<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2005

Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2005 Beltton–konsernin liikevaihto pysyi lähes ennallaan ja liiketulos laski hintakilpailun vuoksi noin kolmannekseen viime vuodesta. Konsernin liikevaihto oli 14,9 milj. euroa (14,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,39 milj. euroa (1,15 milj. euroa). Voittoa kertyi 0,19 milj. euroa (0,79 milj. euroa). Osakekohtainen tulos (EPS) laski 0,03 euroon (0,12 euroa). IFRS-RAPORTOINTI Beltton siirtyi vuoden 2005 alusta kansainvälisten IFRS-standardien mukaiseen tilinpäätöskäytäntöön. Tämä osavuosikatsaus vertailutietoineen on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Tarkemmat tiedot IFRS:n muutosvaikutuksista Beltton-Yhtiöt Oyj:n julkaistiin pörssitiedotteessa 27.4.2005. Osavuosijaksoja koskevat vertailuluvut vuodelta 2004 esitetään kunkin osavuosikatsauksen yhteydessä. IFRS/FAS erot vertailutiedoissa johtuvat myytävissä olevien sijoitusten arvostamisesta käypään arvoon, niihin liittyvistä verosaamista sekä liikearvon poiston peruutuksesta. SEGMENTTIRAPORTOINTI Beltton toimii yhdellä toimialalla toimistomaailman tuotteiden parissa. Se on asiantunteva myynti- ja markkinointiorganisaatio, joka palvelee kaiken kokoisia asiakkaita suoramyyntiorganisaatioidensa ja sopimusasiakaskonseptiensa avulla. Toimistomaailman toimialan tuotteet ovat yritysten työntekijöiden päivittäisessä työssään käyttämiä tuotteita, joiden ostopäätös syntyy nopeasti. Beltton on markkinajohtaja Suomessa ja vahva toimija Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Valtaosa konsernin liikevaihdosta tulee kotimaasta. Markkinat muissa toimintamaissa ovat hyvin yhtenevät Suomen toimistomaailman markkinoiden kanssa, eivätkä niiden riskit näin ollen eroa oleellisesti toisistaan. Yhtiö katsoo, että IAS 14 -standardin määrittämien periaatteiden valossa Beltton-konserni muodostaa yhden segmentin niin liiketoiminnallisesti kuin maantieteellisestikin. LIIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS Beltton-Yhtiöt Oyj:n liikevaihto pysyi lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin ja oli 14,9 milj. euroa (14,8 milj. euroa). Beltton-Yhtiöiden liiketoiminnan tulos oli 0,39 milj. euroa (1,15 milj. euroa), joka vastaa 2,6 % (7,7 %) liikevaihdosta. Voitto ennen satunnaiseriä oli 0,33 milj. euroa (1,30 milj. euroa). Tulos osaketta kohti (EPS) laski 0,03 euroon, kun se vuotta aiemmin oli 0,12 euroa. Tilikauden voittoa kertyi 0,19 milj. euroa (0,79 milj. euroa). Tuloksen heikkeneminen johtuu pääasiassa toimistotarvikealan edelleen kiristyneestä hintakilpailusta ja sen vaikutuksesta myyntikatteisiin. Ensimmäisellä neljänneksellä saadut uudet asiakkuudet vaikuttavat kuitenkin positiivisesti loppuvuoden tulokseen. Konsernin tehostamistoimet kustannusten karsimiseksi ovat edelleen käynnissä, minkä lisäksi yhtiö on toteuttanut tulosta korjaavia toimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden vaikutusten uskotaan näkyvän kuluvan vuoden aikana. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Liiketoiminnan rahavirta oli –0,61 milj. euroa (1,18 milj. euroa). Taseen loppusumma katsauskauden päättyessä oli 35,1 milj. euroa (39,7 milj. euroa) ja omavaraisuusaste 50,6 % (51,3 %). Konsernin likvidit varat olivat katsauskauden päättyessä 1,92 milj. euroa (8,76 milj. euroa). Konsernin taseeseen kirjatut käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 0,27 milj. euroa eli 1,8 % liikevaihdosta (0,41 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat lähinnä koneisiin ja kalustoon. HENKILÖSTÖ Beltton-Yhtiöt Oyj:n palveluksessa oli katsauskauden lopussa 479 henkilöä ja katsauskauden aikana keskimäärin 486 henkeä. Ruotsissa, Norjassa ja Virossa työskenteli yhteensä 92 henkeä. BELTTON S.R.O ALOITTI TOIMINNAN TSHEKIN TASAVALLASSA Beltton-Yhtiöt Oyj:n tytäryritys, Beltton s.r.o, on aloittamassa suoramyyntikonseptiin perustuvaa toimintaansa Tshekin tasavallassa. Belttonin arvion mukaan Tshekin tasavallan toimistotarvikemarkkinat ovat noin 180 milj. euron suuruiset. Vuoden 2005 aikana Belttonin on tarkoitus palkata kahdeksan myyntineuvottelijaa aluksi Prahan alueelle. Myöhemmin toimintaa laajennetaan myös muihin suuriin kaupunkeihin. Uutta yritystä luotsaa suomalainen Country Manager, Iiro Vuorela. VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Beltton-Yhtiöt Oyj:n 6.4.2005 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yksimielisesti tilivuoden 2004 tilinpäätöksen ja myönsi tilivuodelta vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan tilikaudelta 2004 0,16 euroa osakkeelta, joka on 48,5 % osakekohtaisesta tuloksesta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 11.4.2005 ja osinko maksettiin 18.4.2005. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi henkilöä ja hallitus valittiin uudelleen kokonaisuudessaan; VTL Ari Lahti, ekonomi Jyrki Paulin, Ari Pikkarainen, ekonomi Sakari Ropponen, KTM Heikki Vienola. Yhtiökokous vahvisti hallituksen esitykset koskien osakepääoman korottamisvaltuutusta ja omien osakkeiden hankintavaltuutusta. VUODEN 2005 NÄKYMÄT Toimistomaailman markkinat ovat edelleen haastavat. Markkinoiden uskotaan kasvavan maltillisesti. Konserni tavoittelee markkinakasvua voimakkaampaa kasvua. Lisäksi yhtiöllä on jatkuva valmius toteuttaa kasvustrategiaansa myös yritysostoin. Belttonin johto arvioi, että loppuvuoden liiketulos saattaa jäädä alle viimevuoden liiketuloksen. Beltton-Yhtiöt Oyj - Konserni (1000 euro) Tuloslaskelma 1-3/2005 1-3/2004 1-12/2004 LIIKEVAIHTO 14 851 14 825 60 414 Liiketoiminnan muut tuo 55 61 303 Materiaalit ja palvelut 7 553 6 946 31 558 Henkilöstökulut 3 807 3 683 14 435 Poistot ja arvonalentum 307 278 1 077 Liiketoiminnan muut kul 2 848 2 832 11 208 LIIKETULOS 391 1 146 2 439 Rahoitustuotot ja -kulu -63 156 310 TULOS ENNEN SATUNNAISIA 328 1 302 2 749 Satunnaiset erät 0 0 0 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 328 1 302 2 749 Tuloverot 136 411 -67 Vähemmistön osuus 3 103 129 TILIKAUDEN TULOS 189 788 2 688 Tase (1000 euro) Varat 31.3.2005 31.3.2004 31.3.2004 31.12.2004 FAS PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 309 343 343 308 Konserniliikearvo 4 542 4 490 4 363 4 542 Aineelliset käyttöomais 5 685 5 726 5 726 5 635 Myytävissä olevat sijoi 255 260 520 235 Sijoitukset 162 151 151 162 PITKÄAIKAISET VARAT YHT 10 953 10 970 11 103 10 882 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 9 724 8 570 8 570 9 518 Myyntisaamiset 6 905 7 246 7 246 6 630 Muut saamiset 4 302 4 030 4 030 4 221 Laskennalliset verosaam 1 287 76 0 1 171 Rahavarat 1 924 8 761 8 761 3 259 LYHYTAIKAISET VARAT YHT 24 140 28 683 28 607 24 799 VARAT YHTEENSÄ 35 094 39 653 39 710 35 681 Oma pääoma ja velat 31.3.2005 31.3.2004 31.3.2004 31.12.2004 FAS OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2 603 2 580 2 580 2 601 Osakeanti 0 0 0 2 Ylikurssirahasto 7 662 7 400 7 400 7 662 Kertyneet voittovarat 6 418 8 736 8 919 3 738 Tilikauden tulos 189 788 661 2 688 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 16 872 19 504 19 560 16 691 Vähemmistön osuus 882 853 853 879 VELAT Pitkäaikaiset velat 8 671 10 321 10 321 8 674 Lyhytaikaiset velat 8 669 8 975 8 975 9 436 VELAT YHTEENSÄ 17 340 19 296 19 296 18 110 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT 35 094 39 653 39 710 35 681 TUNNUSLUVUT (1000 euro) 1-3/2005 1-3/2004 1-12/2004 Liikevaihto 14 851 14 825 60 414 Liikevaihdon kasvu % 0,2 % 15,9 % -3,9 % Liiketulos 391 1 146 2 439 %liikevaihdosta 2,6 % 7,7 % 4,0 % Tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja 328 1 302 2 749 % liikevaihdosta 2,2 % 8,8 % 4,6 % Katsauskauden tulos 189 788 2 688 % liikevaihdosta 1,3 % 5,3 % 4,4 % Omavaraisuusaste% 50,6 % 51,3 % 49,2 % Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 266 409 1 049 % liikevaihdosta 1,8 % 2,8 % 1,7 % Henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana 486 489 500 Henkilöstö katsauskaude 479 492 485 Tulos / osake, euro 0,03 0,12 0,42 Oma pääoma / osake, eur 2,59 3,02 2,57 KASSAVIRTA 1-3/2005 1-3/2004 Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut 14 496 14 144 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksu 48 52 Maksut liiketoiminnan kuluista -15 099 -12 908 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä -555 1 288 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminn -78 -49 Saadut korot liiketoiminnasta 22 25 Maksetut välittömät verot 0 -81 Liiketoiminnan rahavirta -611 1 183 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hy -266 -367 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden lu 0 73 Tytäryhtiöosakkeiden hankinnat 0 0 Tytäryhtiöosakkeiden luovutustulot 0 0 Luovutustulot muista sijoituksista 0 0 Investointien rahavirta -266 -294 Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti 0 0 Maksetut osingot 0 0 Saadut osingot 6 932 Investoinnit lyhytkaisiin sijoituksiin lisäy 0 -4 303 Lyhytaikaisten sijoitusten luovutustappiot -99 -1 222 Lainojen nostot 0 0 Lainojen takaisinmaksut 0 -20 Rahoituksen rahavirta -93 -4 613 Rahavarojen muutos -970 -3 725 BELTTON-YHTIÖT OYJ Lisätietoja: Toimitusjohtaja Heikki Vienola p. (09) 5259 0050 tai 050 65 110 e-mail: heikki.vienola@beltton.fi IR-johtaja Liinu Lehto-Seljavaara p. (09) 5259 0050 tai 040 537 3964 e-mail: liinu.lehto-seljavaara@beltton.fi JAKELU Helsingin Pörssi www.beltton.fi Keskeiset tiedotusvälineet

Näytä tiedote

Jaa artikkeli