WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2009

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2009

Konsernin liikevaihto kasvoi 27,6% vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Konsernin koko vuoden liikevaihto laski 1,8% ja tilikauden tulos oli tappiollinen -0,78 milj. euroa (0,39 milj. euroa). Wulff-Yhtiöt Oyj odottaa konsernin liikevaihdon kasvavan merkittävästi vuonna 2010. Yhtiö uskoo, että sillä on myös hyvät mahdollisuudet tehdä vuonna 2010 vuotta 2009 parempi tulos. Wulff-Yhtiöiden viime vuoden liikevaihto ja liiketulos laskivat edellisvuodesta. Konsernin liikevaihto oli 74,8 milj. euroa (76,2 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 0,31 milj. euroa (2,15 milj. euroa). Liiketulos kertaluonteiset erät mukaan lukien jäi tappiolle ollen -0,15 milj. euroa (2,05 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli -0,36 milj. euroa (1,32 milj. euroa) ja tilikauden tulos -0,78 milj. euroa (0,39 milj. euroa). Osakekohtainen tulos laski -0,12 euroon (0,06 euroa). Konsernin vuoden 2009 liiketulos kertaluonteiset erät mukaan lukien sisältää 180 tuhannen kertaluonteisen alaskirjauksen Entre Marketing Oy:n hankinnasta syntyneestä liikearvosta sekä vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä raportoidun Everyman Oy:n ja Officeman Oy:n osakkeiden myynnin kertaluonteisen 280 tuhannen arvonalentumistappion. Hallituksen esitys jaettavaksi osingoksi on 0,05 euroa osakkeelta (0,05 euroa / osake). Wulff-Yhtiöiden viimeisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 27,6 % edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Liikevaihto oli 25,7 milj. euroa (20,2 milj. euroa). Liikevoitto kertaluonteiset erät mukaan lukien oli 0,35 milj. euroa (0,67 milj. euroa). Ilman kertaluonteisia eriä liikevoitto oli 0,53 milj. euroa, joka on 2,1 % liikevaihdosta (0,77 milj. euroa, 3,6 %). Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (0,06 euroa).

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Wulff-Yhtiöiden liikevaihto koko vuodelta laski 1,8 % edellisvuodesta, mutta kasvoi voimakkaasti viimeisellä neljänneksellä. Liikevaihtoa kertyi 74,8 milj. euroa (76,2 milj. euroa). Liikevaihdon kasvuun vaikutti myönteisesti heinäkuun lopussa 2009 tehty Strålfors Suppliesin (1.1.2010 alkaen Wulff Supplies) yritysosto. Konsernijohtaja Heikki Vienola: ”Vuonna 2008 alkanut taloudellisen aktiviteetin hiljentyminen vaikutti merkittävästi tulokseemme ja näkyi erityisesti liike- ja mainoslahjojen myynnissä. Myös toimistotarvikkeiden kysyntä oli vähäisempää kuin normaalisuhdanteessa. Koska reagoimme poikkeukselliseen taloustilanteeseen nopeasti mm. toimintojamme sopeuttamalla ja tehostamalla, onnistuimme liikevaihdon laskusta huolimatta parantamaan kannattavuuttamme Beltton Svenska AB:ssa ja Entre Marketingissa. Uskon strategisten linjaustemme tukevan meitä tavoitteidemme saavuttamisessa ja asiakkaidemme palvelemisessa kilpailukykyisin ratkaisuin. Esimerkiksi Wulffin MiniBar -toimistotarvikepalvelu ja KB-tuotteen liikelahjapalvelu, on suunniteltu tehostamaan asiakkaidemme liiketoimintaa. Palvelumme tuovat selviä säästöjä kustannuksiin – asia, jota asiakkaamme arvostavat tällä hetkellä suuresti. Kotimaisena markkinajohtajana ja merkittävimpänä pohjoismaisena toimijana lähtökohtamme kohdata tulevaisuuden haasteet ovat hyvät.” Liiketoiminnan tulos vuonna 2009 ilman kertaluonteisia eriä oli 0,31 milj. euroa (2,15 milj. euroa), joka vastaa 0,4 % liikevaihdosta (2,8 %). Liiketulos kertaluonteiset erät mukaan lukien oli negatiivinen -0,15 milj. euroa (2,05 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli -0,36 milj. euroa (1,32 milj. euroa). Tulos osaketta kohti oli -0,12 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 0,06 euroa. Tilikauden tappio oli -0,78 milj. euroa (0,39 milj. euroa). Vuoden 2008 kertaluonteiset erät sisältävät 100 tuhannen euron alaskirjauksen Entre Marketing Oy:n liikearvosta. Kolmannen neljänneksen osavuotiskatsauksessa 6.11.2009 tiedotetun Everyman Oy:n ja Officeman Oy:n osakkeiden 280 tuhannen myyntitappio on oikaistu IFRS 5 standardin mukaiseksi arvonalentumistappioksi. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 0,2 prosenttia (6,5 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) -3,3 prosenttia (3,4 %). Oma pääoma osaketta kohden oli 2,85 euroa, kun se edellisenä vuonna oli 3,01 euroa.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan kassavirta oli katsauskaudella 0,92 milj. euroa positiivinen (1,15 milj. euroa). Taseen loppusumma 31.12.2009 oli 45,7 milj. euroa (39,5 milj. euroa). Katsauskauden päättyessä yhtiön omavaraisuusaste oli 41,2 % (50,4 %). Nettovelkaantumisaste oli 27,5 % (16,9 %). Konsernin vertailuvuoden tulos ja tase ja niistä lasketut tunnusluvut ovat muuttuneet aiemmin raportoiduista. Ne on tähän tilinpäätöstiedotteeseen oikaistu tilinpäätöstä tehtäessä havaitun aiempia tilikausia koskevan virheen johdosta. Konsernin taseeseen kirjatut käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tilikaudella 0,91 milj. euroa (0,92 milj. euroa) eli 1,2 % (1,2 %) liikevaihdosta. Investoinnit kohdistuivat pääosin autoihin ja IT-järjestelmien kehittämiseen. TOIMISTOMAAILMAN MARKKINAT

