<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006

Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton–konsernin liikevaihto pysyi lähes ennallaan ja liiketulos laski. Konsernin liikevaihto oli 14,8 milj. euroa (14,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,24 milj. euroa (0,39 milj euroa). Voittoa kertyi 0,1 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Osakekohtainen tulos (EPS) laski 0,01 euroon (0,03 euroa). LIIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS Beltton-Yhtiöt Oyj:n liikevaihto pysyi lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin ja oli 14,8 milj. euroa (14,9 milj. euroa). Beltton-Yhtiöiden liiketoiminnan tulos oli 0,24 milj. euroa (0,39 milj. euroa), joka vastaa 1,6 % (2,6 %) liikevaihdosta. Voitto ennen satunnaiseriä oli 0,15 milj. euroa (0,33 milj. euroa). Tulos osaketta kohti (EPS) laski 0,01 euroon, kun se vuotta aiemmin oli 0,03 euroa. Tilikauden voittoa kertyi 0,1 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Tuloksen heikkeneminen johtuu pääasiassa myyntihenkilökunnan vajauksesta suoramyynnissä. Ensimmäisellä neljänneksellä saadut uudet asiakkuudet vaikuttavat kuitenkin positiivisesti loppuvuoden tulokseen. Noin 45 % Beltton-konsernin liikevaihdosta tuovan Wulff Oy Ab:n alkuvuosi sujui suunnitelmien mukaisesti. Panostukset nykyisten asiakkuuksien kehittämiseen toivat toivottua tulosta ja keskiostos kääntyi nousuun. Ensimmäisen neljänneksen aikana myös Wulffin asiakaspohja kasvoi. Wulff myy sopimusasiakaskonseptinsa kautta toimistotuotteita ja atk-oheistuotteita suuryrityksille ja valtionhallinnolle. Wulffin MiniBar-hyllyjärjestelmiä on yli 1000 kpl suomalaisissa yrityksissä. KB-tuote Oy, joka myy ja markkinoi liike- ja mainoslahjoja, tavoittelee myös tänä vuonna kymmeniä uusia kokonaispalveluasiakkaita. Aktiivinen asiakashankinta tuotti ensimmäisellä vuosineljänneksellä useita uusia sopimusasiakkaita. KB-tuote Oy tarjoaa suuryrityksille ulkoistetun liikelahjapalvelun, jossa asiakas tilaa yrityksensä brändin mukaisesti suunniteltuja tuotteita sähköisen tilausjärjestelmän kautta. Belttonin suoramyynnin liiketoiminta koostuu kahdeksasta Suomen suoramyyntiyrityksestä, jotka myyvät atk-oheistuotteita, toimistotuotteita, yritysimagotuotteita ja ergonomiatuotteita. Suoramyynnin kasvua on jo pitkään jarruttanut pula myyntihenkilökunnasta. Tällä hetkellä konserni on valmis palkkaamaan 100 uutta myyjää. Tehostaakseen rekrytointiaan Beltton on käynnistämässä uudentyyppistä rekrytointiyhteistyötä muiden myyntihenkilöstöä tarvitsevien yritysten kanssa. Ruotsissa suoramyynti kärsi samanlaisesta rekrytointiongelmista kuin Suomessa. Sadasta kolmestakymmenestä myyntialueesta useita kymmeniä oli ilman myyjää. Belttonin uusin yritysosto norjalainen Nordisk Profil A/S yhdistellään konsernitilinpäätökseen 1.4.2006 lähtien. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Liiketoiminnan rahavirta oli 0,60 milj. euroa (–0,61 milj. euroa). Taseen loppusumma katsauskauden päättyessä oli 37,1 milj. euroa (35,1 milj. euroa) ja omavaraisuusaste 48,0 % (50,6 %). Konsernin taseeseen kirjatut käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 0,16 milj. euroa eli 1,1 % liikevaihdosta (0,27 milj. euroa, 1,8 %). HENKILÖSTÖ Beltton-Yhtiöt Oyj:n palveluksessa oli katsauskauden lopussa 435 henkilöä ja katsauskauden aikana keskimäärin 434 henkeä. Ruotsissa, Norjassa ja Virossa työskenteli yhteensä 77 henkeä. VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Beltton-Yhtiöt Oyj:n 5.4.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yksimielisesti tilivuoden 2005 tilinpäätöksen ja myönsi tilivuodelta vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan tilikaudelta 2005 0,10 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 10.4.2006 ja osinko maksettiin 19.4.2006. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Hallituksessa jatkavat; Ari Lahti, Ari Pikkarainen, Sakari Ropponen ja Heikki Vienola. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Ere Kariola ja Pentti Rantanen. Hallitus valitsi 19.4.2006 pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Ari Lahden. Yhtiökokous vahvisti hallituksen esitykset koskien osakepääoman korottamisvaltuutusta ja omien osakkeiden hankintavaltuutusta. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Beltton-Yhtiöt Oyj osti 5.4.2006 Nordisk Profil A/S:n osake-enemmistön. Yrityksen myyntijohtajan ja avainhenkilöiden omistuksessa olleen Nordisk Profil A/S:n liikevaihto oli vuonna 2005 12,1 miljoonaa NOK (1,6 milj. euroa) ja tulos 80 358 NOK (10 302 euroa). Yrityksen toimitilat ja varasto sijaitsevat Borkenesissa Pohjois-Norjassa. Kaupan yhteydessä Belttonin palvelukseen siirtyi 14 henkilöä, joista 10 on myyjiä. Nordisk Profil A/S:n myyntijohtaja Steiner Strimp ja kolme muuta yhtiön avainhenkilöä omistavat yhdessä 30 % yrityksestä. Nordisk Profil A/S:n toimitusjohtajana toimii Beltton Svenska AB:n toimitusjohtaja Veijo Ågerfalk. Nordisk Profil A/S myy ja markkinoi atk-oheis- ja toimistotuotteita maanlaajuisesti Norjassa. Sen asiakkaita ovat kunnat, koulut ja valtionhallinnon yksiköt. Toteutunut kauppa lisää Beltton-konsernin ostotoiminnan synergioita, sillä Beltton myy samoja toimisto- ja atk- oheistuotteita Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. VUODEN 2006 NÄKYMÄT Konserni uskoo, että vahva asiakaspohja ja alkuvuonna saadut uudet asiakkuudet kääntävät liikevaihdon kasvuun loppuvuonna 2006. Yhtiön johto uskoo, että konsernilla on vuonna 2006 hyvät edellytykset saavuttaa edellisvuotta parempi tulos. Lisäksi yhtiöllä on jatkuva valmius toteuttaa kasvustrategiaansa myös yritysostoin. Beltton-Yhtiöt Oyj - Konserni (1000 euro) Tuloslaskelma 1-3/2006 1-3/2005 1-12/2005 LIIKEVAIHTO 14832 14851 60101 Liiketoiminnan muut tuotot 60 55 271 Materiaalit ja palvelut 7962 7553 31807 Henkilöstökulut 3736 3807 15016 Poistot ja arvonalentumiset 283 307 1219 Liiketoiminnan muut kulut 2670 2848 10606 LIIKETULOS 240 391 1724 Rahoitustuotot ja -kulut -87 -63 -171 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 153 328 1554 Satunnaiset erät 0 0 0 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 153 328 1554 Tuloverot 126 136 287 Vähemmistön osuus -54 3 142 TILIKAUDEN TULOS 81 189 1126 Tase (1000 euro) Varat 3/2006 3/2005 12/2005 PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 347 309 332 Konserniliikearvo 4542 4542 4542 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5109 5685 5127 Myytävissä olevat sijoitukset 280 255 265 Sijoitukset 149 162 149 PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 10428 10953 10416 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 9646 9724 10507 Myyntisaamiset 6653 6905 7255 Muut saamiset 4424 4302 4142 Laskennalliset verosaamiset 1201 1287 1330 Rahavarat 4796 1924 4471 LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 26721 24140 27705 VARAT YHTEENSÄ 37148 35094 38121 Oma pääoma ja velat 3/2006 3/2005 12/2005 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2603 2603 2603 Osakeanti 0 0 0 Ylikurssirahasto 7662 7662 7662 Kertyneet voittovarat 6511 6418 5386 Tilikauden tulos 81 189 1126 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 16857 16872 16777 Vähemmistön osuus 967 882 1021 VELAT Pitkäaikaiset velat 7093 8671 8173 Lyhytaikaiset velat 12231 8669 12151 VELAT YHTEENSÄ 19324 17340 20324 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 37148 35094 38121 TUNNUSLUVUT (1000 euro) 1-3/2006 1-3/2005 1-12/2005 Liikevaihto 14832 14851 60101 Liikevaihdon kasvu % -0,1 % 0,2 % -0,5 % Liiketulos 240 391 1723 %liikevaihdosta 1,6 % 2,6 % 2,9 % Tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja 153 328 1554 % liikevaihdosta 1,0 % 2,2 % 2,6 % Katsauskauden tulos 86 189 1126 % liikevaihdosta 0,5 % 1,3 % 1,9 % Omavaraisuusaste% 48,0 % 50,6 % 46,7 % Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 156 266 957 % liikevaihdosta 1,1 % 1,8 % 1,6 % Henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana 434 486 460 Henkilöstö katsauskauden lopussa 435 479 434 Tulos / osake, euro 0,01 0,03 0,17 Oma pääoma / osake, euro 2,59 2,59 2,58 KASSAVIRTA (1000 euro) 1-3/2006 1-3/2005 Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut 15152 14496 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 153 48 Maksut liiketoiminnan kuluista -14558 -15099 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 747 -555 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan -77 -78 rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta 18 22 Maksetut välittömät verot -86 0 Liiketoiminnan rahavirta 602 -611 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -156 -266 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0 0 Tytäryhtiöosakkeiden hankinnat 0 0 Tytäryhtiöosakkeiden luovutustulot 0 0 Luovutustulot muista sijoituksista 0 0 Investointien rahavirta -156 -266 Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti 0 0 Maksetut osingot 0 0 Saadut osingot 53 6 Investoinnit lyhytkaisiin sijoituksiin lisäys (-) -273 0 Lyhytaikaisten sijoitusten luovutustappiot -173 -99 Lainojen nostot 0 0 Lainojen takaisinmaksut 0 0 Rahoituksen rahavirta -393 -93 Rahavarojen muutos 53 -970 BELTTON-YHTIÖT OYJ Lisätietoja: Toimitusjohtaja Heikki Vienola p. (09) 5259 0050 tai 050 65 110 e-mail: heikki.vienola@beltton.fi IR-johtaja Liinu Lehto-Seljavaara p. (09) 5259 0050 tai 040 537 3964 e-mail: liinu.lehto-seljavaara@beltton.fi JAKELU Helsingin Pörssi www.beltton.fi Keskeiset tiedotusvälineet

Näytä tiedote

Jaa artikkeli