<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Korjaus Wulff-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaukseen 1.1.–31.3.2023

OSAVUOSIKATSAUS | 24.4.2023 KLO 14.30

Wulff-Yhtiöt Oyj korjaa 24.4. klo 9.30 julkaistun osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2023 taulukko-osassa esitettyä taseen oman pääoman sekä pitkäaikaisten velkojen summarivitietoa seuraavasti:

TASE (IFRS)
1 000 euroa 31.3.2023 31.3.2022 31.12.2022
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma yhteensä
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma:
Oma pääoma yhteensä 21 706 20 692 21 316
Pitkäaikaiset velat yhteensä 10 174 9 715 10 849

Korjattu tiedote on kokonaisuudessaan alla. 

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tammi-maaliskuun 2023 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla www.wulff.fi.

Wulffilla hyvä alkuvuosi: kannattavuus säilyi hyvänä – liikevaihto laski hieman

1.1.-31.3.2023 LYHYESTI

  • Liikevaihto oli 25,3 miljoonaa euroa (25,6), liikevaihto supistui 1,4 %
  • Käyttökate ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) olivat 1,4 miljoonaa euroa (1,8)
  • Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) olivat 0,9 miljoonaa euroa (1,2)
  • Osakekohtainen ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) olivat 0,08 euroa (0,13)
  • Omavaraisuusaste nousi 41,6 %:iin (39,8)
  • Hallituksen jäseniksi valittiin Kari Juutilainen, Lauri Sipponen, Jussi Vienola ja Kristina Vienola. Puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kari Juutilaisen.
  • Ohjeistus säilyy ennallaan; Wulff arvioi vuoden 2023 liikevaihdon sekä vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuoteen 2022 verrattuna

WULFF-YHTIÖTOYJ:NTOIMITUSJOHTAJA ELINA RAHKONEN

Vaikka liikevaihtomme supistui hieman, olemme tyytyväisiä siihen, että asiakkaiden määrä on kasvussa kaikissa toimintamaissamme ja asemamme valittujen toimialojen, esimerkiksi hoiva-alan kumppanina, on vahvistunut. Keväällä 2021 ostetun Staples Finland Oy:n integrointi työpaikkatuote- ja -palveluliiketoimintaamme etenee suunnitellusti ja saavutamme vuoden 2023 aikana lisää synergioita toiminnassa.

Alkuvuonna liikevaihtoon vaikutti vertailukauden vilkas koronaviruspandemiaan liittyneen tuotteiston menekki sekä Sopimusasiakkaat- että Asiantuntijamyyntisegmenteissä ja kannattavuuteen laaja-alainen hintainflaatio. Kasvumme jatkui vahvasti Pohjoismaissa, tili- ja taloushallintopalveluissa sekä Wulff Entren kansainvälisten messupalvelujen ja etäkohtaamisratkaisujen myynnissä. Meillä on hyvä liiketoimintastrategia, olemme sitoutuneet ohjeistukseemme, ja odotamme liikevaihtomme sekä vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuoteen 2022 verrattuna. Olen ylpeä siitä, kuinka jokaiselle wulffilaiselle on tärkeää vaikuttaa toimintamme jatkuvasti yhä vastuullisemmaksi kehittämiseen ja alan parhaan asiakaskokemuksen tarjoamiseen. Wulffin vahvaa myyntikulttuuria arvostavat myös asiakkaamme ja kumppanimme: meihin luotetaan alan parhaana ja asiantuntevimpana jakelukanavana.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tammi-maaliskuussa 2023 liikevaihto oli 25,3 miljoonaa euroa (25,6). Liikevaihto supistui 1,4 % (kasvoi 67,2). Sopimusasiakkaat-segmentin myynnin kasvu jatkui Skandinaviassa; kotimaassa segmentin myynti supistui. Sopimusmyynnin liikevaihtoon Suomessa vaikutti kannattavuuden painottaminen ja sen myötä tehdyt linjaukset asiakasvalinnoissa sekä suojaustarvikkeiden odotetusti jatkunut myynnin supistuminen. Katsauskaudella Wulffin 3.5.2021 toteuttaman Wulff Solutions- yrityskaupan vaikutus liikevaihtoon oli 9,2 miljoonaa euroa (10,6). Wulffin tilitoimisto- ja taloushallintopalveluliiketoiminta otti merkittävän kasvuaskeleen alkuvuodesta 2022 toteutetun Carpentum Oy:n oston myötä. Taloushallintopalveluliiketoiminnan myynti on kasvanut odotusten mukaisesti. Wulff Entren kansainvälisten messupalvelujen ja etäkohtaamisratkaisujen myynti kasvoi katsauskauden aikana selvästi. Asiantuntijamyynnissä hygienia- ja suojaustarvikkeiden kysynnän väheneminen supisti liikevaihtoa odotetusti.

