WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2014

Wulff paransi tulostaan edellisvuodesta, markkinatilanne jatkui haastavana

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.-31.12.2014.

Wulff-Yhtiöt Oyj on siirtynyt Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 7/2013 (Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus) mahdollistamaan julkistamismenettelyyn ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2014. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.wulff.fi/fi/wulff-yhtiot+oyj/etusivu/.

KESKEISTÄ TILIKAUDELLA 1.1. – 31.12.2014

  • Tilikaudella 2014 liikevaihto oli 74,3 milj. euroa (83,5 milj. euroa) ja 20,5 milj. euroa (22,6 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto laski 11,1 % kumulatiivisesti ja 9,4 prosenttia viimeisen vuosineljänneksen aikana.
  • Tilikaudella 2014 tulos ennen poistoja (EBITDA) oli 2,1 milj. euroa (0,00 milj. euroa) eli 2,8 prosenttia (0,0 %) liikevaihdosta. Tulos ennen poistoja –erään sisältyi viimeisellä vuosineljänneksellä kirjattuja kertaluonteisia tuottoja 1,4 milj. euroa. Viimeisellä vuosineljänneksellä tulos ennen poistoja (EBITDA) oli 2,1 milj. euroa (0,33 milj. euroa) eli 10,1 % (1,5 %) liikevaihdosta.
  • Tilikaudella 2014 liiketulos (EBIT) oli 1,1 milj. euroa (-2,7 milj. euroa sisältäen kertaluonteisia arvonalennuksia liikearvosta yht. 1,6 milj. euroa). Viimeisellä vuosineljänneksellä liiketulos (EBIT) oli 1,8 milj. euroa, joka sisälsi kertaluonteisia tuottoja 1,4 milj. euroa (-0,9 milj. euroa sisältäen kertaluonteisen arvonalennuksen liikearvosta 1,0 milj. euroa).
  • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,11 euroa (-0,59) tilikaudella 2014 ja 0,22 euroa (-0,32 euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä.
  • Hallitus esittää 9.4.2015 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 2014.

KONSERNIJOHTAJA HEIKKI VIENOLA 

Konsernijohtaja Heikki Vienola:

”Asiakkaidemme palveleminen parhaalla tavalla on kaikkina aikoina ollut Wulffin toiminnan tärkein arvo. Tästä arvosta pidimme kiinni vuonna 2014, niin kuin kaikkina aikaisempina toimintavuosinammekin. Tämän päivän wulffilainen tietää onnistuneensa työssään samalla tavalla, kuin wulffilainen 125 vuotta sitten: jatkuvista asiakassuhteista ja uusista voitetuista asiakkaista. Reseptimme tuloksen parantamiseen edellisvuodesta on selkeä. Olemme jatkaneet kustannussäästötoimenpiteitämme, panostaneet myyntiin ja sen kehittämiseen ja kuunnelleet asiakkaitamme. Asiakkaiden sopeuttaessa toimintojaan haastavaan taloustilanteeseen, tarkoittaa se meille palvelujemme entistä tarmokkaampaa kehittämistä. Monikanavaisesti asiakkaitamme palvelevana konsernina olemme joustava ja tehokas kumppani kaiken kokoisille yrityksille. Vuonna 2015 keskitymme tuloksen edelleen myönteisesti kehittämiseen. Vuoden 2014 liikevaihdon laskuun edellisvuodesta vaikuttivat volyymin lasku suurasiakkaiden hankintojen pienentyessä ja konsernin yritysten toiminnan keskittyminen kannattaviin ja kehityskykyisiin liiketoimintoihin.”​

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Vuonna 2014 liikevaihto oli 74,3 milj. euroa (83,5 milj. euroa) ja 20,5 milj. euroa (22,6 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä. Vuonna 2014 tulos ennen poistoja (EBITDA) oli 2,1 milj. euroa (0,00 milj. euroa) eli 2,8 prosenttia (0,0 %) liikevaihdosta. Viimeisellä vuosineljänneksellä tulos ennen poistoja (EBITDA) oli 2,1 milj. euroa (0,33 milj. euroa) eli 10,1 % (1,5 %) liikevaihdosta. Tulos ennen poistoja –erään sisältyi marraskuussa 2014 tapahtuneesta tontin myynnistä muodostunut myyntivoitto 1,3 milj. euroa sekä joulukuussa 2014 tytäryrityksen myynnistä muodostunut myyntivoitto 0,1 milj. euroa.