Toimistomaailman markkinat supistuivat merkittävästi yleisen talouden laskusuhdanteen vuoksi Wulff-konsernin toimintamaissa. Pohjoismaissa toimistotuotteiden markkinat supistuivat noin 10 % ja liike- ja mainoslahjojen markkinat noin 30 %. Virossa yritysimagotuotteiden markkinat pienenivät yli 50 %. Vuonna 2010 Wulff arvioi markkinoiden säilyvän saman kokoisina kuin vuonna 2009. Konsernin asema toimistomaailman pohjoismaisilla markkinoilla vankistui elokuun alussa Wulff-Yhtiöt Oyj:n ostaessa kaikissa pohjoismaissa toimivan Strålfors Supplies Ab:n (1.1.2010 alkaen Wulff Supplies AB). Yritysoston myötä yhtiöstä tuli alan merkittävin pohjoismainen toimija. Wulff-Yhtiöt Oyj haluaa toimia alallaan suunnannäyttäjänä ja konsolidoijana. Konsernin tavoitteena on auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tuomalla heille innovatiiviset tuotteet ja palvelut heille sopivimmalla tavalla.

HENKILÖSTÖ

Wulff-Yhtiöiden palveluksessa oli vuoden 2009 lopussa 372 henkilöä (412). Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 392 (440) henkilöä. Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Virossa työskenteli vuoden 2009 lopussa yhteensä 115 henkilöä (83). Konsernin henkilökunnasta noin 60 prosenttia toimii myynnissä ja 40 prosenttia hallinnon ja logistiikan tehtävissä. Henkilökunnasta 53 prosenttia on miehiä ja 47 prosenttia naisia. Wulff-konserni panostaa vahvasti rekrytointiin myös vuonna 2010. Tiivistä yhteistyötä työhallinnon ja alan oppilaitosten kanssa jatketaan ja rekrytointia erityisesti verkossa kehitetään. Yleisen työllisyystilanteen kehityksen uskotaan vaikuttavan myönteisesti myyntityön kiinnostavuuteen ja parantavan Wulffin mahdollisuuksia löytää myyntikykyjä palvelukseensa. Konsernilla on valmius palkata vuoden 2010 aikana toimintamaihinsa 100 uutta myyntineuvottelijaa.

VUODEN 2009 TAPAHTUMIA

Vuoden 2009 alussa Wulff-Yhtiöt Oyj toteutti organisaatiouudistuksen, jonka myötä viidestä liiketoiminta-alueesta siirryttiin toimimaan kahdessa divisioonassa. Sopimusasiakkaat-divisioona toimii asiakkaan kokonaisvaltaisena kumppanina toimistotarvikkeiden, liike- ja mainoslahjojen sekä messu- ja tapahtumamarkkinointipalvelujen hankinnassa. Sopimusasiakkaat-divisioonan missio on tuoda toimialansa halutuimpana kumppanina asiakkaalleen kokonaisratkaisu toimiston tehostamiseen ja asiakkaiden myynnin edistämiseen. Divisioonaan kuuluvat Wulff Oy Ab, KB-tuote Oy, Ibero Liikelahjat Oy, Entre Marketing Oy ja Strålfors Supplies AB (1.1.2010 alkaen Wulff Supplies AB). Wulff-Yhtiöt Oyj osti 31.7.2009 osake-enemmistön pohjoismaisesta Strålfors Supplies AB:stä (1.1.2010 alkaen Wulff Supplies AB). Kaupan myötä Wulff-Yhtiöt Oyj nousi alansa suurimmaksi pohjoismaiseksi toimijaksi. Strålfors Supplies AB jatkoi toimintaansa yrityskaupan jälkeen itsenäisenä yksikkönä ja yrityksen toimitusjohtajana jatkaa Trond Fikseaunet. Wulff-Yhtiöt Oyj:n ostamien Strålfors Supplies AB:n (1.1.2010 alkaen Wulff Supplies AB) osakkeiden lopullinen kauppahinta oli SEK 34,9 miljoonaa (3,4 milj. euroon). Kauppa rahoitettiin osittain Wulff-Yhtiöiden likvideillä varoilla ja osittain pitkäaikaisella vieraalla pääomalla. Strålfors Supplies AB:n omistaa sataprosenttisesti S Supplies Holding AB, jonka omistaa 60-prosenttisesti Wulff-Yhtiöt Oyj, 20-prosenttisesti Strålfors AB ja 20-prosenttisesti Strålfors Supplies AB:n avainhenkilöt. Suoramyynti-divisioonan visio on olla Pohjoismaiden ja sen lähialueiden suurin ja kannattavin suoramyyntiyritys. Sen missio on tuoda sujuvuutta asiakkaan toimintaan innovatiivisilla tuotteilla sekä alan ammattitaitoisimmalla henkilökohtaisella ja paikallisella palvelulla. Divisioonaan kuuluvat Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan suoramyyntiyritykset. Syyskuussa konserni myi 70-prosenttisesti omistamiensa suoramyyntidivisioonaan kuuluneiden Everyman Oy:n ja Officeman Oy:n osakkeet yhtiöiden vähemmistöosakkaille. Osakekaupoista kirjattiin 280.000 euron kertaluontoinen arvonalentumistappio. Everyman Oy:n ja Officeman Oy:n myynti toteuttaa Wulff-Yhtiöt Oyj:n suoramyynti-divisioonan strategiaa, jossa yhtiö keskittyy tuotteiden myyntiin tehokkaana ja suorana b2b-jakelutienä. Vuoden 2009 aikana konsernissa käytiin yt-neuvotteluja, joiden tavoitteena oli sopeuttaa toimintaa markkinatilannetta vastaavaksi. Neuvottelujen myötä päättyi 12 työsuhdetta. Vuoden aikana Wulff-Yhtiöt Oyj investoi tulevaisuuteen avaamalla toimistotarvikkeiden verkkokaupan. Wulffinkulma.fi lanseerattiin marraskuussa 2009 puolentoista vuoden kehitystyön tuloksena. Kauppa on avoin kaikille suomalaisille yrityksille.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Wulff-Yhtiöt Oyj:n 24.4.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilivuoden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi tilivuodelta vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan tilikaudelta 2008 0,05 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 29.4.2009 ja osinko maksettiin 7.5.2009. Yhtiökokous vahvisti hallituksen esitykset koskien osakeantivaltuutusta ja omien osakkeiden hankintavaltuutusta. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Hallituksessa jatkavat: Ari Lahti, Ere Kariola, Ari Pikkarainen, Pentti Rantanen, Sakari Ropponen ja Heikki Vienola. Hallitus valitsi 24.4.2009 pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Ari Lahden.

OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEENOMISTAJAT

Wulff-Yhtiöt Oyj:llä on yksi osakelaji. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla Small Cap -markkina-arvoryhmässä Kulutustavarat ja palvelut -toimialaluokassa. Yhtiön kaupankäyntitunnus on WUF1V. Yhtiön osakkeen arvo 31.12.2009 oli 3,20 euroa (2,30 euroa). Vuoden 2009 aikana Wulffin osaketta vaihdettiin 292.139 kappaletta (229.762 kpl) eli 4,4 % (3,5 %) osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeiden vaihto euroissa oli 752.344 euroa (712.944 euroa). Korkein hinta vuonna 2009 oli 4,02 euroa (3,75 euroa) ja alin 2,00 euroa (2,14 euroa). Yhtiön osakekannan markkina-arvo vuoden lopussa oli 21,1 milj. euroa (15,2 milj. euroa). 31.12.2009 yhtiön rekisteröity osakemäärä on 6.607.628 osaketta (6.607.628). Osakepääoma on 2.650.000,00 euroa (2.650.000,00 euroa). Wulff-Yhtiöt Oyj:llä ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia. Joulukuun 2009 lopussa Wulffin osakkeenomistajien määrä oli 621 (630). Wulff-Yhtiöt omisti 69.022 kappaletta omia osakkeita 31.12.2009 (27.254 kpl). Suurimmat osakkeenomistajat olivat: ——————————————————————————– | 1. | Vienola Heikki | 2.523.405 kpl | 38,2 % | ——————————————————————————– | 2. | Pikkarainen Ari | 1.391.475 kpl | 21,1 % | ——————————————————————————– | 3. | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 450.000 kpl | 6,8 % | ——————————————————————————– | 4. | Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Tapiola | 350.000 kpl | 5,3 % | ——————————————————————————– | 5. | Keskinäinen vakuutusyhtiö Tapiola | 283.900 kpl | 4,3 % | ——————————————————————————– | 6. | Keskinäinen henkivakuutusyhtiö Tapiola | 127.200 kpl | 1,9 % | ——————————————————————————– | 7. | Kuntien eläkevakuutus | 120.300 kpl | 1,8 % | ——————————————————————————– | 8. | Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap | 108.428 kpl | 1,6 % | ——————————————————————————– | 9. | Progift Oy | 100.000 kpl | 1,5 % | ——————————————————————————– | 10. | Lisboa De Castro Palacios Hietala M | 84.100 kpl | 1,3 % | ——————————————————————————– | 11. | SR Arvo Finland Value | 74.833 kpl | 1,1 % | ——————————————————————————– | 12. | Wulff-Yhtiöt Oyj | 69.022 kpl | 1,0 & | ——————————————————————————– | 13. | Sundholm Göran | 50.000 kpl | 0,8 % | ——————————————————————————– | 14. | Ågerfalk Veijo | 45.000 kpl | 0,7 % | ——————————————————————————– | 15. | Laakkonen Mikko | 40.000 kpl | 0,6 % | ——————————————————————————– | 16. | Keskinäinen kiinteistö Oy Vanha | 38.200 kpl | 0,6 % | | | Talvitie 12 | | | ——————————————————————————– | 17. | Cardia Invest Oy | 23.800 kpl | 0,4 % | ——————————————————————————– | 18. | Brade Oy | 22.000 kpl | 0,3 % | ——————————————————————————– | 19. | Jaakkola Juhani | 20.056 kpl | 0,3 % | ——————————————————————————– | 20. | Fieandt von Johan | 20.000 kpl | 0,3 % | ——————————————————————————– Wulff-Yhtiöillä ei ollut liputusilmoituksia vaativia omistusmuutoksia vuoden 2009 aikana. OMAT OSAKKEET Wulff-Yhtiöt hankki tilikaudella 2009 varsinaiselta yhtiökokoukselta 4.4.2008 saamallaan valtuutuksella yhteensä 23.434 osaketta ennen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamista 24.4.2009. Hankitut osakkeet edustavat 0,4 % Wulff-Yhtiöiden osakemäärästä ja äänimäärästä. Wulff-Yhtiöiden hallitus päätti kokouksessaan 24.4.2009 hankkia enintään yhteensä 300 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita varsinaiselta yhtiökokoukselta 24.4.2009 saamansa valtuutuksen perusteella. Kyseisellä valtuutuksella on hankittu yhteensä 37.613 osaketta 31.12.2009 mennessä. Hankitut osakkeet edustavat 0,6 % Wulff-Yhtiöiden osakemäärästä sekä äänimäärästä. Osakkeita on hankittu muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Katsauskauden aikana yhtiöille palautui vastikkeetta yhteensä 4.361 kappaletta konsernin tytäryritysten myynnin kannustinjärjestelmän piiriin kuuluneita yhtiön osakkeita. Wulff-Yhtiöillä oli hallussaan 31.12.2009 omia osakkeita 69.022 kappaletta, mikä on 1,0 % Wulff-Yhtiöiden osakemäärästä ja äänimäärästä.

