<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2007

Beltton-Yhtiöiden viime vuoden liikevaihto kasvoi ja liiketulos kertaluonteiset erät mukaan lukien parani edellisvuodesta. Vuoden 2007 liikevaihto nousi 19,4 prosenttia ja liiketulos 123,1 prosenttia. Konsernin liikevaihto oli 74,1 milj. euroa (62,0 milj. euroa). Liikevoittoa kertaluonteiset erät mukaan lukien kertyi 5,40 milj. euroa (2,42 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 2,30 milj. euroa. Tulos ennen satunnaiseriä nousi 105,2 % ja oli 4,55 milj. euroa (2,22 milj. euroa). Tilikauden tulos kasvoi 133,6 prosenttia ja oli 3,03 milj. euroa (1,30 milj. euroa). Osakekohtainen tulos nousi 0,47 euroon (0,20 euroa). Konsernin vuoden 2007 tulos kertaluonteiset erät mukaan lukien on edellisvuotta suurempi johtuen marraskuussa tapahtuneen Beltton-kiinteistön myynnistä saadusta 3,50 milj. euron kertaluonteisesta myyntivoitosta. Liiketulokseen vaikutti alentavasti 400 tuhannen euron kertaluonteinen alaskirjaus Entre Marketing Oy:n hankinnasta syntyneestä liikearvosta. Hallituksen esitys jaettavaksi osingoksi on 0,18 euroa osakkeelta (0,12 euroa / osake), joka on 38,3 % osakekohtaisesta tuloksesta. Beltton-konsernin viimeisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 17,7 % edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Liikevaihto oli 22,2 milj. euroa (18,9 milj. euroa). Liikevoitto kertaluonteiset erät mukaan lukien nousi 4,14 milj. euroon (1,03 milj. euroa). Ilman kertaluonteisia eriä liikevoitto oli 1,04 milj. euroa, joka on 4,7 % liikevaihdosta (5,5 %). Osakekohtainen tulos oli 0,41 euroa (0,10 euroa). LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS Belttonin liikevaihto kasvoi 19,4 % edellisvuodesta. Liikevaihtoa kertyi 74,1 milj. euroa (62,0 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi orgaanisesti yli 10 %, loppuosan kasvusta toi toukokuussa ostettu Entre Marketing Oy. Konsernin tuoteryhmistä erityisesti toimistotuotteiden myynti kasvoi. Yhtiön toiminta kaikissa toimintamaissa (Suomi, Ruotsi, Norja ja Viro) oli voitollista. Beltton-Yhtiöiden myynti kasvoi viime vuodesta. Konsernijohtaja Heikki Vienola: ”Myynnin kehitys vuonna 2007 on ollut positiivista. Wulffin asiakashankintastrategia ja panostukset sopimusasiakkaisiin näkyivät vuoden 2007 vahvana liikevaihdon ja tuloksen kasvuna. Myös Skandinavian tytäryritysten kehitys oli erittäin myönteistä sekä myynnin että kannattavuuden osalta. Entre Marketingin kehitys ei ole vastannut odotuksia ja sen tulosta tervehdytetään ja toiminnan kannattavuutta parannetaan loppuvuodesta aloitetuilla toimenpiteillä. Marraskuinen Beltton-kiinteistön sekä maa-alueen myynti vaikutti positiivisesti Belttonin tulokseen. Kiinteistökaupan myötä vapautunutta pääomaa on mahdollista suunnata pääomarakenteen kohentamisen lisäksi potentiaalisiin yritysostoihin.” Liiketoiminnan tulos ilman kertaluonteisia eriä vuonna 2007 oli 2,30 milj. euroa (2,42 milj. euroa), joka vastaa 3,1 % (3,9 %) liikevaihdosta. Liiketulos kertaluonteiset erät mukaan lukien oli 5,40 milj. euroa, josta Beltton-kiinteistön myynnistä saatua voittoa oli 3,50 milj. euroa. Tulos ennen satunnaiseriä nousi 105,2 % ja oli 4,55 milj. euroa (2,22 milj. euroa). Tulos osaketta kohti nousi 0,47 euroon, kun se vuotta aiemmin oli 0,20 euroa. Tilikauden voitto kasvoi 133,62 % edellisvuodesta ja oli 3,03 milj. euroa (1,30 milj. euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 3,01 euroa, kun se edellisvuonna oli 2,66 euroa. Entre Marketing Oy:n hankinnasta syntyneestä liikearvosta tehtiin 400 tuhannen euron kertaluonteinen alaskirjaus, mikä vaikuttaa konsernin viimeisen kvartaalin ja koko vuoden 2007 liiketulokseen alentavasti. Entre Marketingin vuoden 2007 tulos oli tappiollinen. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 16,5 prosenttia (10,0 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) 17,6 prosenttia (7,8 %). RAHOITUS JA INVESTOINNIT Liiketoiminnan kassavirta oli katsauskaudella 2,11 milj. euroa positiivinen (2,09 milj. euroa). Taseen loppusumma 31.12.2007 oli 42,3 milj. euroa (36,7 milj. euroa). Katsauskauden päättyessä yhtiön omavaraisuusaste oli 48,7 % (49,5 %). Konsernitililimiitin (lyhytaikaiset velat) kirjauskäytännön tarkennuksesta johtuen konsernin rahavarojen määrä on muuttunut edelliseen tilikauteen verrattuna. Kirjauskäytännön tarkennus pienentää esitettävien rahavarojen määrää ja taseen loppusummaa. Vertailuvuoden konsernitaseen esittämistapaa on tältä osin muutettu. Muutos on vaikuttanut myös siten, että vertailuvuoden 2006 sijoitetun pääoman tuotto - ja omavaraisuusaste -tunnuslukuja on tarkennettu. Nettovelkaantumisaste oli 15,9 % (45,9 %). Nettovelkaantumisasteen laskuun vaikutti pääomarakenteen vahvistuminen Vantaan Beltton-kiinteistön myynnin myötä. Konsernin taseeseen kirjatut käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tilikaudella 1,17 milj. euroa (1,12 milj. euroa) eli 1,6 % (1,8 %) liikevaihdosta. Investoinnit kohdistuivat pääosin Vantaan Beltton-taloon, autoihin ja IT-järjestelmien kehittämiseen. TOIMISTOMAAILMAN MARKKINAT Toimistomaailman markkinat ovat kasvaneet viime vuosina tasaisesti pari prosenttia vuodessa. Vuoden 2007 aikana markkinat jatkoivat samansuuntaista kasvua. Suomen markkinat kasvoivat arviolta noin kolme prosenttia, Ruotsin neljä prosenttia, Norjan kaksi prosenttia ja Viron yli 10 prosenttia. Viron markkinoiden uskotaan kasvavan jatkossakin Skandinavian markkinoita nopeammin. Viime vuosille tyypillinen toimialan keskittymiskehitys jatkui. Maaliskuussa 2007 islantilainen toimistotarvikeyritys Penninn osti 100 prosentin osakeomistuksen suomalaisesta toimistotarvikejakelijasta Tamoresta. Huhtikuussa 2007 nimensä Corporate Expressiksi muuttanut hollantilainen toimistomaailman yritys Buhrmann N.V. osti marraskuussa tanskalaisen toimistotuotteita myyvän Møller & Landschultz A/S:n. Vuoden aikana Beltton-konserni vahvisti asemaansa alan markkinajohtajana kasvamalla orgaanisesti yli 10 % Suomessa. Entre Marketingin yrityskaupan myötä se kasvatti palveluvalikoimaansa messu- ja tapahtumamarkkinointipalveluilla. HENKILÖSTÖ Belttonin palveluksessa oli vuoden 2007 lopussa 467 henkilöä (412). Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 440 (423) henkeä. Ruotsissa, Norjassa ja Virossa työskenteli yhteensä 99 henkeä (82). Henkilöstömäärän kasvuun vaikuttivat onnistuneet myynnin rekrytoinnit ja Entre Marketingin yritysosto. Henkilöstömäärää vähensi Wulffin logistiikkatyöntekijöiden siirtyminen Itellan palvelukseen. Konsernin henkilökunnasta noin 65 prosenttia toimii myynnin eri tehtävissä ja 35 prosenttia hallinnon ja logistiikan tehtävissä. Henkilökunnasta 49 prosenttia on miehiä ja 51 prosenttia naisia. Lähes puolet belttonlaisista on alle 35-vuotiaita. Beltton-konserni panostaa vahvasti rekrytointiin myös vuonna 2008. Sen tytäryritys, myynnin rekrytointiin keskittynyt Vendiili Oy, jatkaa tiivistä yhteistyötä alan oppilaitosten ja muiden myyntialan yritysten kanssa. Belttonilla on jatkuva valmius rekrytoida ja kouluttaa kymmeniä aloittavia myyntineuvottelijoita samanaikaisesti. VUODEN 2007 TAPAHTUMIA Beltton-Yhtiöt Oyj osti 9.5.2007 Entre Marketing Oy:n osake-enemmistön. Finpro ry:n ja Entre-konsernin avainhenkilöiden omistuksessa olleen Entre Marketing Oy:n liikevaihto oli vuonna 2006 13,3 milj. euroa (pro forma) ja liikevoitto 0,35 milj. euroa (pro forma). Konsernitaseen loppusumma 31.12.2006 oli 5,6 milj. euroa, josta omaa pääomaa oli 0,9 milj. euroa. Kaupan yhteydessä Belttonin palvelukseen siirtyi 47 henkilöä, joista 21 on myyjiä. Ostetun osake-enemmistön kauppahinta oli 2,7 milj. euroa, joka maksettiin kokonaisuudessaan rahana. Kaupan myötä Belttonin palveluvalikoima kasvoi kansainvälisillä messu- ja tapahtumamarkkinointipalveluilla. Entre on toimialansa markkinajohtaja Suomessa ja viime vuoden aikana Entre teki 740 eri osastoa tapahtumiin 32 maassa. Atmos Tuotanto Oy, Entre Marketingin 100 %:sesti omistama tytäryhtiö, sulautettiin heinäkuun lopussa Entreen. Entre Marketingin toimitusjohtajaksi 1.10.2007 alkaen nimitettiin Harri Kaasinen. Kaasisesta tuli nimityksen myötä myös Beltton-konsernin johtoryhmän jäsen. Toimitusjohtajan vaihdolla haetaan vahvistusta myyntiosaamiseen ja tehokkuutta toimintaan. Beltton-Yhtiöt myi marraskuussa Vantaan Beltton-toimitalon ja maa-alueen tanskalaisen EU Invest A/S:n suomalaiselle tytäryhtiölle Alpha I Oy:lle. Kaupan arvo oli 6,1 miljoonaa