WULFF-YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 28.4.2011 PÄÄTÖKSET

PÖRSSITIEDOTE                                                            28.4.2011 KLO 16.30

WULFF-YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 28.4.2011 PÄÄTÖKSET

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 28.4.2011 päätti maksaa osinkoa 0,05 euroa osakkeelta ja valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Myös muut ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Erkki (Ere) Kariola, Ari Pikkarainen, Pentti Rantanen, Sakari (Saku) Ropponen, Andreas Tallberg ja Heikki Vienola.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Minna Riihimäki.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2010 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2010.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2010 jaetaan osinkona 0,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan10.5.2011 osakkaalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 3.5.2011 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Hallituksen jäsenet

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Erkki (Ere) Kariola, Ari Pikkarainen, Pentti Rantanen, Sakari (Saku) Ropponen, Andreas Tallberg ja Heikki Vienola. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa päätettiin, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Sakari (Saku) Ropponen.

Yhtiökokous päätti säilyttää hallituksen palkkiot ennallaan. Hallituksen jäsenille, jotka eivät ole työsuhteessa Wulff-Yhtiöt -konserniin, maksetaan palkkiona 1 000 euroa kuukaudessa.

Tilintarkastajat

Tilikaudella 2010 Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö Nexia Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Christer Antson, sekä HTM Juha Lindholm. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti valita tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Minna Riihimäki. Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Tilintarkastajille päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 300 000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita korkeintaan 1 300 000 kappaletta, joka vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain säätämissä rajoissa.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista.

Helsingissä 28.4.2011

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

Wulff-Yhtiöt Oyj on kasvava ja kansainvälistyvä pörssiyritys sekä toimistomaailman merkittävin pohjoismainen toimija. Wulff myy ja markkinoi asiakkailleen toimistotuotteita, liike- ja mainoslahjoja, it-tarvikkeita ja ergonomiaa. Sen palveluvalikoimaan kuuluvat myös monipuoliset messu- ja tapahtumamarkkinointipalvelut. Suomen lisäksi Wulff toimii Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Virossa. Verkossa konserni palvelee asiakkaitaan toimistotuotteiden verkkokaupalla wulffinkulma.fi. Wulff-konsernin yritykset tunnistaa nyt mustavalkoisesta väristä ja reippaasta Wulff-raidasta. Lisätietoja konsernin brändiuudistuksesta www.wulff.fi.