<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. ? 30.9.2006

Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2006 Beltton–konsernin liikevaihto nousi hieman ja liikevoitto kasvoi merkittävästi. Konsernin liikevaihto nousi 0,4 % ja oli 43,2 milj. euroa (43,0 milj. euroa). Liikevoitto kasvoi 72,5 % ja oli 1,39 milj. euroa (0,80 milj. euroa). Tilikauden tulos kohosi 133,5 % verrattuna edelliseen vuoteen ja oli 0,64 milj. euroa (0,27 milj. euroa). Osakekohtainen tulos (EPS) kasvoi 0,10 euroon (0,04 euroa). LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS Belttonin liikevaihto nousi katsauskautena hieman edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2006 oli 43,2 milj. euroa (43,0 milj. euroa). Liiketoiminnan tulos oli 1,39 milj. euroa (0,80 milj. euroa), joka vastaa 3,2 % (1,9 %) liikevaihdosta. Katsauskauden tulos nousi 133,5 % ja oli 0,64 milj. euroa (0,27 milj. euroa). Tulos osaketta kohti (EPS) nousi 0,10 euroon (0,04 euroa). Beltton-Yhtiöiden myynti ja tulos olivat edellisvuotta paremmalla tasolla. Konsernijohtaja Heikki Vienola: ”Osaavan ja vahvan johdon luotsaamana Wulff on onnistunut hyvin kannattavuuden parantamistoimissaan ja uusien asiakkuuksien hankkimisessa. Katsauskaudella kustannustehokkuuteen on panostettu koko konsernissa. Aiempaa kustannustehokkaamman toiminnan lisäksi tuloksen paranemiseen on vaikuttanut myös uusien rekrytointien tuoma lisämyynti. Perinteisesti kolmas kvartaali on konsernillemme liiketuloksellisesti haasteellinen johtuen kesälomista sekä liikelahjojen myynnin painottumisesta vuoden toiseen ja neljänteen vuosineljännekseen. Uskon, että meillä on hyvät mahdollisuudet parantaa tulosta myös vuoden viimeisellä neljänneksellä.” Noin 45 prosenttia Beltton-konsernin liikevaihdosta tuovan Wulff Oy Ab:n liiketoiminnan kehitys on jatkunut myönteisenä. Kustannussäästötoimenpiteet ja asiakaskunnan laajentuminen ovat tuoneet odotettuja tuloksia. Wulff myy sopimusasiakaskonseptinsa kautta toimistotuotteita ja atk-oheistuotteita suuryrityksille ja valtionhallinnolle. Wulffin MiniBar-hyllyjärjestelmiä on yli 1000 kpl suomalaisissa yrityksissä. Katsauskaudella KB-tuote Oy:n ja sen virolaisen tytäryrityksen, KB Eesti Oü:n, kehitys on ollut hyvää. Etenkin KB-tuotteen alkuvuoden onnistuneet sopimusasiakashankinnat ovat kantaneet tulosta kolmannella vuosineljänneksellä. KB-tuote tarjoaa suurille ja keskisuurille yrityksille ulkoistetun liikelahjapalvelun, jossa asiakas tilaa yrityksensä brändin mukaisesti suunniteltuja tuotteita. Belttonin suoramyynnin liiketoiminta koostuu kahdeksasta Suomen suoramyyntiyrityksestä, jotka myyvät atk-oheistuotteita, toimistotuotteita, yritysimagotuotteita ja ergonomiatuotteita. Yhtiö uskoo, että rekrytointipanostukset ja yhteistyön syventäminen rekrytointiyritys Vendiilin kanssa vaikuttavat myönteisesti loppuvuoden liikevaihtoon. Belttonin Skandinavian tytäryrityksissä, varsinkin Norjassa, liiketoiminta on kehittynyt hyvin. Erityisesti puhelinmyynnistä on saatu hyviä tuloksia. Beltton osti norjalaisen Nordisk Profil A/S:n osake-enemmistön 5.4.2006. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1,45 milj. euroa positiivinen (0,96 milj. euroa). Taseen loppusumma katsauskauden päättyessä oli 38,5 milj. euroa (37,3 milj. euroa) ja omavaraisuusaste 45,1 % (45,3 %). Konsernin likvidit varat olivat katsauskauden päättyessä 4,4 milj. euroa (2,4 milj. euroa). Konsernin taseeseen kirjatut käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 0,79 milj. euroa (0,56 milj. euroa) eli 1,8 % (1,3 %) liikevaihdosta. Investoinnit kohdistuivat lähinnä koneisiin ja kalustoon. HENKILÖSTÖ Beltton-Yhtiöt Oyj:n palveluksessa oli katsauskauden lopussa 439 henkilöä (460) ja katsauskauden aikana keskimäärin 437 henkeä (472). Ruotsissa, Norjassa ja Virossa työskentelee 88 henkilöä (96). YRITYSOSTO Beltton-Yhtiöt Oyj:n tytäryritys KB-tuote Oy osti 29.9.2006 enemmistön IM Inter- Medson Oy:n osakekannasta. IM Inter-Medson Oy myy ja markkinoi liike- ja mainoslahjoja ja sen liikevaihto oli 30.6.2006 päättyneellä tilikaudella 0,9 milj. euroa ja tulos 0,05 milj. euroa. IM Inter-Medson Oy:n haltuunotto on sujunut hyvin. Kauppa vahvistaa edelleen Beltton-konsernin markkina-asemaa yritysimagotuotteissa. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Wulff Oy Ab ja Logia Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen Wulffin myymien toimisto- ja atk-tarvikkeiden logistiikasta. Ratkaisu mahdollistaa Belttonille strategian mukaisen kasvun ja on Wulffille panostus kilpailukykyyn. Yhtiö uskoo Wulffin uuden logistiikkakonseptin vahvistavan sekä Wulffin että koko Beltton- konsernin asemaa toimistotarvikemarkkinoilla. Sopimuksen myötä Wulffin 21 logistiikka-ammattilaista ja varastotoiminnot muuttavat Wulffin tiloista Postin logistiikkakeskukseen alkuvuonna 2007. Työntekijät siirtyivät Posti Logistiikan palvelukseen marraskuun alussa vanhoina työntekijöinä. LOPPUVUODEN 2006 NÄKYMÄT Liike- ja mainoslahjojen kysynnän syklisyyden vuoksi merkittävä osa konsernin liikevaihdosta ja tuloksesta muodostuu toisella ja viimeisellä vuosineljänneksellä. Yhtiön johto uskoo, että vahva asiakaspohja, uudet asiakkuudet ja onnistuneet rekrytoinnit vaikuttavat liiketoimintaan positiivisesti. Konsernin johto uskoo, että koko vuoden 2006 liikevaihto ja tulos muodostuvat edellisvuotta paremmiksi. Yrityksellä on jatkuva valmius toteuttaa kasvustrategiaansa yritysostoin. Beltton-Yhtiöt Oyj - konserni (1000 euro) TULOSLASKELMA 7-9/06 7-9/05 1-9/06 1-9/05 1-12/05 LIIKEVAIHTO 13 329 12 763 43 181 43 014 60 101 Liiketoiminnan muut tuotot 47 53 205 153 271 Materiaalit ja palvelut 7 252 7 214 23 001 22 337 31 807 Henkilöstökulut 2 955 3 234 10 680 11 207 15 016 Poistot ja arvonalentumiset 299 311 888 914 1 219 Liiketoiminnan muut kulut 2 202 2 129 7 430 7 905 10 606 LIIKETULOS 668 -71 1 387 804 1 724 Rahoitustuotot ja -kulut -80 94 -225 -134 -171 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 588 23 1 162 670 1 554 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 588 23 1 162 670 1 554 Tuloverot 261 79 522 320 287 Vähemmistön osuus 15 58 3 77 142 TILIKAUDEN TULOS 312 -114 637 273 1 126 TASE (1000 euro) Varat 9/2006 9/2005 12/2005 PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 426 326 332 Konserniliikearvo 4 697 4 542 4 542 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 4 984 5 402 5 127 Myytävissä olevat sijoitukset 260 255 265 Sijoitukset 144 149 149 PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 10 510 10 674 10 416 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 10 378 10 440 10 507 Myyntisaamiset 8 358 8 151 7 255 Muut saamiset 3 836 4 159 4 142 Laskennalliset verosaamiset 1 012 1 448 1 330 Rahavarat 4 356 2 426 4 471 LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 27 940 26 624 27 705 VARAT YHTEENSÄ 38 450 37 298 38 