<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. ? 30.9.2004

Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 15.11.2004, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2004 Beltton –konsernin liikevaihto pysyi samalla tasolla ja liikevoitto laski merkittävästi. Konsernin liikevaihto laski 6 % ja oli 43,2 milj. euroa (45,9 milj. euroa). Liikevoitto laski 61,4 % ja oli 1,3 milj. euroa (3,5 milj. euroa). Tilikauden tulos laski 16,5 % verrattuna edelliseen vuoteen ja oli 2,0 milj. euroa (2,5 milj. euroa). Osakekohtainen tulos (EPS) laski 0,32 euroon (0,39 euroa). LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS Toimistomaailman tuotteiden markkinatilanne on ollut katsauskautena haastava. Suoramyyntiorganisaatioita jo edellisellä neljänneksellä vaivannut myyntineuvottelijoiden resurssipula on näkynyt vielä katsauskaudenkin liikevaihdossa. Liikevoiton laskuun on vaikuttanut toimistotuotemarkkinoiden hintakilpailu. Beltton uskoo kuitenkin käänteen tapahtuneen. Tätä näkemystä tukevat positiiviset viestit liike- ja mainoslahjojen tuoteryhmässä sekä julkishallinnon puolella saadut uudet asiakkaat. Belttonin liikevaihto oli lähes samalla tasolla kuin katsauskautena vuonna 2003. Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2004 oli 43,2 milj. euroa, kun se edellisvuoden vastaavana ajankohtana oli 45,9 milj. euroa. Liiketoiminnan tulos oli 1,3 milj. euroa (3,5 milj. euroa), joka vastaa 3,1 % (7,6 %) liikevaihdosta. Katsauskauden tulos laski 16,5 % ja oli 2,0 milj. euroa (2,5 milj. euroa). Tulos osaketta kohti (EPS) laski 0,32 (0,39) euroon. Beltton on panostanut myyntihenkilökunnan rekrytointiin mm. jalkauttamalla rekrytointitiiminsä kiertämään eri paikkakuntia Suomessa. Avoimet rekrytointitilaisuudet ovat tuottaneet paljon yhteydenottoja ja samalla lisänneet konsernin tunnettuutta työnantajana. Toimilla on pystytty helpottamaan konsernin myyntihenkilökunnan resurssipulaa. Rekrytointi- ja koulutuskustannusten lisääntyminen on osaltaan vaikuttanut kannattavuuden heikkenemiseen. Uusien myyntineuvottelijoiden kouluttaminen sitoo päällikkötason resursseja ja vähentää päälliköiden aikaa omissa myyntitehtävissään. Suurille ja keskisuurille yrityksille myyviä sopimusasiakaskonseptilla toimivia tytäryrityksiä on edelleen varjostanut kova hintakilpailu. Katsauskautena Wulff Oy Ab on panostanut asiakashankintaan valtionhallinnon yksiköiden piirissä. Wulff valittiin yhdeksi Hansel Oy:n toimisto- ja atk-tarvikkeiden tavarantoimittajaksi heinäkuussa 2004. Julkishallinnosta saatavan lisämyynnin uskotaan näkyvän loppuvuoden ja seuraavien vuosien liikevaihdossa. Liike- ja mainoslahjojen tuoteryhmässä Beltton on panostanut, elokuussa aloittaneen, työvaatteita myyvän Workidea- osaston kasvattamiseen. Uuden liiketoiminnan tulokset näkyvät vasta tulevaisuudessa. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 2,4 milj. euroa positiivinen (4,0 milj. euroa). Taseen loppusumma katsauskauden päättyessä oli 39,6 milj. euroa (38,9 milj. euroa) ja omavaraisuusaste 49,1 % (47,3 %). Konsernin likvidit varat olivat katsauskauden päättyessä 6,9 milj. euroa. Konsernin taseeseen kirjatut käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 0,80 milj. euroa eli 1,8 % liikevaihdosta. Investoinnit kohdistuivat lähinnä koneisiin ja kalustoon. HENKILÖSTÖ Beltton-Yhtiöt Oyj:n palveluksessa oli katsauskauden lopussa 476 (522) henkilöä ja katsauskauden aikana keskimäärin 495 (506) henkeä. Konserni on panostanut syksyn aikana myyntihenkilökunnan rekrytointiin jalkauttamalla rekrytointitiiminsä. Beltton on järjestänyt syksyn aikana useita rekrytointitilaisuuksia eri puolilla Suomea. Avoimien ovien tilaisuuksissa on esitelty Belttonin toimintatapaa ja halukkaat ovat päässeet suoraan haastatteluihin. Syksyn kiertueen viimeisin tilaisuus oli perjantaina 12.11.2004 Helsingissä. YLIMÄÄRÄINEN OSINKO Beltton-Yhtiöt Oyj:n hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen tiistaiksi 16.11.2004. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2003 vahvistetun taseen perusteella jaetaan lisäosinkoa 0,40 euroa osakkeelta, jo jaetun 0,40 euron lisäksi. Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen lisäosingoksi, osinko maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä perjantaina 19.11.2004 on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Hallituksen ehdottama lisäosingon maksupäivä on perjantai 26.11.2004. OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN Belttonin vuoden 2000 optio-oikeuksilla on ajalla 1.-31.10.2004 merkitty yhteensä 38.500 Beltton-Yhtiöt Oyj:n 0,40 euron nimellisarvoista osaketta. Osakkeita merkittiin A-optioilla 7.300 kpl, B-optioilla 7.300 kpl ja C-optioilla 23.900 kpl. Osakkeen merkintähinta A-optioilla oli 6,00 euroa; B-optioilla 5,97 euroa ja C-optioilla 4,14 euroa. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 15.400 eurolla. Optio-ohjelman 2000 optio-oikeuksien merkintäaika päättyi 31.10.2004. Yhtiökokouksen 29.9.2000 hyväksymän optio-ohjelma 2000:n optioilla oli mahdollisuus merkitä enintään 250.000 uutta 0,40 euron nimellisarvoista osaketta. Merkintäaikana optio-oikeuksia merkittiin yhteensä 183.000 kappaletta. Belttonin vuoden 2002 optio-oikeuksilla on 14.7.ja 29.10 2004 merkitty yhteensä 15.000 Beltton-Yhtiöt Oyj:n 0,40 euron nimellisarvoista osaketta. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 6.000 eurolla. Yhtiökokouksen 3.4.2002 hyväksymän optio-ohjelma 2002:n optioilla voidaan merkitä enintään 200.000 uutta 0,40 euron nimellisarvoista osaketta. Käyttämättä olevien vuoden 2002 optioiden perusteella voidaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkitä vielä yhteensä 185.000 uutta osaketta. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen perusteella nousta vielä enintään 74.000 eurolla. Osakkeen merkintähinta on 5,0 euroa. Merkintäaika jatkuu 31.10.2005 saakka. Yhtiön osakepääoma on korotusten jälkeen 2.601.051,20 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 6.502.628. Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 11.11.2004 ja ne tulivat kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 12.11.2004. LOPPUVUODEN 2004 NÄKYMÄT Toimistomaailmantuotteiden kysynnän uskotaan parantuvan loppuvuotta kohden. Beltton arvioi vuoden 2004 liikevaihdon olevan noin 60 milj. euroa. Viimeisen neljänneksen liikevoitto tulee olemaan selvästi positiivinen. Vuoden 2004 liiketuloksen uskotaan olevan noin puolet viime vuoden vastaavasta. Tilikauden tulos tulee jäämään kuitenkin vain jonkin verran edellisvuodesta, johtuen konsernirakenteen yksinkertaistamisesta syntyneestä laskennallisesta verosaamisesta. Yhtiöllä on edelleen jatkuva valmius lisätä kasvua yritysostojen kautta. Beltton-Yhtiöt Oyj - Konserni (1000 euro) Tuloslaskelma 07-09/2004 07-09/2003 01-09/2004 01-09/2003 01-12/2003 LIIKEVAIHTO 12 562 12 762 43 157 45 896 62 868 Liiketoiminnan muut tuotot 58 85 179 193 250 Materiaalit ja palvelut 6 832 6 790 22 295 22 903 30 862 Henkilöstökulut 3 095 3 152 10 350 10 105 13 952 Poistot ja arvonalentumiset 276 265 828 775 1 020 Poistot konserniliikearvosta 127 127 381 381 575 Liiketoiminnan muut kulut 2 346 2 106 8 131 8 427 12 324 LIIKETULOS -58 407 1 349 3 498 4 385 Rahoitustuotot ja -kulut -154 22 340 226 273 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -212 429 1 689 3 724 4 658 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA -212 429 1 689 3 724 4 658 Tuloverot 