<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005

Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.8.2005, klo 9.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Beltton-konsernin liikevaihto pysyi lähes ennallaan ja liiketulos laski edellisvuoden vastaavaan tilanteeseen verrattuna. Konsernin liikevaihto oli 30,3 milj. euroa (30,6 milj. euroa). Liikevoittoa kertyi 0,88 milj. euroa (1,66 milj. euroa). Voitto laski 0,39 milj. euroon (2,57 milj. euroa). Osakekohtainen tulos (EPS) laski 0,06 euroon (0,40 euroa). LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS Beltton-Yhtiöt Oyj:n liikevaihto laski prosentin edelliseen vuoteen verrattuna. Belttonin neljästä tuoteryhmästä liikevaihto nousi liike- ja mainoslahjoissa sekä ergonomiatuotteissa. Liike- ja mainoslahjojen tuoteryhmän kasvuun vaikutti elokuussa 2004 aloitettu työvaatteita myyvä Workidea-osasto, joka on saanut merkittäviä asiakkuuksia. Vastaavasti liikevaihto laski toimistotuotteissa sekä atk-oheistuotteissa. Paperityöntekijöiden lakolla oli myös vaikutuksensa toisen neljänneksen liikevaihtoon. Konsernijohtaja Heikki Vienola: "Kireä kilpailu on jatkunut myös toisella vuosineljänneksellä. Loppuvuoden tavoitteenamme onkin laskea kustannuksia ja parantaa kannattavuuttamme erityisesti suurasiakkaissa." "Toinen meille erittäin tärkeä osa-alue on rekrytointi. Haemme aktiivisesti uusia myyntineuvottelijoita kouluttaaksemme heistä uusia huippumyyjiä konsernin palvelukseen. Olemme panostaneet rekrytointiin perustamalla uuden henkilöstöpäällikön toimenkuvan. Tehtävässä on 1.8. aloittanut BBA Juha Sinisalo. Suunnitelmissamme on käynnistää useampia uusia projekteja myyntihenkilöstön rekrytoinnin tehostamiseksi. ", kertoo Vienola. Beltton-Yhtiöiden liiketoiminnan tulos oli 0,88 milj. euroa (1,66 milj. euroa), joka vastaa 2,9 % (5,4 %) liikevaihdosta. Voitto ennen satunnaiseriä oli 0,65 milj. euroa (2,16 milj. euroa). Tilikauden voitto laski 0,39 milj. euroon (2,57 milj. euroa). Tulos osaketta kohti (EPS) laski 0,06 euroon, kun se vuotta aiemmin oli 0,40 euroa. Belttonin liikevoittoa painoi toimistomaailman alan kova hintakilpailu. Vertailuluvuissa vaikuttaa kertaluonteinen, huhtikuun lopulla 2004 konsernirakenteen yksinkertaistamisesta syntynyt, noin 1,0 milj. euron laskennallinen verosaaminen. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Liiketoiminnan rahavirta oli 1,42 milj. euroa (1,51 milj. euroa). Taseen loppusumma katsauskauden päättyessä oli 35,7 milj. euroa (37,2 milj. euroa) ja omavaraisuusaste 47,4 % (53,0 %). Konsernin likvidit varat olivat katsauskauden päättyessä 3,10 milj. euroa (5,74 milj. euroa). Konsernin taseeseen kirjatut käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 0,36 milj. euroa eli 1,2 % liikevaihdosta (0,59 milj. euroa, 1,9 %). Investoinnit kohdistuivat lähinnä koneisiin ja kalustoon. HENKILÖSTÖ Beltton-Yhtiöt Oyj:n palveluksessa oli katsauskauden lopussa 474 henkilöä ja katsauskauden aikana keskimäärin 480 henkeä. Ruotsissa, Norjassa ja Virossa työskenteli yhteensä 91 henkeä. LOPPUVUODEN 2005 NÄKYMÄT Toimistomaailman markkinanäkymät eivät ole oleellisesti muuttuneet loppuvuoden osalta. Beltton uskoo vuoden 2005 liikevaihdon pysyvän edellisvuoden tasolla ja liiketuloksen jäävän edellisvuoden tasosta. Konsernin hyvä likviditeettitilanne mahdollistaa yhtiön kasvustrategian toteuttamisen myös yritysostoin. Beltton-Yhtiöt Oyj - Konserni (1000 euro) Tuloslaskelma 4-6/05 4-6/04 1-6/05 1-6/04 1-12/04 LIIKEVAIHTO 15 400 15 770 30 251 30 595 60 414 Liiketoim. muut tuotot 45 60 100 121 303 Materiaalit ja palvelut 7 570 8 516 15 123 15 463 31 558 Henkilöstökulut 4 167 3 572 7 974 7 255 14 435 Poistot ja arvonalentum. 