SEGMENTTITIEDOT

Wulff-konsernin toimintasegmenttijako pohjautuu konsernin liiketoimintojen organisointiin ja johtamiseen divisioonittain. Kolmannen segmentin muodostavat konsernin sisäiset palvelut. Toimintasegmenttien välillä ei ole sisäisiä eriä liikevaihdossa eikä liiketuloksessa. Konsernin sisäisistä palveluista allokoidaan toimintasegmenteille kiinteitä kuluja sisäisten palvelujen hyödyntämisen suhteessa. Sopimusasiakkaat-segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 56,2 milj. euroa(51,3 milj. euroa) ja Suoramyynti-divisioonasegmentin liikevaihto oli 17,8 milj. euroa (24,2 milj. euroa).

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Wulff-Yhtiöiden liiketoiminnassa on kausivaihtelua liikevaihdon ja -tuloksen muodostuessa voimakkaasti viimeisellä vuosineljänneksellä. Yritysimagotuotteiden sekä tapahtumamarkkinointipalveluiden kysynnässä tapahtuu negatiivisia muutoksia yleisen suhdanteen yhä laskiessa. Yleiset talouden riskit ja isojen asiakasyritysten henkilöstövähennykset ja sitä myötä tapahtuva toimistomaailman tuotteiden kysynnän pienentyminen vaikuttavat myös Wulff-Yhtiöiden toimistotarvikeliiketoimintaan epäsuotuisasti.

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Emoyhtiön taseen voitonjakokelpoiset varat ovat 4,19 milj. euroa, joista voittovarat edellisilta vuosilta ovat 4,54 milj. euroa ja emoyhtiön tilikauden tappio on -0,36 milj. euroa. Konsernin tilikauden tulos oli -0,78 milj. euroa eli -0,12 euroa/osake (0,06 euroa/osake). Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2009 maksetaan osinkona 0,05 euroa (0,05 euroa) osakkeelta eli yhteensä 0,33 milj. euroa. Omaan pääomaan jätetään 3,86 milj. euroa. Voitonjakopäätöshetkellä yhtiön omassa hallussa oleville osakkeille ei jaeta osinkoa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

Wulffin brändi näkyy yhä vahvemmin kaikissa Pohjoismaissa, kun konserniin heinäkuussa 2009 hankittu Strålfors Supplies AB vaihtoi nimeä Wulff Supplies AB:ksi. Myös yhtiön liikemerkki uudistettiin Wulffin brändin mukaiseksi. Näin uusi nimi ja Wulffin ja Suppliesin yhdistävä brändi tukee myös Wulff-Yhtiöt Oyj:n kehittämää yhteispohjoismaista sopimusasiakaskonseptia. Vuoden 2009 heinäkuussa ostetun Strålfors Supplies AB:n (1.1.2010 alkaen Wulff Supplies AB) integraatio konserniin jatkuu vuonna 2010. Synergiahyödyt tulevat yhteispohjoismaisista asiakkuuksista sekä erityisesti ostojen keskittämisestä yhteisille avaintoimittajille. Asiakkaat hyötyvät uudistuksista hintaetuina ja yhä parempina yhteispohjoismaisina palveluina.

VUODEN 2010 NÄKYMÄT

Wulff-Yhtiöt Oyj odottaa konsernin liikevaihdon kasvavan merkittävästi vuonna 2010. Yhtiö uskoo, että sillä on myös hyvät mahdollisuudet tehdä vuonna 2010 vuotta 2009 parempi tulos. Markkinoiden odotetaan pysyvän samankokoisina kuin vuonna 2009, joten kasvuun vaikuttaa orgaanisen kasvun ohella erityisesti heinäkuussa 2009 ostettu Strålfors Supplies AB (1.1.2010 alkaen Wulff Supplies AB). Nykyinen suhdanne tarjoaa lisäksi erinomaisen mahdollisuuden kasvattaa myyntihenkilöstöä erityisesti Suoramyynti-divisioonassa. Wulffilla on myös jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia yritysostoja. Taloustilanteen mahdollisen paranemisen odotetaan näkyvän toimistomaailman tuotteiden kysynnässä nopeasti.