euroa ja kaupasta saatu kertaluonteinen voitto 3,5 miljoonaa euroa. Voitto kirjattiin liiketoiminnan muuna tuottona viimeiselle vuosineljännekselle. Myyty kiinteistö on 4.460 m2 ja maa-alue 7.943 m2. Belttonin omistukseen jäi maa-alueen välittömästä läheisyydestä 10 052 m2:n tontti, jolla on rakennusoikeutta 5.412 m2 ja joka mahdollistaa Belttonin toiminnan kasvun Vantaan Veromiehessä. Konsernin tytäryritykset jatkavat Beltton-talossa pitkäaikaisina vuokralaisina. Beltton käyttää kiinteistökaupasta saatuja varoja pääomarakenteen vahvistamiseen ja strategiansa mukaisesti mahdollisiin yritysostoihin. Belttonin tytäryrityksen Wulff Oy Ab:n varaston henkilökunta ja tuotteisto muutti Itella Logisticsin tiloihin maaliskuun 2007 alussa. Marraskuussa 2006 solmittu yhteistyösopimus on Wulffille merkittävä panostus kilpailukykyyn. Belttonille yhteistyö Itellan kanssa antaa resurssit strategian mukaiseen kasvuun, sillä Itellan joustavat logistiset ratkaisut tukevat kasvua nopeallakin aikataululla. Noin 40 prosenttia Beltton-konsernin liikevaihdosta tuovan Wulffin liiketoiminta ja liikevoitto kehittyivät positiivisesti viimeisellä vuosineljänneksellä. Wulff hankki vuoden aikana kymmeniä uusia merkittäviä sopimusasiakkaita ja kasvatti markkinaosuuttaan. Panostukset asiakkuuksien ja kannattavuuden kehittämiseen näkyivät tuloksessa myönteisesti. Wulff valittiin marraskuussa European Office Products Awards 2008:ssa Euroopan parhaiden yhtiöiden joukkoon Reseller of the Year -sarjassa. Liike- ja mainoslahjoihin erikoistuneen KB-tuote Oy:n myynti oli edellisvuoden tasolla ja tulos oli positiivinen. Vuoden aikana saatiin useita uusia sopimusasiakkuuksia ja tehtiin merkittäviä kauppoja mm. Euroviisuihin liittyen. Virolainen tytäryritys KB Eesti jatkoi kasvuaan ja teki jälleen voitollisen tuloksen. Viisi konsernin Suomen suoramyyntiyritystä (Suomen Rader Oy, Naxor Finland Oy, Active Office Oy, Visual Globe Oy ja Looks Finland Oy) muuttivat Vantaan Beltton-taloon touko-kesäkuussa. Wulffin logistiikan muuton myötä Vantaan Manttaalitieltä vapautui toimitiloja, jonne rakennettiin lisää toimistotilaa suoramyyntiyrityksille. Muuton avulla on haettu synergiaetuja ja kustannustehokkuutta yritysten toimintaan tehostamalla myynnin tuen ja logistiikan yhteistyötä. Muuton myötä myös sopimusasiakasmyynnin ja suoramyynnin yhteistyötä on tiivistetty. Suoramyynnin liiketoiminta-alueen myynti kasvoi vuonna 2008. Kasvuun vaikuttivat suoramyynnin onnistuneet rekrytoinnit sekä uusasiakashankinta. Panostukset IT-järjestelmien yhtenäistämiseen jatkuivat vuoden viimeisellä neljänneksellä. Konsernin suoramyynnin liiketoiminta koostuu kymmenestä Suomen myyntiyrityksestä, jotka myyvät atk-oheistuotteita, toimistotuotteita, yritysimagotuotteita ja ergonomiatuotteita. Belttonin Skandinavian tytäryritysten liiketoiminnan hyvä kehitys jatkui. Panostukset myynnin ohjaamiseen ja sen järjestelmiin ovat tuoneet tulosta sekä myynnin kasvuna että kannattavuuden parantumisena. Ruotsissa erityisen hyvää tulosta teki vuoden aikana kenttämyynti ja Norjassa telemarkkinointi. Kolmannen vuosineljänneksen aikana Belttonin norjalainen tytäryritys, Nordisk Profil A/S, panosti puhelinmyynnin kehitykseen avaamalla uuden toimipisteen Molden paikkakunnalle. OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT Yhtiön osakkeen hinta 31.12.2007 oli 3,39 euroa (4,59 euroa). Vuoden 2007 aikana Belttonin osaketta vaihdettiin 416.346 kappaletta (679.666 kpl) eli 6,4 % (10,4 %) osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeiden vaihto euroissa oli 1.712.001 euroa (2.839.617 euroa). Yhtiön osakekannan markkina-arvo vuoden lopussa oli 22,1 milj. euroa (29,9 milj. euroa). Osakepääoma oli 2,60 milj. euroa (2,60 milj. euroa), joka jakaantui 6.507.628 nimellisarvoltaan 0,40 euron osakkeeseen (6.507.628 kpl, 0,40 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 3,01 euroa, kun se edellisenä vuonna oli 2,66 euroa. Beltton-Yhtiöt Oyj:llä ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia. Joulukuun 2007 lopussa Belttonin osakkeenomistajien määrä oli 642 (664). Beltton-Yhtiöt ei omista omia osakkeita. Suurimmat osakkeenomistajat olivat: -------------------------------------------------------------------------------- | 