51 115 -446 1 127 1 349 Vähemmistön osuus 0 48 88 146 166 TILIKAUDEN TULOS -263 266 2 047 2 451 3 143 Tase (1000 euro) Vastaavaa 30.9.2004 30.9.2003 31.12.2003 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 331 282 343 Konserniliikearvo 4 109 4 617 4 490 Aineelliset hyödykkeet 5 652 5 531 5 482 Sijoitukset 671 670 691 PYSYVÄT VASTAAVAA YHTEENSÄ 10 763 11 100 11 006 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 9 512 8 680 8 850 Myyntisaamiset 7 257 7 786 6 565 Muut saamiset 5 121 5 494 4 093 Rahat ja pankkisaamiset 6 972 5 849 8 182 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 28 862 27 809 27 691 VASTAAVAA YHTEENSÄ 39 624 38 909 38 697 Vastattavaa 30.9.2004 30.9.2003 31.12.2003 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2 582 2 522 2 533 Osakeanti 0 0 47 Ylikurssirahasto 7 424 6 690 7 400 Edellisten tilikausien tulos 6 548 6 024 5978 Tilikauden tulos 2 047 2 451 3 143 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 18 601 17 687 19 101 Vähemmistön osuus 838 730 750 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma 10 210 11 353 10 424 Lyhytaikainen vieras pääoma 9 974 9 139 8 422 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 20 184 20 492 18 846 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 39 624 38 909 38 697 TUNNUSLUVUT (1000 euro) 07-09/2004 07-09/2003 01-09/2004 01-09/2003 01-12/2003 Liikevaihto 12 562 12 762 43 157 45 896 62 868 Liikevaihdon kasvu % -1,6 % 85,0 % -6,0 % 68,7 % 50,2 % Liiketulos -58 407 1 349 3 498 4 385 %liikevaihdosta -0,5 % 3,2 % 3,1 % 7,6 % 7,0 % Tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja -212 429 1 689 3 724 4 658 % liikevaihdosta -1,7 % 3,4 % 3,9 % 8,1 % 7,4 % Katsauskauden tulos -263 266 2 047 2 451 3 383 % liikevaihdosta -2,1 % 2,1 % 4,7 % 5,3 % 5,0 % Omavaraisuusaste% 49,1 % 47,3 % 51,3 % Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 202 298 796 764 979 % liikevaihdosta 1,6 % 2,3 % 1,8 % 1,7 % 1,6 % Henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana 495 506 502 Henkilöstö katsauskauden lopussa 476 522 514 Tulos / osake, euro -0,04 0,04 0,32 0,39 0,50 Oma pääoma / osake, euro 2,88 2,81 2,96 KASSAVIRTA (1000 euro) 01-09/2004 1-09/2003 01-12/2003 Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut 42 666 45 820 64 013 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 113 135 180 Maksut liiketoiminnan kuluista -40 168 -41 734 -57 706 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 2 611 4 221 6 487 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -162 -150 -205 Saadut korot liiketoiminnasta 98 103 110 Maksetut välittömät verot -144 -148 -185 Liiketoiminnan rahavirta 2 403 4 026 6 207 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -796 -764 -979 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 66 97 105 Tytäryhtiöosakkeiden hankinnat 0 0 -104 Tytäryhtiöosakkeiden luovutustulot 0 0 0 Luovutustulot muista sijoituksista 0 0 0 Investointien rahavirta -730 -667 -978 Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti 25 0 767 Maksetut osingot -2 580 -2 144 -2 144 Saadut osingot 1 575 1 295 1 567 Investoinnit lyhytkaisiin sijoituksiin lisäys (-) 337 26 26 Lyhytaikaisten sijoitusten luovutustappiot -2 012 -1 674 -2 115 Lainojen nostot 0 0 0 Lainojen takaisinmaksut -188 -195 -365 Rahoituksen rahavirta -2 843 -2 692 -2 264 Rahavarojen muutos -1 169 667 2 964 BELTTON-YHTIÖT OYJ Lisätietoja: Toimitusjohtaja Heikki Vienola puh. (09) 525 9000 tai 050 65 110 e-mail: heikki.vienola@beltton.fi IR-johtaja Liinu Lehto-Seljavaara puh. (09) 5259 0050 tai 040 537 3964 e-mail liinu.lehto-seljavaara@beltton.fi JAKELU Helsingin Pörssi www.beltton.fi Keskeiset tiedotusvälineet

Näytä tiedote

Jaa artikkeli