Myyntikate oli 7,8 miljoonaa euroa (8,2) eli 30,7 % (32,0) tammi-maaliskuussa 2023. Yhtiön integrointi osaksi Wulffin Sopimusmyyntiä eteni katsauskauden aikana suunnitellusti. Suhteelliseen myyntikatteen kehittymiseen vaikuttivat muutokset Wulffin myymien tuotteiden kysynnän painopistealueissa. Pandemian jälkeen perinteisempien työpaikkatuotteiden ja -palvelujen myynnin osuus on palaamassa kohti sitä edeltänyttä tasoa. Työpaikkatuotteiden myyntikatteeseen vaikuttaa voimakkaasti laaja-alaistunut hintainflaatio. Vertailukauteen nähden erityisesti kysytyimpien tuotteiden yksikköhinnat olivat katsauskaudella huomattavasti korkeammat. Katsauskauden aikana tuotteiden saatavuus on normalisoitunut ja logistiikkakustannusten kehitys tasaantunut. Sopimusasiakkaat-segmentin osuus liikevaihdosta ja katteesta kasvoi katsauskauden aikana vertailukautta hitaammin. Asiantuntijamyynti-segmentin myynti supistui vertailukaudesta mm. hygienia- ja suojaustarvikkeiden myynnin vähenemisen myötä.

Henkilöstökulut tammi-maaliskuussa 2023 olivat 4,6 miljoonaa euroa (4,5) ja 18,1 % (17,4) liikevaihdosta. Henkilöstökulut kasvoivat suhteessa liikevaihtoon 0,5 %-yksikköä.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 1,8 miljoonaa euroa (2,0), eli 7,1 % (7,7) liikevaihdosta. Ulkopuolisten palveluiden käyttö väheni suunnitellusti vertailukauteen nähden.

Tammi-maaliskuussa 2023 käyttökate ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) olivat 1,4 miljoonaa euroa (1,8) eli 5,6 % (7,0) liikevaihdosta. Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) olivat 0,9 miljoonaa euroa (1,2), eli 3,6 % (4,7) liikevaihdosta. Ensimmäinen vuosineljännes ei sisältänyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 2023 tai 2022.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-maaliskuussa 2023 nettomääräisesti -0,2 miljoonaa euroa (-0,2), sisältäen korkokuluja
-0,2 miljoonaa euroa (-0,2) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä ja pankkikuluja nettomääräisesti -0,1 miljoonaa euroa (-0,1). Rahoituskulut olivat 0,03 miljoonaa euroa vertailukautta suuremmat korkojen nousun vuoksi.

Tammi-maaliskuussa 2023 tulos ennen veroja oli 0,7miljoonaa euroa (1,0) ja katsauskauden tulos oli 0,6 miljoonaa euroa (0,9).

Osakekohtainen ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) olivat 0,08 euroa (0,13) tammi-maaliskuussa 2023.

TUNNUSLUVUT  

I I I-IV
1 000 euroa 2023 2022 2022
Liikevaihto 25 252 25 610 102 171
Liikevaihdon muutos, % -1,4 % 67,2 % 13,0 %
Myyntikate 7 753 8 191 30 986
Myyntikate, % liikevaihdosta 30,7 % 32,0 % 30,3 %
Käyttökate (EBITDA) 1 417 1 799 6 213
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 5,6 % 7,0 % 6,1 %
Liikevoitto/-tappio 909 1 207 3 988
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 3,6 % 4,7 % 3,9 %
Tulos ennen veroja 676 1 001 3 273
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 2,7 % 3,9 % 3,2 %
Katsauskauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 561 914 3 052
Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta 2,2 % 3,6 % 3,0 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,08 0,13 0,45
Oman pääoman tuotto (ROE), % 2,8 % 4,7 % 15,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 2,4 % 3,5 % 11,2 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 41,6 % 39,8 % 40,5 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 68,4 % 64,1 % 60,6 %
Oma pääoma/osake, EUR * 3,08 2,89 3,02
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 451 512 2 479
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 1,8 % 2,0 % 2,4 %
Omat osakkeet kauden lopussa 111 624 44 812 111 624
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,6 % 0,6 % 1,6 %
Keskimääräinen osakemäärä ulkona olevista osakkeista 6 796 004 6 857 623 6 852 051
Osakemäärä kauden lopussa 6 907 628 6 907 628 6 907 628
Henkilöstö keskimäärin 275 288 286
Henkilöstö kauden lopussa 271 285 280