296 274 603 552 1 077 Liiketoim. muut kulut 2 928 2 953 5 776 5 785 11 208 LIIKETULOS 484 514 875 1 661 2 439 Rahoitustuotot ja -kulut -165 338 -228 494 310 TULOS ENNEN SATUNN. ERIÄ 319 852 647 2 155 2 749 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 319 852 647 2 155 2 749 Tuloverot 105 -908 241 -497 -67 Vähemmistön osuus 16 -15 19 88 129 TILIKAUDEN TULOS 198 1 775 387 2 565 2 688 Tase (1000 euro) Varat 30.6.-05 30.6.-04 30.6.-04 31.12.-04 FAS PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 323 350 350 308 Konserniliikearvo 4 542 4 490 4 236 4 542 Aineell. käyttöomaisuush 5 520 5 769 5 769 5 635 Myytäv. olevat sijoituk. 255 217 520 235 Sijoitukset 162 151 151 162 PITKÄAIKAISET VARAT YHT. 10 802 10 977 11 026 10 882 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 9 844 8 452 8 452 9 518 Myyntisaamiset 6 686 6 869 6 869 6 630 Muut saamiset 4 159 5 049 5 049 4 221 Laskennalliset verosaam. 1 102 88 0 1 171 Rahavarat 3 097 5 736 5 736 3 259 LYHYTAIKAISET VARAT YHT. 24 888 26 194 26 105 24 799 VARAT YHTEENSÄ 35 690 37 171 37 132 35 681 Oma pääoma ja velat 30.6.-05 30.6.-04 30.6.-04 31.12.-04 FAS OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2 603 2 580 2 580 2 601 Osakeanti 0 0 0 2 Ylikurssirahasto 7 662 7 404 7 404 7 662 Kertyneet voittovarat 5 385 6 329 6 544 3 738 Tilikauden tulos 387 2 564 2 310 2 688 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 16 037 18 877 18 838 16 691 Vähemmistön osuus 898 838 838 879 VELAT Pitkäaikaiset velat 8 664 10 226 10 226 8 674 Lyhytaikaiset velat 10 091 7 229 7 229 9 436 VELAT YHTEENSÄ 18 755 17 455 17 455 18 110 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 35 690 37 171 37 132 35 681 TUNNUSLUVUT (1000 euro) 4-6/05 4-6/04 1-6/05 1-6/04 1-12/04 Liikevaihto 15 400 15 770 30 251 30 595 60 414 Liikevaihdon kasvu % -2,3 % -7,6 % -1,1 % -7,7 % -3,9 % Liiketulos 484 514 875 1 661 2 439 %liikevaihdosta 3,1 % 3,3 % 2,9 % 5,4 % 4,0 % Tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja 319 852 647 2 155 2 749 % liikevaihdosta 2,1 % 5,4 % 2,1 % 7,0 % 4,6 % Katsauskauden tulos 198 1 775 387 2 565 2 688 % liikevaihdosta 1,3 % 11,3 % 1,3 % 8,4 % 4,4 % Omavaraisuusaste% 47,4 % 53,0 % 49,2 % Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 90 185 356 594 1 049 % liikevaihdosta 0,6 % 1,2 % 1,2 % 1,9 % 1,7 % Henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana 487 495 500 Henkilöstö katsauskauden lopussa 474 475 485 Tulos / osake, euro 0,03 0,28 0,06 0,40 0,42 Oma pääoma / osake, euro 2,47 2,93 2,57 KASSAVIRTA 1-6/05 1-6/04 1-12/04 Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut 30 195 30 292 59 433 Liiket. muista tuotoista saad. maksut 80 113 220 Maksut liiketoiminnan kuluista -28 622 -28 703 -56 357 Liiket. rahavirta ennen rah.eriä ja veroja 1 653 1 702 3 297 Maksetut korot ja maksut muista liiketoim. -235 -138 -335 Saadut korot liiketoiminnasta 29 72 96 Maksetut välittömät verot -23 -122 -147 Liiketoiminnan rahavirta 1 424 1 514 2 911 Investointien rahavirta: Invest. aineellisiin ja aineettomiin hyöd. -356 -594 -1 049 Aineellisten ja aineettomien hyöd. luovutus 0 47 85 Tytäryhtiöosakkeiden hankinnat 0 0 0 Tytäryhtiöosakkeiden luovutustulot 0 0 0 Luovutustulot muista sijoituksista 0 0 0 Investointien rahavirta -356 -547 -964 Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti 0 0 261 Maksetut osingot -1 041 -2 580 -5 181 Saadut osingot 65 1 575 2 098 Invest. lyhytaik. sijoituksiin lisäys (-) 536 -139 -38 Lyhytaikaisten sijoitusten luovutustappiot -99 -2 001 -2 569 Lainojen nostot 0 0 0 Lainojen takaisinmaksut -168 -188 -1 336 Rahoituksen rahavirta -707 -3 333 -6 765 Rahavarojen muutos 361 -2 366 -4 818 BELTTON-YHTIÖT OYJ Lisätietoja: Toimitusjohtaja Heikki Vienola p. (09) 5259 0050 tai 050 65 110 e-mail: heikki.vienola@beltton.fi IR-johtaja Liinu Lehto-Seljavaara p. (09) 5259 0050 tai 040 537 3964 e-mail: liinu.lehto-seljavaara@beltton.fi JAKELU Helsingin Pörssi www.beltton.fi Keskeiset tiedotusvälineet

Näytä tiedote

Jaa artikkeli