1. | Vienola Heikki | 2.523.405 kpl | 38,8 % | -------------------------------------------------------------------------------- | 2. | Pikkarainen Ari | 1.391.475 kpl | 21,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | 3. | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 450.000 kpl | 6,9 % | -------------------------------------------------------------------------------- | 4. | Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Tapiola | 350.000 kpl | 5,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | 5. | Keskinäinen vakuutusyhtiö Tapiola | 283.900 kpl | 4,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | 6. | ESR eQ Pikkujättiläiset | 127.840 kpl | 2,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- | 7. | Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap | 109.383 kpl | 1,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- | 8. | Keskinäinen henkivakuutusyhtiö Tapiola | 100.000 kpl | 1,5 % | -------------------------------------------------------------------------------- | 9. | Hietala Pekka | 84.100 kpl | 1,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | 10. | SR Arvo Finland Value | 79.533 kpl | 1,2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | 11. | Sundholm Göran | 50.000 kpl | 0,8 % | -------------------------------------------------------------------------------- | 12. | Laakkonen Mikko | 40.000 kpl | 0,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | 13. | Ågerfalk Veijo | 40.000 kpl | 0,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | 14. | Yritysten henkivakuutus Oy Tapiola | 27.200 kpl | 0,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | 15. | Jaakkola Juhani | 25.856 kpl | 0,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | 16. | Cardia Invest Oy | 23.800 kpl | 0,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | 17. | Keskinäinen kiinteistö Oy Vanha | 23.500 kpl | 0,4 % | | | Talvitie 12 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 18. | eQ Extreme Sijoitusrahasto | 23.000 kpl | 0,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | 19. | Brade Oy | 22.000 kpl | 0,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | 20. | Kuntien eläkevakuutus | 20.000 kpl | 0,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | 21. | von Fieandt Johan | 20.000 kpl | 0,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- Beltton-Yhtiöillä ei ollut liputusilmoituksia vaativia omistusmuutoksia vuoden 2007 aikana. LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Belttonin liiketoiminnassa on kausivaihtelua liikevaihdon ja -tuloksen muodostuessa voimakkaasti viimeisellä vuosineljänneksellä. Suurimmat lähiajan epävarmuustekijät liittyvät Entre Marketingin saneeraukseen, jonka uskotaan tuottavan tulosta toiselta kvartaalilta alkaen. Yritysimagotuotteiden kysynnässä voi tapahtua muutoksia yleisen suhdanteen kääntyessä negatiiviseksi. Muilta osin Belttonin riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana merkittäviä muutoksia. HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS Emoyhtiön taseen voitonjakokelpoiset varat ovat 6,93 milj. euroa, joista voittovarat edellisilta vuosilta ovat 4,61 milj. euroa ja tilikauden voitto on 2,32 milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa (0,20 euroa). Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 maksetaan osinkona 0,18 euroa (0,12 euroa) osakkeelta, joka vastaa 38,3 % tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta, eli yhteensä 1,17 milj. euroa. Omaan pääomaan jätetään 5,76 milj. euroa. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT KTM, MBA Jani Puroranta nimitettiin Beltton-konsernin kehitysjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 2. tammikuuta 2008 alkaen. Purorannan vastuulla yhdessä konsernin johdon kanssa ovat strategian kehittäminen ja yritysostot. Vuonna 1974 syntynyt Puroranta siirtyi Belttonin palvelukseen kansainvälisestä konsultointialan yrityksestä McKinsey & Companysta. Vuosina 2002-2004 Puroranta toimi OMX Exchangesissä mm. kehitysjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Tämän lisäksi Puroranta on aiemmin ollut partnerina Privanet Capitalilla ja erilaisissa johtotehtävissä