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yleinen talouden ja markkinoiden kehitys sekä työllisyysaste vaikuttavat merkittävästi työpaikkatuotteiden ja -palveluiden kysyntään. Inflaatiokehityksen voimakkuuteen ovat vaikuttaneet energiahyödykkeiden ja logistiikkaan liittyvien kustannusten kallistuminen mm. Venäjän Ukrainaan toteuttaman hyökkäyksen seurauksena. Maailman- ja paikallistalouksien kehitykseen vaikuttaa hintojen nousu ja inflaation taltuttamiseen tähtäävät rahapoliittiset päätökset. Nämä vaikuttavat myös Wulffin toimintaan. Lisäksi maailmantalouden megatrendit, esimerkiksi vastuullisuus, digitalisaatio, jakamistalous ja väestön ikääntyminen vaikuttavat markkinoiden muutokseen. Muuttuvien markkinoiden ja tarpeiden mukaiseen tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen liittyy sekä riskejä että mahdollisuuksia. Tavanomaisia liiketoimintariskejä ovat Wulffin strategian toteuttamisen onnistuminen, esimerkiksi yrityskauppaan liittyvät toimintojen integraatiot, sekä henkilöstö-, logistiikka- ja it-ympäristöstä johtuvat operatiiviset riskit. Työpaikkatuote- ja palvelutoimialan kireä kilpailu voi vaikuttaa liiketoiminnan kannattavuuteen. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen ja taseeseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Konsernissa ei ole ollut olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Maailmanlaajuisista megatrendeistä Wulffin toimintaympäristöön myönteisesti vaikuttaa tietotyön osuuden kasvaminen kaikesta tehtävästä työstä. Väestörakenteen kehitys vähentää aktiivisesti työelämässä toimivien määrää tällä hetkellä, vaikka samalla työurat pitenevät muun muassa keskimääräisen eläkeiän noustessa. Teknologian sulautuminen tuotteisiin ja palveluihin on Wulffille mahdollisuus. Digitalisaatio tuo jo valmiiksi monikanavaiselle yhtiölle uusia keinoja tavoittaa ja palvella asiakkaita sekä kasvattaa oman toiminnan tuottavuutta. Megatrendeistä merkittävin Wulffin toiminnan ja tulevaisuuden kannalta on vastuullinen toiminta ja vihreä siirtymä: kohdellaanko ympäristöä resurssina vai onko tavoitteena ympäristön tilan parantaminen. Tulevaisuuden menestystä rakennetaan vahvasti näille teemoille ja niiden merkitys kasvaa yritysten ja kuluttajien päätöksenteossa. Wulff on valinnut vastuullisuuden ja erityisesti myönteiset ilmastoteot, yhdenvertaisuuden lisäämisen ja ihmisarvoisen työn ja talouskasvun (YK Kestävän kehityksen tavoitteet 2030) tärkeiksi strategiansa elementeiksi.

Tuotteiden- ja palveluiden kysyntään vaikuttaa olennaisesti yleinen talouden ja markkinoiden kehitys sekä työllisyysaste. Työpaikkatuotteiden ja -palveluiden markkina on Pohjoismaissa kehittynyt vakaasti lukuun ottamatta koronaviruspandemian aiheuttamia vaihteluita vertailukauden ja sitä edellisen tilikauden aikana. Wulff arvioi työpaikkatuotteiden ja -palveluiden kokonaismarkkinan pysyvän suhteellisen vakaana silloinkin, kun työympäristöissä tapahtuu nopeita muutoksia. Turvallisista läsnäkohtaamisista huolehditaan koronaviruspandemian jälkeenkin ja siksi Wulffilla arvioidaan hygienia-, puhdistus-, siivous- ja suojaustuotteiden kysynnän pysyvän tulevaisuudessa pandemiaa edeltävää aikaa vilkkaampana. Pandemia on nopeuttanut työelämän murrosta; monipaikkaisesti tehtävä etätyö on lisääntynyt ja kasvattanut työpisteiden määrää sekä työpisteissä tarvittavien tuotteiden kysyntää. IT-tarvikkeiden, tulostustuotteiden ja perinteisten toimistotarvikkeiden kysyntä jatkaa pandemian jälkeistä kehitystä. Tähän vaikuttaa työpaikoille palaaminen ja uusien työpisteiden kasvanut määrä. Konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoon vaikuttaa kansainvälisen messupalvelualan yhä jatkuva elpyminen pandemia-ajasta.