YHTIÖKOKOUS JA TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2010

Wulff-Yhtiöt Oyj varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä 23.4.2010 klo 12. Yhtiö lähettää kutsut osakkaille viikolla 12. Yhtiön vuosikertomus vuodelta 2009 julkaistaan 19.3.2010. Wulff-Yhtiöt julkaisee vuonna 2010 kolme osavuosikatsausta seuraavasti: kaudelta 1.1. – 31.3.2010 7.5.2010 klo 9.00 kaudelta 1.1. – 30.6.2010 11.8.2010 klo 9.00 kaudelta 1.1. – 30.9.2010 10.11.2010 klo 9.00

TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita. Tilinpäätöstä tehtäessä on huomioitu IAS 34- standardi sekä uudet standardit IAS 1 ja IFRS 8. Taulukko-osa on laadittu ns. suppeana taulukko-osana. Tämä tilinpäätös on tilintarkastamaton.

TILAISUUS SIJOITTAJILLE, ANALYYTIKOILLE JA MEDIALLE

Wulff-Yhtiöt Oyj järjestää tilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja medialle 5.2.2010 klo 12 alkaen Ravintola Mamma Rosassa, Runeberginkatu 55, Helsinki.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT ——————————————————————————– | (1000 euro) | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Wulff-Yhtiöt Oyj – konserni | | | | | | ——————————————————————————– | | | | Oikais | | Oikaistu | | | | | tu | | | ——————————————————————————– | Tuloslaskelma | | 10-12/ | 10-12/ | 1-12/09 | 1-12/08 | | | | 09 | 08 | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | LIIKEVAIHTO | | 25 724 | 20 154 | 74 785 | 76 178 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Liiketoiminnan muut tuotot | | 62 | 70 | 402 | 745 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Aineiden ja tarvikkeiden | | 17 180 | 11 204 | 45 445 | 42 445 | | käyttö | | | | | | ——————————————————————————– | Työsuhde-etuuksista | | 4 491 | 4 500 | 15 980 | 18 124 | | aiheutuneet kulut | | | | | | ——————————————————————————– | Poistot | | 295 | 271 | 940 | 1 075 | ——————————————————————————– | Arvonalentumiset | | 180 | 100 | 460 | 100 | ——————————————————————————– | Liiketoiminnan muut kulut | | 3 292 | 3 477 | 12 515 | 13 125 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | LIIKETULOS | | 347 | 672 | -154 | 2 053 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Rahoitustuotot | | 121 | 141 | 275 | 363 | ——————————————————————————– | Rahoituskulut | | -170 | -167 | -481 | -1 091 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | TULOS ENNEN VEROJA | | 298 | 645 | -360 | 1 325 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Tuloverot | | 61 | 215 | 284 | 629 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | TILIKAUDEN TULOS JATKUVISTA | | 237 | 431 | -644 | 696 | | TOIMINNOISTA | | | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Jakautuminen | | | | | | ——————————————————————————– | EMOYHTIÖN OMISTAJILLE | | 164 | 371 | -782 | 387 | ——————————————————————————– | Vähemmistölle | | 73 | 60 | 138 | 309 | ——————————————————————————– | | | 237 | 431 | -644 | 696 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Emoyhtiön omistajille | | | | | | | kuuluvasta | | | | | | ——————————————————————————– | tuloksesta laskettu | | 0,02 | 0,06 | -0,12 | 0,06 | | osakekohtainen tulos: | | | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Tulokseen ei kohdistu | | | | | | | laimennusvaikutusta | | | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Laaja tuloslaskelma | | | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Muut laajan tuloksen erät | | | | | | ——————————————————————————– | Muuntoerot | | | | 39 | -30 | ——————————————————————————– | Myytävissä olevien | | | | -4 | -68 | | sijoitusten arvonmuutokset | | | | | | ——————————————————————————– | Muut | | | | | 197 | ——————————————————————————– | Yhteensä | | | | 35 | 99 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Tilikauden laaja tulos | | | | -609 | 795 | | yhteensä | | | | | | ——————————————————————————– | Emoyhtiölle | | | | -797 | 547 | ——————————————————————————– | Vähemmistölle | | | | 188 | 248 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Tase | | (1000 euro) | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Varat | 12/2009 | 12/2008 | 12/2007 | ——————————————————————————– | | | oikaistu | oikaistu | ——————————————————————————– | PITKÄAIKAISET VARAT | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Muut aineettomat hyödykkeet | 1 257 | 582 | 587 | ——————————————————————————– | Liikearvo | 10 658 | 8 356 | 7 204 | ——————————————————————————– | Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 1 952 | 2 338 | 2 829 | ——————————————————————————– | Muut rahoitusvarat | 337 | 341 | 454 | ——————————————————————————– | Laskennalliset verosaamiset | 1 066 | 904 | 1 023 | ——————————————————————————– | | | | | ——————————————————————————– | PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 15 274 | 12 520 | 12 097 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | LYHYTAIKAISET VARAT | | | | ——————————————————————————– | Vaihto-omaisuus | 11 793 | 10 904 | 10 903 | ——————————————————————————– | Myyntisaamiset ja muut saamiset | 13 246 | 11 125 | 13 088 | ——————————————————————————– | Käypään arvoon tulosvaikutteisesti | 58 | 275 | 395 | | kirjattavat rahoitusvarat | | | | ——————————————————————————– | Rahavarat | 5 337 | 4 628 | 5 921 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 30 434 | 26 932 | 30 308 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | VARAT YHTEENSÄ | 45 708 | 39 453 | 42 404 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Oma pääoma ja velat | 12/2009 | 12/2008 | 12/2007 | ——————————————————————————– | | | oikaistu | oikaistu | ——————————————————————————– | EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA | | | ——————————————————————————– | Osakepääoma | 2 650 | 2 650 | 2 603 | ——————————————————————————– | Ylikurssirahasto | 7 662 | 7 662 | 7 662 | ——————————————————————————– | Sijoitetun vapaan oman pääoman | 223 | 223 | 0 | | rahasto | | | | ——————————————————————————– | Kertyneet voittovarat | 6 944 | 8 196 | 9 124 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Vähemmistön osuus | 1 364 | 1 137 | 1 048 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 18 843 | 19 868 | 20 437 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– ——————————————————————————– | VELAT | | | | ——————————————————————————– | Pitkäaikaiset velat | | | | ——————————————————————————– | Korolliset velat | 8 266 | 6 533 | 7 491 | ——————————————————————————– | Lyhytaikaiset velat | | | | ——————————————————————————– | Korolliset velat | 2 305 | 1 780 | 1 669 | ——————————————————————————– | Ostovelat ja muut velat | 16 294 | 11 273 | 12 808 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | VELAT YHTEENSÄ | 26 866 | 19 586 | 21 968 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 45 708 | 39 453 | 42 404 | ——————————————————————————– AIKAISEMPIA TILIKAUSIA KOSKEVIEN VIRHEIDEN OIKAISUT Vuoden 2009 tilinpäätökseen sisältyvien jaksotusten kirjaamisen yhteydessä havaittiin virhe, joka on korjattu takautuvasti IAS 8 standardin mukaisesti. Virhe koski sopimusmyyntisegmenttiin kuuluvan tytäryhtiön projektilaskennan tuottamien kulujaksotusten määrää, jotka ovat olleet liian pienet tilikausilla 2007 ja 2008. Lisäksi yhtiö on lisännyt 31.12.2008 kirjattujen laskennallisten verosaamisten määrää emoyhtiön vahvistettujen tappioiden osalta 89 teur, jota ei oltu verosaamisten määrän arvioinnissa tuolloin huomioitu. Virheet on korjattu vuoden 2009 tilinpäätöksen viimeisen neljänneksen aikana ja vertailutiedot ovat tästä johtuen muuttuneet seuraavasti. ——————————————————————————– | Vaikutus konsernitaseen lukuihin | ——————————————————————————– | | 2008 | 2008 | 2008 | 2007 | 2007 | 2007 | ——————————————————————————– | | julk. | oik. | oik.mää | julk. | oik. | oik.mää | | | | | rä | | | rä | ——————————————————————————– | Myyntisaamiset ja | 11 336 | 11 125 | -211 | | | | | muut saamiset | | | | | | | | (1000 euro) | | | | | | | ——————————————————————————– | Laskennalliset | 691 | 904 | 213 | 954 | 1 023 | 69 | | verosaamiset | | | | | | | | (1000 euro) | | | | | | | ——————————————————————————– | Ostovelat ja muut | 11 007 | 11 273 | -266 | | | | | velat | | | | | | | | ( 1000 euro ) | | | | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Kertyneet | 8 459 | 8 196 | -264 | 9 321 | 9 124 | -197 | | voittovarat | | | | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Vaikutus | 2008 | 2008 | 2008 | | | | | konsernituloslaske | | | | | | | | lmaan | | | | | | | ——————————————————————————– | | julk. | oik. | oik.mää | | | | | | | | rä | | | | ——————————————————————————– | Lisäys aineiden ja | -42 | -42 | -211 | | | | | tarvikkeiden | 234 | 445 | | | | | | määrään | | | | | | | ——————————————————————————– | Liiketulos | 2 264 | 2 063 | -211 | | | | ——————————————————————————– | Tuloverot | 773 | 629 | 144 | | | | ——————————————————————————– | Tilikauden tulos | 763 | 696 | -67 | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– ——————————————————————————– ——————————————————————————– ——————————————————————————– ——————————————————————————– | KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1-31.12.2009 | ——————————————————————————– | | | | | | | (1000 euro) | ——————————————————————————– ——————————————————————————– ——————————————————————————– ——————————————————————————– ——————————————————————————– ——————————————————————————– | | Osake | Yli- | Vapaan | Voit-t | Yh- | Vähem- | Yh- | | | – | kurs- | oman | o- | teensä | mistö- | teensä | | | pääom | sira- | pää-om | varat | | osuus | | | | a | hasto | an | | | | | | | | | rahas- | | | | | | | | | to | | | | | ——————————————————————————– | | | | | | | | | ——————————————————————————– | Oma pääoma | 2 650 | 7 662 | 223 | 8 196 | 18 731 | 1 137 | 19 868 | | 1.1.2009 | | | | | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Laaja tulos | | | | -797 | | 188 | -609 | ——————————————————————————– | | | | | | | | | ——————————————————————————– | Osingonjako | | | | -329 | | -93 | -422 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Omien | | | | -126 | | | -126 | | osakkeiden | | | | | | | | | osto | | | | | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Yritysten | | | | | | -258 | -258 | | luovutus | | | | | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Omistusosuuden | | | | | | 389 | 389 | | muutokset | | | | | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Oma pääoma | 2 650 | 7 662 | 223 | 6 944 | 17 479 | 1 364 | 18 843 | | 31.12.2009 | | | | | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1-31.12.2008 | | ——————————————————————————– | | | | | | | (1000 euro) | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– ——————————————————————————– ——————————————————————————– ——————————————————————————– ——————————————————————————– ——————————————————————————– ——————————————————————————– ——————————————————————————– ——————————————————————————– ——————————————————————————– | | Osak | Yli- | Vapaa | Voit- | Yh- | Vähem | Yh- | | | | e- | kurs- | n | to- | teens | – | teens | | | | pääo | sira- | oman | varat | ä | mistö | ä | | | | ma | hasto | pää-o | | | – | | | | | | | man | | | osuus | | | | | | | rahas | | | | | | | | | | -to | | | | | | ——————————————————————————– | | | | | | | | | | ——————————————————————————– | Oma pääoma | 2 | 7 662 | | 9 124 | 19 | 1 048 | 20 | | | 1.1.2008 | 603 | | | | 389 | | 437 | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Laaja tulos | | | | 547 | | 248 | 795 | | ——————————————————————————– | | | | | | | | | | ——————————————————————————– | Osingonjako | | | | -1 | | -159 | -1 | | | | | | | 168 | | | 327 | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Suunnattu | 47 | | 223 | | | | 270 | | | osakeanti | | | | | | | | | ——————————————————————————– | Omien | | | | -43 | | | -43 | | | osakkeiden | | | | | | | | | | osto | | | | | | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Korjausoikais | | | | -264 | | | -264 | | | u | | | | | | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Oma pääoma | 2 | 7 662 | 223 | 8 196 | 18 | 1 137 | 19 | | | 31.12.2008 | 650 | | | | 731 | | 868 | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | TUNNUSLUVUT | | | | (1000 euro) | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | | | 10-12/0 | 10-12/0 | 1-12/09 | 1-12/08 | | | | 9 | 8 | | | ——————————————————————————– | | | | oik. | | oik. | ——————————————————————————– | Liikevaihto | | 25 724 | 20 154 | 74 785 | 76 178 | ——————————————————————————– | Liikevaihdon kasvu % | | 27,6 % | -9,2 % | -1,8 % | 2,8 % | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Liiketulos | | 347 | 672 | -154 | 2 053 | ——————————————————————————– | %liikevaihdosta | | 1,4 % | 3,3 % | -0,2 % | 2,7 % | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Tulos ennen veroja | | 298 | 645 | -360 | 1 325 | ——————————————————————————– | % liikevaihdosta | | 1,2 % | 3,2 % | -0,5 % | 1,7 % | ——————————————————————————– ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Katsauskauden tulos | | 164 | 371 | -782 | 387 | ——————————————————————————– | % liikevaihdosta | | 0,6 % | 1,8 % | -1,0 % | 0,9 % | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Omavaraisuusaste% | | | | 41,2 % | 50,4 % | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Oman pääoman tuotto% | | | | -3,3% | 3,4% | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Sijoitetun pääoman tuotto% | | | | 0,2% | 6,5% | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Nettovelkaantumisaste | | | | 27,5% | 16,9% | ——————————————————————————– ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Bruttoinvestoinnit taseen | | 426 | 265 | 909 | 915 | | pysyviin vastaaviin | | | | | | ——————————————————————————– | % liikevaihdosta | | 1,7 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,2 % | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Henkilöstö keskimäärin | | | | 392 | 440 | | katsauskauden aikana | | | | | | ——————————————————————————– | Henkilöstö katsauskauden | | | | 372 | 412 | | lopussa | | | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Tulos / osake, euro | | 0,02 | 0,06 | -0,12 | 0,06 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Oma pääoma / osake, euro | | | | 2,85 | 3,01 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | KASSAVIRTA | | (1000 euro) | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | | | 1-12/2009 | 1-12/2008 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Liiketoiminnan rahavirta: | | | | ——————————————————————————– | Myynnistä saadut maksut | | 73 549 | 76 398 | ——————————————————————————– | Liiketoiminnan muista tuotoista saadut | | 320 | 235 | | maksut | | | | ——————————————————————————– | Maksut liiketoiminnan kuluista | | -72 571 | -74 983 | ——————————————————————————– | Liiketoiminnan rahavirta ennen | | 1 298 | 1 650 | | rahoituseriä ja veroja | | | | ——————————————————————————– | Maksetut korot ja maksut muista | | | | ——————————————————————————– | liiketoiminnan rahoituskuluista | | -408 | -560 | ——————————————————————————– | Saadut korot liiketoiminnasta | | 151 | 172 | ——————————————————————————– | Maksetut välittömät verot | | -125 | -110 | ——————————————————————————– | Liiketoiminnan rahavirta | | 916 | 1 152 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Investointien rahavirta: | | | | ——————————————————————————– | Investoinnit aineellisiin ja | | -810 | -1 050 | | aineettomiin hyödykkeisiin | | | | ——————————————————————————– | Aineellisten ja aineettomien | | 173 | 777 | | hyödykkeiden luovutustulot | | | | ——————————————————————————– | Tytäryhtiöosakkeiden hankinnat | | -1873 | 123 | ——————————————————————————– | Tytäryhtiöosakkeiden luovutustulot | | 426 | 0 | ——————————————————————————– | Myönnetyt lainat | | 0 | -71 | ——————————————————————————– | Investointien rahavirta | | -2 084 | -220 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | | | | | ——————————————————————————– | Rahoituksen rahavirta: | | | | ——————————————————————————– | Maksetut osingot | | -422 | -1 327 | ——————————————————————————– | Saadut osingot | | 8 | 74 | ——————————————————————————– | Investoinnit lyhytaikaisiin | | -216 | -124 | | sijoituksiin lisäys | | | | ——————————————————————————– | Lyhytaikaisten sijoitusten | | 18 | 0 | | luovutustappiot | | | | ——————————————————————————– | Lainojen nostot | | 3 476 | 1 547 | ——————————————————————————– | Lainojen takaisinmaksut | | -995 | -2 396 | ——————————————————————————– | Rahoituksen rahavirta | | 1 869 | -2 226 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Rahavarojen muutos | | 701 | -1 293 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | TYTÄRYRITYSTEN MYYNNIT: | | (1000 | | | | | euro) | | ——————————————————————————– | Katsauskaudella konserni myi 70%:sti | | | | | omista- | | | | ——————————————————————————– | miensa