<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 4. huhtikuuta 2007 alkaen kello 15.00 hotelli Scandic Continentalissa osoitteessa, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Osakkeenomistajat, joiden yhteinen osuus yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä ylittää 60 %, ovat ehdottaneet, että yhtiön nykyisestä hallituksesta valitaan uudelleen seuraavat jäsenet: Ari Lahti, Ere (Erkki) Kariola, Ari Pikkarainen, Pentti Rantanen, Sakari Ropponen ja Heikki Vienola. 2. hallituksen esitys osakepääoman korotusvaltuutukseksi Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakepääoman korottamisesta enintään 1.300.000 osakkeella eli 520.000 eurolla. Ehdotus liitteenä 1. 3. hallituksen esitys omien osakkeiden hankintavaltuutukseksi Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta siten, että valtuutuksen perusteella voidaan hankkia enintään 300.000 osaketta. Ehdotus liitteenä 2. Asiakirjojen nähtävilläpito Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen edellä kohdissa 2-3 mainitut ehdotukset ja niihin liittyvät osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä 28.3.2007 alkaen yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, osoitteessa Salomonkatu 17 B, 12. kerros. Niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Osallistumisoikeus Yhtiökokoukseen on oikeutettu osallistumaan osakkeenomistaja, joka on 23.3.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua perjantaihin 30.3.2007 mennessä kirjeitse osoitteeseen Beltton-Yhtiöt Oyj, yhtiökokous, Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki, puhelimitse numeroon (09) 5259 0050, faksilla (09) 3487 3420 tai sähköpostiosoitteeseen sirpa.vaisanen@beltton.fi. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä 30.3.2007. Osingon maksu Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2006 jaetaan osinkona 0,12 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 9.4.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan täsmäytysajan päätyttyä 18.4.2007. Helsingissä 15.3.2007 BELTTON-YHTIÖT OYJ HALLITUS Lisätietoja: Toimitusjohtaja Heikki Vienola puh. (09) 5259 0050 tai 050 65 110 e-mail: heikki.vienola@beltton.fi IR-vastaava Sirpa Väisänen puh. (09) 5259 0050 tai 0400 943 243 e-mail: sirpa.vaisanen@beltton.fi www.beltton.fi JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.beltton.fi LIITE 1. HALLITUKSEN ESITYS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN YHDEN TAI USEAMMAN VAIHTOVELKAKIRJALAINAN OTTAMISESTA, OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISESTA JA/TAI OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISESTA YHDELLÄ TAI USEAMMALLA UUSMERKINNÄLLÄ Hallitus esittää 4.4.2007 pidettävälle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että vaihtovelkakirjoja vaihdettaessa, optio-oikeuksien mukaisia osakkeita merkittäessä ja/tai uusmerkinnässä voidaan osakepääomaa korottaa antamalla merkittäväksi enintään 1.300.000 kappaletta yhtiön osakkeita ja siten korottaa yhtiön osakepääomaa enintään 520.000 eurolla. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi päättää, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin. Hallituksella on oikeus päättää merkintähinnasta ja niistä perusteista, joiden mukaan merkintähinta määrätään. Hallitus saa käyttää valtuutusta yritysostoihin, yrityshankintojen rahoittamiseen, yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistamiseen, yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseen, osana henkilöstön kannustinjärjestelmää tai muuhun tarkoitukseen yhtiön kannalta painavan taloudellisen syyn sitä vaatiessa. Hallitus on oikeutettu päättämään merkintään oikeutetuista. Osakeyhtiölain mukaan hallitus ei saa tehdä päätöstä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää osakepääoman korottamisesta ja/tai optio-oikeuksien ja/tai vaihtovelkakirjalainan perusteella toteutettavasta osakepääoman korottamisesta siten, että osakepääomaa korotetaan yhteensä enintään viidesosalla hallituksen osakepääoman korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien. LIITE 2. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous 4.4.2007 valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla siten, että yhtiön omia nimellisarvoltaan 0,40 euron osakkeita voidaan hankkia enintään yhteensä 300.000 kappaletta, joka on vähemmän kuin 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikista äänistä. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta hallitus ei saa kuitenkaan tehdä siten, että yhtiölle ja sen tytäryhtiölle kuuluvien yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo tai niiden tuottama äänimäärä hankinnan jälkeen on yli 5 % yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Osakkeita voidaan hankkia yhtiölle pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta, sekä vastikkeena mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamisessa tai toteuttamisessa taikka muutoin edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Osakkeita hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Koska esitetyllä valtuutuksella hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on kunakin hetkenä alle 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikista äänistä, osakkeiden hankkimisella ei tule olemaan merkittävää vaikutusta osakeomistuksen tai äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Osakeyhtiölain nojalla yhtiön lähipiiriin kuuluvien tahojen omistamien osakkeiden yhteenlaskettu osuus yhtiön osakepääomasta ja kaikista äänistä on noin 89 prosenttia. Koska omat osakkeet on tarkoitus hankkia Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä ilman tietoa osakkeiden luovuttajatahoista, yhtiön lähipiiriin kuuluvien osuutta yhtiön osakepääomasta ja äänivallasta osakkeiden hankinnan jälkeen ei voida määritellä. Jos heidän omistuksensa ei valtuutuksen voimassaollessa muutu ja yhtiö hankkii omia osakkeita valtuutuksen enimmäismäärän, vastaava osuus osakkeiden hankinnan jälkeen on noin 93 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikista äänistä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Näytä tiedote

Jaa artikkeli