Käynnissä oleva geopoliittinen kriisi, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Venäjään kohdistetut pakotetoimet eivät vaikuta suoraan Wulffin toimintaan, koska Wulffilla ei ole ollut toimintaa tai kumppanuuksia kriisissä osallisina olevissa maissa. Kriisillä on vaikutuksia maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin, joiden muutokset saattavat välillisesti vaikuttaa myös Wulffin toimintoihin. Toimitusketjujen muutokset ovat voimistaneet ja laaja-alaistaneet hintainflaatiokehitystä. Monien tuoteryhmien saatavuushaasteet ovat tasaantuneet vertailukauden jälkeen maailmanlaajuisten toimitusketjujen uudelleenjärjestelyjen sekä pandemiaa seuranneen kysyntähuipun tasaantumisen myötä. Erityisesti Euroopassa energiahyödykkeiden saatavuuteen liittyvä epävarmuus on aiheuttanut logistiikkakustannusten nousua. Toimia myyntikatteen kehityksen turvaamiseksi tarvitaan inflaatiokehityksen jatkuessa. Hintainflaation voimakkuus- ja laaja-alaistuminen sekä näihin liittyvä epävarmuus rajoittavat ennustettavuutta.

Wulffin Suomen Sopimusmyyntiorganisaation uudistamisen yhteydessä elo-syyskuussa 2021 käytyjen Wulff Oy Ab:n ja Wulff Solutions Oy:n yhteistoimintaneuvottelujen myötä toimintoja myynnissä, hallinnossa ja tukitoiminnoissa yhdistettiin. Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena yhtiö saavuttaa noin 1,9 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt henkilöstökuluista. Samassa yhteydessä Wulff tiedotti uskovansa vaiheittain toteutuviin yhteensä vähintään 3 miljoonan euron vuosittaisiin kustannussynergiahyötyihin, joista merkittävän osan odotettiin toteutuvan jo vuonna 2022. Wulff tiedotti saavuttaneensa tilikauden 2022 aikana yhteensä noin 2,5 miljoonan euron vuotuisen kustannussynergiahyödyn uudelleenjärjestäytymistoimenpiteiden, esimerkiksi tietojärjestelmien sekä logistiikka- ja toimintaprosessien yhdistymisen myötä sekä toimitilamuutosten ansiosta.

Toteutettujen uudelleenjärjestäytymistoimenpiteiden ansiosta katsauskaudella Wulff saavutti yhteensä noin 0,2 miljoonan euron kustannussynergiahyödyn.

Wulffin tavoitteena on kasvaa kannattavasti, ja sillä on jatkuva valmius olla kilpailijoitaan aktiivisempi toimija yritysjärjestelyissä.

Wulff arvioi vuoden 2023 liikevaihdon sekä vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuoteen 2022 verrattuna.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Wulff-Yhtiöt Oyj julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2023:

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023                ma 17.7.2023

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023                  ma 23.10.2023

Espoossa 24.4. 2023

WULFF-YHTIÖT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
toimitusjohtaja
Elina Rahkonen
p. 040 647 1444
sähköposti:
elina.rahkonen@wulff.fi


JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Mahdollistamme paremmat ja kestävämmät työympäristöt ja täydellisen työpäivän. Teemme työpaikan sinne, missä työtäsi teet. Meiltä löydät tämän päivän työpaikkatuotteet: mm. kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, hygienia-, suojaus- ja turvallisuustuotteita, ilmanpuhdistusta sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Valikoimassamme on myös laadukkaita Canonin tulostus- ja dokumentinhallintapalveluja sekä taloushallintopalveluja. Asiakkaamme hankkivat meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja ja ratkaisuja etäkohtaamisiin. Meille on tärkeää kehittää jatkuvasti valikoimaamme yhä vastuullisemmaksi ja asiakaskokemustamme alan parhaaksi. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää wulff.fi.

Näytä tiedote

Jaa artikkeli