Everyman Oy:n ja Officeman Oy:n | | | | | osakkeet | | | | ——————————————————————————– | Myyntien vaikutus konsernin | | | | | taloudelliseen asemaan | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | | -18 | | ——————————————————————————– | Liikearvo | | -52 | | ——————————————————————————– | Muut aineettomat hyödykkeet | | -11 | | ——————————————————————————– | Saamiset | | -565 | | ——————————————————————————– | Vaihto-omaisuus | | -748 | | ——————————————————————————– | Rahavarat | | -42 | | ——————————————————————————– | Vähemmistöosuus | | 258 | | ——————————————————————————– | Korolliset velat | | 106 | | ——————————————————————————– | Ostovelat ja muut velat | | 509 | | ——————————————————————————– | Varat ja velat yhteensä | | -563 | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Rahana saatu vastike | | 280 | | ——————————————————————————– | Luovutettujen yksiköiden rahavarat | | 42 | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Rahavirtavaikutus | | 238 | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | LÄHIPIIRI-INFORMAATIO | | (1000 euro) | ——————————————————————————– | | | 1-12/2009 | 1-12/2008 | ——————————————————————————– | Liiketoimet huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävien tahojen kanssa: | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Ostot lähipiiriltä | | 0 | 100 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Lainat lähipiirille | | 561 | 571 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | SEGMENTTIRAPORTOINTI | | (1000 euro) | ——————————————————————————– | | | 1-12/2009 | 1-12/2008 | ——————————————————————————– | Segmenttien liikevaihto | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Sopimusasiakkaat -divisioona | | | | ——————————————————————————– | Ulkoinen | | 56 178 | 51 363 | ——————————————————————————– | Sisäinen | | 4 671 | 893 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Suoramyynti -divisioona | | | | ——————————————————————————– | Ulkoinen | | 17 813 | 24 245 | ——————————————————————————– | Sisäinen | | 686 | 1 182 | ——————————————————————————– | | | | | ——————————————————————————– | Konsernin palvelut | | | | ——————————————————————————– | Ulkoinen | | 793 | 570 | ——————————————————————————– | Sisäinen | | 772 | 1 147 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Liikevaihto yhteensä | | 74 785 | 76 178 | ——————————————————————————– | | | | | ——————————————————————————– | Segmenttien liiketulos: | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Sopimusasiakkaat -divisioona | | 1 352 | 1 544 | ——————————————————————————– | Konsernin palvelujen kohdistus | | -694 | -376 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Suoramyynti -divisioona | | 433 | 1 468 | ——————————————————————————– | Konsernin palvelujen kohdistus | | -405 | -219 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Konsernin palvelut | | -380 | -365 | ——————————————————————————– | Kohdistamattomat | | -460 | -100 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Liiketulos Yhteensä | | -154 | 2 053 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Kokonaisvarat | | | | ——————————————————————————– | Sopimusasiakkaat -divisioona | | 35 333 | 19 277 | ——————————————————————————– | Suoramyynti -divisioona | | 20 781 | 20 978 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Kokonaisvelat | | | | ——————————————————————————– | Sopimusasiakkaat -divisioona | | 30 341 | 18 908 | ——————————————————————————– | Suoramyynti -divisioona | | 15 315 | 14 606 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– ——————————————————————————– | TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN | ——————————————————————————– | | 10-12/ | 7-9/09 | 4-6/09 | 1-3/09 | 10-12/0 | 7-9/08 | | | 09 | | | | 8 | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Liikevaihto | 25 724 | 17 570 | 14 746 | 16 745 | 20 154 | 16 170 | | (1000 euro) | | | | | | | ——————————————————————————– | Liiketulos | 347 | -428 | 64 | -139 | 672 | 254 | | (1000 euro) | | | | | | | ——————————————————————————– | Katsauskauden | 164 | -581 | -113 | -341 | 371 | -113 | | tulos | | | | | | | | (1000 euro) | | | | | | | ——————————————————————————– | Tulos / osake, | 0,02 | -0,09 | -0,02 | -0,05 | 0,06 | -0,01 | | euro | | | | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | OMAT OSAKKEET | | | | ——————————————————————————– | | | 12/2009 | 12/2008 | ——————————————————————————– | Yhtiön hallussa olevien osakkeiden | | 69 022 | 27 254 | | lukumäärä | | | | ——————————————————————————– | % osakepääomasta ja äänimäärästä | | 1,0% | 0,4 % | ——————————————————————————– | Liikkeeseenlaskettujen osakkeiden | | 6 607 628 | 6 607 628 | | lukumäärä katsauskauden lopussa | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– ——————————————————————————– | KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET | | | | ——————————————————————————– | | | 12/2009 | 12/2008 | ——————————————————————————– | Annetut yrityskiinnitykset | | 6 850 | 6 850 | ——————————————————————————– | Omavelkaiset takaukset tytäryhtiöiden | | 3 160 | 200 | | puolesta | | | | ——————————————————————————– | Omavelkaiset takaukset muiden puolesta | | 332 | 52 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– ——————————————————————————– WULFF-YHTIÖT OYJ HALLITUS www.wulff.fi Lisätietoja: konsernijohtaja Heikki Vienola p. (09) 5259 0050 tai gsm 050 65 110 e-mail: heikki.vienola@wulff.fi talousjohtaja Petri Räsänen p. (09) 5259 0050 tai gsm 040 728 1516 e-mail: petri.rasanen@wulff.fi JAKELU NASDAQ OMX Helsinki www.wulff.fi Keskeiset tiedotusvälineet