<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Beltton-Yhtiöt Oyj:n yhtiökokouskutsu

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 4. huhtikuuta 2008 alkaen kello 15.00 Radisson SAS Royal Hotelissa, osoitteessa Runeberginkatu 2, Helsinki. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Osakkeenomistajat, joiden yhteinen osuus yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä ylittää 60 %, ovat ehdottaneet, että yhtiön nykyisestä hallituksesta valitaan uudelleen seuraavat jäsenet: Ari Lahti, Ere (Erkki) Kariola, Ari Pikkarainen, Pentti Rantanen, Sakari Ropponen ja Heikki Vienola. 2. hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta: - sisältää uusien osakkeiden osakeannit, omien osakkeiden luovuttamisen sekä erityisten oikeuksien antamisen enintään 1.300.000 osakkeen osalta - oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ja ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka - ehdotus liitteenä 1 3. hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta: - korkeintaan 300.000 osaketta - oikeuttaa hankkimaan osakkeet muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. - ehdotus liitteenä 2 4. hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi: - toiminimi Wulff-Yhtiöt Oyj:ksi, kotipaikka Helsinkiin (1 §) - yhtiön toimialan täsmentäminen (2 §) - poistetaan uuden OYL:n myötä tarpeettomaksi käyneet 3 § (minimi- ja maksimiosakepääoma), 4 § (nimellisarvo) ja 12 § (tilikausi) - lyhennetään 5 § poistamalla tarpeettomiksi käyneet arvo-osuusjärjestelmään liittymisen siirtymäsäännökset - kokouskutsuajaksi yhtiöjärjestykseen lain vaatima vähintään 17 päivää, poistetaan tarpeettomaksi käynyt arvo-osuusjärjestelmää koskeva maininta (11 §) - yhtiökokouksen pitoaika sidottavaksi tilikauden päättymishetkeen (13 §) - ehdotus liitteenä 3 Asiakirjojen nähtävilläpito Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen edellä kohdissa 2-4 mainitut ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä 28.3.2008 alkaen yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, osoitteessa Salomonkatu 17 B, 12. kerros. Niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Osallistumisoikeus Yhtiökokoukseen on oikeutettu osallistumaan osakkeenomistaja, joka on 25.3.2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua maanantaihin 31.3.2008 mennessä kirjeitse osoitteeseen Beltton-Yhtiöt Oyj, yhtiökokous, Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki, puhelimitse numeroon (09) 5259 0050, faksilla (09) 3487 3420 tai sähköpostiosoitteeseen sirpa.vaisanen@beltton.fi. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä 31.3.2008. Osingon maksu Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2007 jaetaan osinkona 0,18 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 9.4.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan täsmäytysajan päätyttyä 16.4.2008. Helsingissä 13.3.2008 BELTTON-YHTIÖT OYJ HALLITUS Lisätietoja: Toimitusjohtaja Heikki Vienola puh. (09) 5259 0050 tai 050 65 110 e-mail: heikki.vienola@beltton.fi IR-vastaava Sirpa Väisänen puh. (09) 5259 0050 tai 0400 943 243 e-mail: sirpa.vaisanen@beltton.fi www.beltton.fi JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.beltton.fi LIITE 1 EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI OSAKEANTIIN JA ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISEEN Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita korkeintaan 1.300.000 kappaletta. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Ehdotettu enimmäismäärä on noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain säätämissä rajoissa. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallitus ehdottaa, että valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista. LIITE 2 EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISVALTUUTUKSEKSI Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 300.000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä sen sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden totuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. LIITE 3 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSESITYKSET Nykyinen: 1 § Yhtiön toiminimi on Beltton-Yhtiöt Oyj, englanniksi Beltton Group Plc. Yhtiön kotipaikka on Espoo. Ehdotettu uusi: 1 § Yhtiön toiminimi on Wulff-Yhtiöt Oyj, englanniksi Wulff Group Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Nykyinen: 2 § Yhtiön toimialana on harjoittaa itse ja/tai tytäryhtiöidensä kautta toimisto- ja atk-tarvikkeiden kauppaa ja välitystä sekä alaan liittyvää konsultointia sekä tarjota konserniyhtiöille taloushallintopalveluja. Yhtiö voi myös omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa niiden kauppaa. Ehdotettu uusi: 2 § Yhtiön toimialana on harjoittaa itse ja/tai tytäryhtiöidensä kautta toimisto- ja atk-tarvikkeiden kauppaa ja välitystä. Yhtiö voi myös harjoittaa arvopaperikauppaa. Nykyinen: 3 § Yhtiön vähimmäispääoma on kaksimiljoonaa (2.000.000) euroa ja enimmäispääoma kahdeksanmiljoonaa (8.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Ehdotettu muutos: 3 § ehdotetaan kumottavaksi ja myöhempien pykälien numerointia muuttavaksi vastaavasti Nykyinen: 4 § Osakkeiden nimellisarvo on 0,4 euroa. Ehdotettu muutos: 4 § ehdotetaan kumottavaksi ja myöhempien pykälien numerointia muuttavaksi vastaavasti Nykyinen: 5 § Yhtiön osakkeet kuuluvat yhtiön hallituksen määräämän ilmoittautumispäivän jälkeen arvo-osuusjärjestelmään. Ilmoittautumispäivän jälkeen oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä: 1. joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon, 2. jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon, merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon, tai 3. jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi. Ehdotettu uusi: 5 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Nykyinen: 11 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksitoista päivää ennen kokousta julkaisemalla se vähintään yhdessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella kirjallisesti. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta. Sen jälkeen, kun yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään, on lisäksi otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen. Ehdotettu uusi: 11 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista päivää ennen kokousta julkaisemalla se vähintään yhdessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella kirjallisesti. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta. Nykyinen: 12 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Ehdotettu muutos: 12 § ehdotetaan kumottavaksi ja myöhempien pykälien numerointia muuttavaksi vastaavasti Nykyinen: 13 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Kokouksessa on esitettävä: 1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen; 2. tilintarkastuskertomus; päätettävä: 3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta; 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta sekä matkakustannusten korvausperusteista; valittava: 7. hallituksen jäsenet sekä 8. tilintarkastajat. Ehdotettu uusi: 13 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on esitettävä: 1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen; 2. tilintarkastuskertomus; päätettävä: 3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta; 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta sekä matkakustannusten korvausperusteista; valittava: 7. hallituksen jäsenet sekä 8. tilintarkastajat.

Näytä tiedote

Jaa artikkeli