Helsingin Pörssissä. VUODEN 2008 NÄKYMÄT Beltton uskoo toimistomaailman markkinoiden kasvavan myös vuonna 2008. Yhtiö tavoittelee markkinakasvua nopeampaa kasvua. Vuoden 2008 näkymät ovat myönteiset. Yhtiön johto uskoo, että sekä liikevaihto että varsinaisen liiketoiminnan tulos ovat edellisvuotta parempia. Belttonilla on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia yritysostoja. YHTIÖKOKOUS JA TALOUDELLISET TIEDOTTEET Beltton-Yhtiöt Oyj varsinainen yhtiökokous pidetään 4.4.2008. Yhtiö lähettää kutsut osakkaille viikolla 11, jolloin ilmestyy myös yhtiön vuosikertomus vuodelta 2007. Yhtiön osavuosikatsaus kaudelta 1.1.-31.3.2008 julkistetaan 8.5.2008. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Tilinpäätös on laadittu IFRS -standardien mukaisia kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Tilinpäätöksen laatimisessa on käytetty samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tämä tilinpäätös on tilintarkastamaton. -------------------------------------------------------------------------------- | Beltton-Yhtiöt Oyj - Konserni | (1000 euro) | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TULOSLASKELMA | 10-12/07 | 10-12/06 | 1-12/07 | 1-12/06 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVAIHTO | 22 200 | 18 864 | 74 087 | 62 045 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | 3 537 | 124 | 3 727 | 329 | | tuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalit ja palvelut | 11 757 | 9 873 | 39 456 | 32 874 | -------------------------------------------------------------------------------- | Työsuhde-etuuksista | 5 293 | 4 667 | 17 644 | 15 347 | | aiheutuneet kulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja | 774 | 326 | 1 735 | 1 214 | | arvonalentumiset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | 3 779 | 3 089 | 13 581 | 10 519 | | kulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKETULOS | 4 135 | 1 033 | 5 399 | 2 420 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot ja -kulut | -331 | 22 | -852 | -203 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TULOS ENNEN SATUNNAISIA | 3 804 | 1 054 | 4 547 | 2 216 | | ERIÄ | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TULOS ENNEN | 3 804 | 1 054 | 4 547 | 2 216 | | TILINPÄÄTÖS-SIIRTOJA JA | | | | | | VEROJA | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | 1 050 | 285 | 1 353 | 807 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistön osuus | 98 | 110 | 166 | 113 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TILIKAUDEN TULOS | 2 656 | 659 | 3 028 | 1 296 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TASE | (1000 euro) | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Varat | 12/2007 | 12/2006 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VARAT | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomat hyödykkeet | 587 | 454 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konserniliikearvo | 7 204 | 4 903 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 2 829 | 4 913 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevat sijoitukset | 310 | 235 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitukset | 144 | 149 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verosaamiset | 954 | 972 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 12 028 | 11 626 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VARAT | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 10 903 | 10 590 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset | 8 292 | 8 933 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut saamiset | 4 796 | 3 654 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat ja käypään arvoon | | | | kirjattavat rahoitusvarat | 6 316 | 1 929 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 30 306 | 25 106 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT YHTEENSÄ | 42 335 | 36 732 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ja velat | 12/2007 | 12/2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 2 603 | 2 603 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylikurssirahasto | 7 662 | 7 662 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet voittovarat | 6 293 | 5 740 