<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. ? 30.9.2005

Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.11.2005, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2005 Beltton –konsernin liikevaihto pysyi samalla tasolla ja liikevoitto laski merkittävästi. Konsernin liikevaihto laski 0,3 % ja oli 43,0 milj. euroa (43,2 milj. euroa). Liikevoitto laski 53,5 % ja oli 0,80 milj. euroa (1,7 milj. euroa). Tilikauden tulos laski 88,7 % verrattuna edelliseen vuoteen ja oli 0,27 milj. euroa (2,4 milj. euroa). Osakekohtainen tulos (EPS) laski 0,04 euroon (0,38 euroa). LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS Belttonin liikevaihto oli katsauskautena lähes samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2005 oli 43,0 milj. euroa (43,2 milj. euroa). Liiketoiminnan tulos oli 0,80 milj. euroa (1,7 milj. euroa), joka vastaa 1,9 % (4,0 %) liikevaihdosta. Katsauskauden tulos laski 88,7 % ja oli 0,27 milj. euroa (2,4 milj. euroa). Tulos osaketta kohti (EPS) laski 0,04 (0,38) euroon. Vertailuluvuissa vaikuttaa kertaluonteinen, huhtikuun lopulla 2004 konsernirakenteen yksinkertaistamisesta syntynyt noin 1,0 milj. euron laskennallinen verosaaminen. Sopimusasiakaskonseptilla toimiva Wulff Oy Ab on keskittynyt kannattavuutta parantaviin toimenpiteisiin ja ydinliiketoiminnan vahvistamiseen uuden toimitusjohtajan Juha Bromanin johdolla. Broman aloitti toimitusjohtajana 12.9.2005. Liike- ja mainoslahjojen tuoteryhmässä Belttonin tavoitteena on ollut saada kuluvan vuoden aikana 25 uutta sopimusasiakasta. Viimeaikaisten uusien asiakkaiden myötä tavoite on toteutumassa suunnitelmien mukaan. Myyntihenkilökunnan rekrytoinnin tehostamiseksi on käynnistetty useita projekteja. Beltton on syventänyt yhteistyötä työvoimahallinnon kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on houkutella uusia työntekijöitä ja alanvaihtajia myyntityön pariin. Beltton on aloittanut valittujen kaupanalan ammattikorkeakoulujen kanssa pitkäjänteisen yhteistyön, joka tähtää koulutettujen nuorten saamiseen konsernin myyntitehtäviin. Lisäksi konserni on keskittänyt aloittavien myyjien perehdytyskoulutusta, millä on voitu lisätä samaan aikaan aloittavien myyjien määrää ja säästää kustannuksia. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 0,96 milj. euroa positiivinen (2,4 milj. euroa). Taseen loppusumma katsauskauden päättyessä oli 37,3 milj. euroa (39,8 milj. euroa) ja omavaraisuusaste 45,3 % (49,3 %). Konsernin likvidit varat olivat katsauskauden päättyessä 2,4 milj. euroa (7,0 milj. euroa). Konsernin taseeseen kirjatut käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 0,56 milj. euroa (0,80 milj. euroa) eli 1,3 % (1,8 %) liikevaihdosta. Investoinnit kohdistuivat lähinnä koneisiin ja kalustoon. HENKILÖSTÖ Beltton-Yhtiöt Oyj:n palveluksessa oli katsauskauden lopussa 460 (476) henkilöä ja katsauskauden aikana keskimäärin 472 (495) henkeä. Ruotsissa, Norjassa, Virossa ja Tshekin tasavallassa työskentelee 96 henkilöä. WULFF OY AB:N UUSI TOIMITUSJOHTAJA Beltton-Yhtiöiden tytäryrityksen Wulff Oy Ab:n hallitus nimitti yrityksen uudeksi toimitusjohtajaksi Juha Bromanin. Broman aloitti tehtävässään 12.9.2005. Broman on aikaisemmin, vuosina 1990-2002, ollut Wulffin palveluksessa ja toiminut Wulffin kaupallisena johtajana seitsemän vuotta. Wulff Oy Ab:n liikevaihto on noin 40 prosenttia koko Beltton-konsernin liikevaihdosta. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Wulff Oy Ab aloitti 8.11.2005 yt-neuvottelut henkilöstönsä vähentämiseksi tuotannollisista ja taloudellisista sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Henkilöstön arvioitu vähentämistarve on alle kymmenen henkilöä. YT-neuvottelut käydään yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla ja ne koskevat Wulff Oy Ab:n myynnin tukipalveluja, ostotoimintoa sekä Helsingin myymälöitä. Neuvottelut saataneen päätökseen marraskuun loppuun mennessä. Wulff Oy Ab ja sen tytäryritys Torkkelin Paperi Oy työllistävät yhteensä 104 henkilöä. LOPPUVUODEN 2005 NÄKYMÄT Beltton arvioi vuoden 2005 liikevaihdon olevan noin 60 milj. euroa. Belttonin toiminnalle tyypillisten kausivaihtelujen vuoksi erityisesti liike- ja mainoslahjojen myynti ja tulos painottuvat neljänteen vuosineljännekseen. Yrityksellä on valmius toteuttaa kasvustrategiaansa myös