<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

KUTSU WULFF-YHTIÖT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

WULFF-YHTIÖT OYJ

PÖRSSITIEDOTE                                                            7.9.2015 KLO 14:00

Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 30. syyskuuta 2015 alkaen kello 9.00 Wulff-Yhtiöt Oyj:n toimitiloissa Vantaalla, osoitteessa Manttaalitie 12, 01530 Vantaa.

A) KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen puheenjohtajan katsauksen esittäminen

7. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille, jotka eivät ole työsuhteessa Wulff-Yhtiöt -konserniin, maksettaisiin palkkiona 1 250 euroa kuukaudessa nykyisen käytännön mukaisesti.

8. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, joilla on noin 60 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä jäsentä.

9. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, joiden yhteinen osuus yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä on noin 60 %, ovat ehdottaneet, että yhtiön hallitukseen valitaan hallituksen nykyiset jäsenet Ari Pikkarainen, Andreas Tallberg ja Heikki Vienola. Hallitukseen ehdotetaan uudeksi jäseneksi HTM, KM Johanna Marinia (s. 1973), joka toimii Folmer Management Oy:n pääomasijoitusjohtajana ja partnerina. Marinilla on useita hallitusjäsenyyksiä muissa yhtiöissä.

10. Yhtiöjärjestyksen 9 §:n muutos koskien kutsun toimittamistapaa

Osakkeenomistajat, joiden yhteinen osuus yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä on noin 60 %, ovat ehdottaneet, että yhtiöjärjestystä muutetaan yhtiökokouskutsun toimittamistavan osalta niin, että kutsu julkaistaan yhtiön internet-sivuilla. Yhtiöjärjestyksen 9 §:ää ehdotetaan muutettavaksi seuraavaksi:

”Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun tai lehti-ilmoituksen kutsun julkaisemisesta myös muulla tavalla.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta.”

Ennen ehdotettua muutosta yhtiöjärjestyksen 9 § kuuluu:

”Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla se vähintään yhdessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella kirjallisesti.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta.”

11. Kokouksen päättäminen

B) YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Wulff-Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.wulff.fi. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään keskiviikkona 14.10.2015.

C) OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 18.9.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 25.9.2015 klo 9:00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- sähköpostitse osoitteeseen: sijoittajat@wulff.fi

- puhelimitse numeroon (09) 5259 0050

- faksilla numeroon (09) 3487 3420 tai

- kirjeitse osoitteeseen: Wulff-Yhtiöt Oyj, Yhtiökokous, Manttaalitie 12, 01530 Vantaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon perjantaina 18.9.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään keskiviikkona 23.9.2015 klo 9 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.wulff.fi.

MUUT TIEDOT

Wulff-Yhtiöt Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6 607 628 osaketta, jotka tuottavat yhtä monta ääntä.

Vantaalla 7.9.2015

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

hallituksen puheenjohtaja Heikki Vienola

p. (09) 5259 0050 tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

Pienestä  paperikaupasta se kaikki alkoi. Wulff juhlii tänä vuonna 125-vuotiasta menestystarinaansa.

Wulff-Yhtiöt Oyj on kansainvälistyvä pörssiyritys sekä toimistomaailman merkittävin pohjoismainen toimija ja alansa edelläkävijä. Wulff myy ja markkinoi asiakkailleen toimistotuotteita, työpaikkatuotteita, it-tarvikkeita sekä ensiapua ja ergonomiaa. Konsernin asiakkaat voivat hankkia Wulffilta myös kansainvälisiä messupalveluja.

Näytä tiedote

Jaa artikkeli