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden tulos | 3 028 | 1 296 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistön osuus | 1 048 | 889 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 20 634 | 18 191 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VELAT | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset korolliset velat | 7 713 | 8 281 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | 13 987 | 10 260 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VELAT YHTEENSÄ | 21 701 | 18 541 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 42 335 | 36 732 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1-31.12.2007 | (1000 euro) | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | Osake- | Yli- | Voitto- | Yhteen- | Vähem- | Yhteen- | | | pääoma | kurssi | varat | sä | mistö | sä | | | | rahasto| | | osuus | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 2 603 | 7 662 | 7 037 | 17 302 | 889 | 18 191 | | 1.1.2007 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | | | 3 028 | | 166 | 3 194 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | | | -781 | | -86 | -867 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevat | | | 69 | | | 69 | | si-joitukset: | | | | | | | | Omaan pääomaan | | | | | | | | kirjatut | | | | | | | | arvostusvaikutuk- | | | | | | | | set | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omaan pääomaan | | | 0 | | | 0 | | kirjattavat rahoi- | | | | | | | | tusinstrumentit | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | | | -13 | | -2 | -15 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omistusosuuden | | | 0 | | 81 | 81 | | muutokset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omaan pääomaan | | | -18 | | | -18 | | kirjattuihin eriin | | | | | | | | liittyvät verot | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 2 603 | 7 662 | 9 321 | 19 586 | 1 048 | 20 634 | | 31.12.2007 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1 - | | | | | 31.12.2006 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | (1000 euro) | -------------------------------------------------------------------------------- | | Osake | Yli- | Voit- | Yhteen- | Vähem- | Yhteen- | | | -pää- | kurssi| to- | sä | mistö- | sä | | | om | -raha | varat | | osuus | | | | | sto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 2 603 | 7 662 | 6 512 | 16 777 | 1 021 | 17 798 | | 1.1.2006 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden | | | 1 296 | | 113 | 1 409 | | voitto | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | | | -651 | | -94 | -745 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä | | | -27 | | | -27 | | olevat | | | | | | | | sijoitukset: | | | | | | | | Omaan pääomaan | | | | | | | | kirjatut | | | | | | | | arvostusvaikutu | | | | | | | | kset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omaan pääomaan | | | -75 | | | -75 | | kirjattavat | | | | | | | | rahoitusinstru- | | | | | | | | mentit | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | | | -24 | | | -24 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omistusosuuden | | | | | -151 | -151 | | muutokset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omaan pääomaan | | | 6 | | | 6 | | kirjattuihin | | | | | | | | eriin liittyvät | | | | | | | | verot | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 2 603 | 7 662 | 7 037 | 17 302 | 889 | 18 191 | | 31.12.2006 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TUNNUSLUVUT | | | (1000 euro) | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 10-12/07 | 10-12/06 | 1-12/07 | 1-12/06 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 22 200 | 18 864 | 74 087 | 62 045 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihdon kasvu % | 17,7 % | -1,0 % | 19,4 % | -0,5 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos | 4 135 | 1 033 | 5 399 | 2 420 | -------------------------------------------------------------------------------- | %liikevaihdosta | 18,6 % | 5,5 % | 7,3 % | 3,9 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen | 3 804 | 1 054 | 4 547 | 2 216 | | satunnaiseriä, | | | | | | varauksia ja veroja | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 