 19 148 | 16 925 | 74 087 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut tuotot | 442 | 80 | 3 727 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalit ja palvelut | 10 370 | 8 945 | 39 456 | -------------------------------------------------------------------------------- | Työsuhde-etuuksista aiheutuneet | 4 868 | 4 175 | 17 644 | | kulut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja arvonalentumiset | 292 | 299 | 1 735 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut kulut | 3 681 | 3 413 | 13 581 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKETULOS | 378 | 172 | 5 399 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot ja -kulut | -328 | -51 | -852 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ | 50 | 121 | 4 547 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA | 50 | 121 | 4 547 | | JA VEROJA | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | 163 | 180 | 1 353 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistön osuus | 79 | 11 | 166 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TILIKAUDEN TULOS | -192 | -70 | 3 028 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TASE | | | (1 000 euro) | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Varat | 31.3.2008 | 31.3.2007 | 31.12.2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomat hyödykkeet | 627 | 439 | 587 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konserniliikearvo | 7 204 | 4 903 | 7 204 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset | 2 507 | 4 979 | 2 829 | | käyttöomaisuushyödykkeet | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevat sijoitukset | 318 | 328 | 310 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitukset | 144 | 148 | 144 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verosaamiset | 992 | 1 026 | 954 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 11 792 | 11 823 | 12 028 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 10 587 | 10 726 | 10 903 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset | 8 091 | 7 826 | 8 292 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut saamiset | 4 205 | 3 714 | 4 796 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat ja käypään arvoon | 5 805 | 6 311 | 6 316 | | kirjattavat rahoitusvarat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 28 688 | 28 576 | 30 306 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT YHTEENSÄ | 40 480 | 40 400 | 42 335 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ja velat | 31.3.2008 | 31.3.2007 | 31.12.2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 2 602 | 2 603 | 2 603 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylikurssirahasto | 7 662 | 7 662 | 7 662 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet voittovarat | 9 279 | 7 146 | 6 293 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden tulos | -192 | -70 | 3 028 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistön osuus | 1 049 | 866 | 1 048 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 20 400 | 18 207 | 20 634 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | 7 634 | 8 285 | 7 713 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | 12 446 | 13 908 | 13 987 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VELAT YHTEENSÄ | 20 079 | 22 192 | 21 701 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 40 480 | 40 400 | 42 335 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1-31.3.2008 | (1 000 euro) | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | Osake- | Ylikurs | Voitto- | Yhteen- | Vähem- | Yhteen- | | | pääoma | sirahas | varat | sä | mistö- | sä | | | | to | | | osuus | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 2 603 | 7 662 | 9 321 | 19 586 | 1 048 | 20 634 | | 1.1.2008 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | | | -192 | | 79 | -113 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | | | 0 | | -80 | -80 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevat | | | 8 | | | 8 | | sijoitukset: | | | | | | | | Omaan pääomaan | | | | | | | | kirjatut | | | | | | | | arvostusvaikutuk | | | | | | | | set | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | | | 3 | | 2 | 5 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omien osakkeiden | | | -52 | | | -52 | | osto | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omaan pääomaan | | | -2 | | | -2 | | kirjattuihin | | | | | | | | eriin liittyvät | | | | | | | | verot | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 2 603 | 7 662 | 9 086 | 19 351 | 1 049 | 20 400 | | 31.3.2008 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1-31.3.2007 | (1 000 euro) | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | Osake- | Yli- | Voitto- | Yh- | Vähem- | Yh- | | | pääoma | kurssi | varat | teensä | mistö- | teensä | | | | rahasto | | | osuus | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 2 603 | 7 662 | 7 036 | 17 301 | 889 | 18 190 | | 1.1.2007 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | | | -70 | | 11 | -59 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | | | 0 | | -34 | -34 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevat | | | 93 | | | 93 | | sijoitukset: | | | | | | | | Omaan pääomaan | | | | | | | | kirjatut | | | | | | | | arvostusvaikutuk | | | | | | | | set | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omaan pääomaan | | | 34 | | | 34 | | kirjattavat | | | | | | | | rahoitusinstrumen | | | | | | | | tit | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | | | 7 | | | 7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omaan pääomaan | | | -24 | | | -24 | | kirjattuihin | | | | | | | | eriin | | | | | | | | liittyvät verot | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 2 603 | 7 662 | 7 076 | 17 341 | 866 | 18 207 | | 31.3.2007 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TUNNUSLUVUT | | (1 000 euro) | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3/2008 | 1-3/2007 | 1-12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 19 148 | 16 925 | 74 087 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihdon kasvu % | 13,1 % | 14,1 % | 19,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos | 378 | 172 | 5 399 | -------------------------------------------------------------------------------- | %liikevaihdosta | 2,0 % | 1,0 % | 7,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen satunnaiseriä, varauksia | 50 | 121 | 4 547 | | ja veroja | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 0,3 % | 0,7 % | 6,1 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden tulos | -192 | -70 | 3 028 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | -1,0 % | -0,4 % | 4,1 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste% | 50,4 % | 45,1 % | 48,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin | 194 | 301 | 1 171 | | vastaaviin | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 1,0 % | 1,8 % | 1,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | 461 | 417 | 440 | | katsauskauden aikana | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö katsauskauden lopussa | 455 | 422 | 467 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos / osake, euro | -0,03 | -0,01 | 0,47 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma / osake, euro | 3,14 | 2,66 | 3,17 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KASSAVIRTA | | (1 000 euro) | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3/2008 | 1-3/2007 | 1-12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta: | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynnistä saadut maksut | 19 349 | 17 972 | 74 328 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muista tuotoista saadut | 25 | 0 | 227 | | maksut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksut liiketoiminnan kuluista | -18 920 | -17 169 | -71 820 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta ennen | 455 | 802 | 2 735 | | ennen rahoituseriä ja veroja | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korot ja maksut muista | -56 | -82 | -641 | | liiketoiminnan rahoituskuluista | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut korot liiketoiminnasta | 35 | 31 | 146 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut välittömät verot | -25 | -46 | -131 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | 409 | 705 | 2 109 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta: | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit aineellisiin ja | -175 | -290 | -1 070 | | aineettomiin hyödykkeisiin | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineellisten ja aineettomien | 690 | 42 | 6 709 | | hyödykkeiden luovutustulot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryhtiöosakkeiden hankinnat | -72 | 0 | -1 373 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryhtiöosakkeiden luovutustulot | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Luovutustulot muista sijoituksista | 0 | 179 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myönnetyt lainat | 0 | 0 | -414 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | 443 | -69 | 3 852 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta: | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | -80 | -40 | -867 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut osingot | 21 | 140 | 465 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit lyhytaikaisiin | -1 157 | -952 | -198 | | sijoituksiin lisäys (-) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaisten sijoitusten | -259 | -275 | 0 | | luovutustappiot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen nostot | 0 | 0 | 1 128 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen takaisinmaksut | -286 | 0 | -2 300 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | -1 761 | -1 127 | -1 772 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | -909 | -491 | 4 189 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN | | (1 000 euro) | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3/08 | 10-12/ | 7-9/07 | 4-6/07 | 1-3/07 | 10-12/ | | | | 07 | | | | 06 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 19 148 | 22 200 | 16 358 | 18 604 | 16 925 | 18 864 | | (1000 euro) | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 378 | 4 095 | 204 | 928 | 172 | 1 033 | | (1000 euro) | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden | -192 | 2 616 | -5 | 487 | -70 | 659 | | tulos | | | | | | | | (1000 euro) | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos / osake, | -0,03 | 0,40 | 0,00 | 0,07 | -0,01 | 0,10 | | euro | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- WULFF-YHTIÖT OYJ Hallitus www.wulff.fi Lisätietoja: Konsernijohtaja Heikki Vienola puh. (09) 5259 0050 tai 050 65 110 e-mail heikki.vienola@wulff.fi IR-vastaava Sirpa Väisänen p. (09) 5259 0050 tai 0400 943 243 e-mail sirpa.vaisanen@wulff.fi Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.wulff.fi

Näytä tiedote

Jaa artikkeli