yritysostoin. Beltton-Yhtiöt Oyj - Konserni (1000 euro) Tuloslaskelma 7-9/2005 7-9/2004 1-9/2005 1-9/2004 1-12/2004 LIIKEVAIHTO 12763 12562 43014 43157 60414 Liiketoiminnan muut tuotot 53 58 153 179 303 Materiaalit ja palvelut 7214 6832 22337 22295 31558 Henkilöstökulut 3234 3095 11207 10350 14435 Poistot ja arvonalentumiset 311 276 914 828 1077 Liiketoiminnan muut kulut 2129 2346 7905 8131 11208 LIIKETULOS -71 71 804 1730 2439 Rahoitustuotot ja -kulut 94 -154 -134 340 310 TULOS ENNEN SATUNNAISIA 23 -83 670 2069 2749 ERIÄ Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 23 -83 670 2069 2749 Tuloverot 79 51 320 -446 -67 Vähemmistön osuus 58 0 77 88 129 TILIKAUDEN TULOS -114 -134 273 2428 2688 Tase (1000 euro) Varat 38625 38260 38260 38352 FAS PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 326 331 331 308 Konserniliikearvo 4542 4490 4109 4542 Aineelliset 5402 5652 5652 5635 käyttöomaisuushyödykkeet Myytävissä olevat 255 204 520 235 sijoitukset Sijoitukset 149 151 151 162 PITKÄAIKAISET VARAT 10674 10828 10763 10882 YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 10440 9512 9512 9518 Myyntisaamiset 8151 7257 7257 6630 Muut saamiset 4159 5121 5121 4221 Laskennalliset verosaamiset 1448 92 1171 Rahavarat 2426 6972 6972 3259 LYHYTAIKAISET VARAT 26624 28953 28861 24799 YHTEENSÄ VARAT YHTEENSÄ 37298 39781 39624 35681 Oma pääoma ja velat 38625 38260 38260 38352 FAS OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2603 2582 2582 2601 Osakeanti 0 0 0 2 Ylikurssirahasto 7662 7424 7424 7662 Kertyneet voittovarat 5386 6324 6548 3738 Tilikauden tulos 273 2428 2047 2688 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 15925 18758 18601 16691 Vähemmistön osuus 956 838 838 879 VELAT Pitkäaikaiset velat 8673 10210 10210 8674 Lyhytaikaiset velat 11744 9974 9974 9436 VELAT YHTEENSÄ 20417 20184 20184 18110 OMA PÄÄOMA JA VELAT 37298 39781 39624 35681 YHTEENSÄ TUNNUSLUVUT (1000 euro) 7-9/2005 7-9/2004 1-9/2005 1-9/2004 1-12/2004 Liikevaihto 12763 12562 43014 43157 60414 Liikevaihdon kasvu % 1,6 % -1,6 % -0,3 % -6,0 % -3,9 % Liiketulos -71 71 804 1732 2439 %liikevaihdosta -0,6 % 0,6 % 1,9 % 4,0 % 4,0 % Tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja 23 -83 670 2072 2749 % liikevaihdosta 0,2 % -0,7 % 1,6 % 4,8 % 4,6 % Katsauskauden tulos -114 -134 273 2431 2688 % liikevaihdosta -0,9 % -1,1 % 0,6 % 5,6 % 4,4 % Omavaraisuusaste% 45,3 % 49,3 % 49,2 % Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 206 202 562 796 1049 % liikevaihdosta 1,6 % 1,6 % 1,3 % 1,8 % 1,7 % Henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana 472 495 500 Henkilöstö katsauskauden lopussa 460 476 485 Tulos / osake, euro -0,02 -0,02 0,04 0,38 0,42 Oma pääoma / osake, euro 2,45 2,91 2,57 KASSAVIRTA 1.1- 1.1- 1.1- 30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004 Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut 42293 42666 59433 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 153 113 220 Maksut liiketoiminnan kuluista -41237 -40168 -56357 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja 1208 2611 3297 veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan -258 -162 -335 rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta 29 98 96 Maksetut välittömät verot -23 -144 -147 Liiketoiminnan rahavirta 956 2403 2911 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -562 -796 -1049 hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 0 66 85 luovutustulot Tytäryhtiöosakkeiden hankinnat 0 0 0 Tytäryhtiöosakkeiden luovutustulot 0 0 0 Luovutustulot muista sijoituksista 0 0 0 Investointien rahavirta -562 -730 -964 Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti 0 25 261 Maksetut osingot -1041 -2580 -5181 Saadut osingot 65 1575 2098 Investoinnit lyhytkaisiin sijoituksiin lisäys (-) 621 337 -38 Lyhytaikaisten sijoitusten luovutustappiot -99 -2012 -2569 Lainojen nostot 0 0 0 Lainojen takaisinmaksut -168 -188 -1336 Rahoituksen rahavirta -622 -2843 -6765 Rahavarojen muutos -228 -1169 -4818 BELTTON-YHTIÖT OYJ Lisätietoja: Toimitusjohtaja Heikki Vienola puh. (09) 525 9000 tai 050 65 110 e-mail: heikki.vienola@beltton.fi IR-johtaja Liinu Lehto-Seljavaara puh. (09) 5259 0050 tai 040 537 3964 e-mail liinu.lehto-seljavaara@beltton.fi JAKELU Helsingin Pörssi www.beltton.fi Keskeiset tiedotusvälineet

Näytä tiedote

Jaa artikkeli