17,1 % | 5,6 % | 6,1 % | 3,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden tulos | 2 656 | 659 | 3 028 | 1 296 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 12,0 % | 3,5 % | 4,1 % | 2,1 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste% | | | 48,7 % | 49,5 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto% | | | 17,6 % | 7,8 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman | | | 16,5 % | 10,0 % | | tuotto% | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovelkaantumisaste% | | | 15,9 % | 45,9 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit | 268 | 332 | 1 171 | 1 122 | | taseen | | | | | | pysyviin vastaaviin | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 1,2 % | 1,8 % | 1,6 % | 1,8 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | | | 440 | 423 | | katsauskauden aikana | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö katsauskauden | | | 467 | 412 | | lopussa | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos / osake, euro | 0,41 | 0,10 | 0,47 | 0,20 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma / osake, euro | | | 3,01 | 2,66 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KASSAVIRTA | | (1000 euro) | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-12/07 | 1-12/06 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynnistä saadut maksut | 74 328 | 60 367 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut | 227 | 305 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksut liiketoiminnan kuluista | -71 820 | -58 185 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja | 2 735 | 2 487 | | veroja | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan | -641 | -410 | | rahoituskuluista | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut korot liiketoiminnasta | 146 | 114 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut välittömät verot | -131 | -98 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | 2 109 | 2 093 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin | -1 070 | -1 096 | | hyödykkeisiin | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden | 6 709 | 274 | | luovutustulot | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryhtiöosakkeiden hankinnat | -1 373 | -302 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryhtiöosakkeiden luovutustulot | 0 | 75 | -------------------------------------------------------------------------------- | Luovutustulot muista sijoituksista | 0 | -107 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | 4 266 | -1 156 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | -867 | -745 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut osingot | 465 | 195 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit lyhytaikaisiin sijoituksiin | -198 | 0 | | lisäys (-) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen nostot | 1 501 | 1 615 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen takaisinmaksut | -2 300 | -704 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | -1 399 | 361 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | 4 976 | 1 298 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN | | (1000 euro) | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 10-12/ | 7-9/07 | 4-6/07 | 1-3/07 | 10-12/ | 7-9/06 | | | 07 | | | | 06 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 22 200 | 16 358 | 18 604 | 16 925 | 18 864 | 13 329 | | (1000 euro) | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 4 135 | 204 | 928 | 172 | 1 033 | 668 | | (1000 euro) | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden | 2 656 | -5 | 487 | -70 | 659 | 312 | | tulos | | | | | | | | (1000 euro) | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos / osake, | 0,41 | 0,00 | 0,07 | -0,01 | 0,10 | 0,05 | | euro | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- BELTTON-YHTIÖT OYJ HALLITUS Lisätietoja: Toimitusjohtaja Heikki Vienola p. (09) 5259 0050 tai 050 65 110 e-mail: heikki.vienola@beltton.fi IR-vastaava Sirpa Väisänen p. (09) 5259 0050 tai 0400 943 243 e-mail: sirpa.vaisanen@beltton.fi JAKELU OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki www.beltton.fi Keskeiset tiedotusvälineet

Näytä tiedote

Jaa artikkeli