121 Oma pääoma ja velat 9/2006 9/2005 12/2005 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2 603 2 603 2 603 Osakeanti 0 0 0 Ylikurssirahasto 7 662 7 662 7 662 Kertyneet voittovarat 5 737 5 386 5 386 Tilikauden tulos 637 273 1 126 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 16 638 15 925 16 777 Vähemmistön osuus 717 956 1 021 VELAT Pitkäaikaiset velat 7 188 8 673 8 173 Lyhytaikaiset velat 13 906 11 744 12 151 VELAT YHTEENSÄ 21 094 20 417 20 324 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 38 450 37 298 38 121 TUNNUSLUVUT (1000 euro) 7-9/06 7-9/05 1-9/06 1-9/05 1-12/05 Liikevaihto 13 329 12 763 43 181 43 014 60 101 Liikevaihdon kasvu % 4,4 % 1,6 % 0,4 % -0,3 % -0,5 % Liiketulos 668 -71 1 387 804 1 723 %liikevaihdosta 5,0 % -0,6 % 3,2 % 1,9 % 2,9 % Tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja 588 23 1 162 670 1 554 % liikevaihdosta 4,4 % 0,2 % 2,7 % 1,6 % 2,6 % Katsauskauden tulos 312 -114 637 273 1 126 % liikevaihdosta 2,3 % -0,9 % 1,5 % 0,6 % 1,9 % Omavaraisuusaste% 45,1 % 45,3 % 46,7 % Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 365 206 790 562 957 % liikevaihdosta 2,7 % 1,6 % 1,8 % 1,3 % 1,6 % Henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana 437 472 460 Henkilöstö katsauskauden lopussa 439 460 434 Tulos / osake, euro 0,05 -0,02 0,10 0,04 0,17 Oma pääoma / osake, euro 2,56 2,45 2,58 KASSAVIRTA (1000 euro) 1-9/06 1-9/05 1-12/05 Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut 42 384 42 293 59 526 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 180 153 251 Maksut liiketoiminnan kuluista -40 873 -41 237 -57 767 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 1 690 1 208 2 011 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -235 -258 -325 Saadut korot liiketoiminnasta 46 29 79 Maksetut välittömät verot -51 -23 -49 Liiketoiminnan rahavirta 1 450 956 1 716 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -768 -562 -957 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 158 0 56 Tytäryhtiöosakkeiden hankinnat -30 0 0 Tytäryhtiöosakkeiden luovutustulot 0 0 0 Luovutustulot muista sijoituksista 0 0 518 Investointien rahavirta -640 -562 -383 Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti 0 0 0 Maksetut osingot -769 -1 041 -1 041 Saadut osingot 191 65 57 Investoinnit lyhytaikaisiin sijoituksiin lisäys (-) 221 621 0 Lyhytaikaisten sijoitusten luovutustappiot -116 -99 0 Lainojen nostot 45 0 1 715 Lainojen takaisinmaksut -504 -168 -336 Rahoituksen rahavirta -932 -622 395 Rahavarojen muutos -122 -228 1 728 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 1.1. – 30.9.2006 (1000 euro) Kerty- Yli- neet Vähem- Osake- kurssi- voitto- Yhteen- mistö- Yhteen- pääoma rahasto varat sä osuus sä Oma pääoma 1.1.2006 2 603 7 662 6 512 16 777 1 021 17 798 Tilikauden voitto 637 3 640 Osingonjako -651 -118 -769 Myytävissä olevat sijoi- tukset: Omaan pääomaan kirjatut arvostusvaikutuk- set -7 -7 Omaan pääomaan kirjattavat rahoitusinstrumentit -112 -112 Muuntoerot -6 -6 Vähemmistöosuuden muutos -189 -189 Oma pääoma 30.9.2006 2 603 7 662 6 373 16 638 717 17 335 BELTTON-YHTIÖT OYJ Lisätietoja: Toimitusjohtaja Heikki Vienola puh. (09) 525 9000 tai 050 65 110 e-mail: heikki.vienola@beltton.fi IR-vastaava Sirpa Väisänen puh. (09) 5259 0050 tai 0400 943 243 e-mail: sirpa.vaisanen@beltton.fi JAKELU Helsingin Pörssi www.beltton.fi Keskeiset tiedotusvälineet

Näytä tiedote

Jaa artikkeli