Vuonna 2014 liiketulos (EBIT) oli 1,1 milj. euroa (-2,7 milj. euroa). Viimeisellä vuosineljänneksellä liiketulos (EBIT) oli 1,8 milj. euroa (-0,9 milj. euroa). Vuoden 2013 kolmannen vuosineljänneksen liiketulokseen vaikutti liikearvon arvonalennus 0,6 milj. euroa konsernin liikelahjatoiminnoissa. Vuoden 2013 viimeisen vuosineljänneksen liiketulokseen vaikutti liikearvon arvonalennus 1,0 milj. euroa Suomen toimistotuotteissa. Toimialalle ja konsernille on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Henkilöstökulut vuonna 2014 olivat 15,9 milj. euroa (17,8 milj. euroa) ja 4,1 milj. euroa (4,8 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä. Liiketoiminnan muut kulut olivat 9,4 milj. euroa (10,6 milj. euroa) vuonna 2014 ja 2,4 milj. euroa (2,6 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä. Henkilöstökulujen ja liiketoiminnan kulujen myönteiseen kehitykseen vaikutti loppuvuonna 2013 toteutettu kustannussäästöohjelma. Kustannussäästöohjelmaa jatkettiin vuonna 2014. Wulff jatkaa edelleen kulurakenteen läpikäymistä osana kehitystyötä kannattavuuden parantamiseksi.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat vuonna 2014 nettomääräisesti -0,6 milj. euroa (-0,7 milj. euroa), sisältäen korkokuluja 0,2 milj. euroa (0,2 milj. euroa) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä nettomääräisesti –0,3 milj. euroa (-0,3 milj. euroa).  Viimeisellä vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja –kulut olivat nettomääräisesti –0,3 milj. euroa (-0,3 milj. euroa).

Tulos ennen veroja oli 0,5 milj. euroa (-3,4 milj. euroa) vuonna 2014 ja 1,5 milj. euroa (-1,2 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä. Verojen jälkeinen tulos oli 0,6 milj. euroa (-3,9 milj. euroa) vuonna 2014 ja 1,5 milj. euroa (-2,1 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,11 euroa (-0,59 euroa) koko vuodelta 2014 ja 0,22 euroa (-0,32 euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä.

IV IV I-IV I-IV
1000 euroa 2014 2013 2014 2013
Liikevaihto 20 471 22 585 74 262 83 543
Liikevaihdon muutos, % -9,4 % -10,0 % -11,1 % -7,4 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 2 067 328 2 096 3
Tulos ennen poistoja, % liikevaihdosta 10,1 % 1,5 % 2,8 % 0,0 %
Liiketulos 1 831 -930 1 109 -2 721
Liiketulos, % liikevaihdosta 8,9 % -4,1 % 1,5 % -3,3 %
Tulos ennen veroja 1 517 -1 242 478 -3 395
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 7,4 % -5,5 % 0,6 % -4,1 %
Tilikauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 1 420 -2 113 696 -3 874
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 6,9 % -9,4 % 0,9 % -4,6 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,22 -0,32 0,11 -0,59
Oman pääoman tuotto (ROE), % 12,5 % -15,07 % 4,4 % -25,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 7,5 % -5,5 % 3,5 % -13,9 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 39,5 % 38,3 % 39,5 % 38,3 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 36,9 % 45,4 % 36,9 % 45,4 %
Oma pääoma/osake, EUR * 1,95 1,80 1,95 1,80
Liiketoiminnan rahavirta 2 483 3 357 -205 567
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 121 83 488 778
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 0,6 % 0,4 % 0,7 % 0,9 %
Omat osakkeet kauden lopussa 79 000 79 000 79 000 79 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 %
Osakemäärä kauden lopussa 6 607 628 6 607 628 6 607 628 6 607 628
Henkilöstö keskimäärin 262 303 268 311
Henkilöstö kauden lopussa 240 295 240 295

  * Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys. Laskusuhdanteen aikana organisaatioissa tehdyt henkilöstövähennykset ja kustannussäästötoimenpiteet vaikuttavat yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen. Taloudessa jatkuvat epävarmuustekijät vaikuttavat erityisesti liike- ja mainoslahjojen kysyntään. Epävarmoina aikoina yritykset saattavat vähentää myös osallistumistaan messuille. Epävarmuuden pitkittyessä kustannussäästötoimenpiteiden vaikutus yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen jatkuu.

Konsernin liikevaihdosta noin puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen, mutta niiden vaikutuksen arvioidaan olevan maltillinen.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Konsernissa ei ole ollut sellaisia tilikauden jälkeisiä tapahtumia, joilla olisi olennaista vaikutusta 2014 tilinpäätökseen.

HALLITUKSEN VOITONKÄSITTELYEHDOTUS

Konsernin emoyhtiön Wulff-Yhtiöt Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 2,6 milj. euroa. Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva konsernin tilikauden tulos oli 0,7 milj. euroa eli 0,11 euroa/osake (-0,59 euroa/osake). Hallitus esittää 9.4.2015 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta vuodelta 2014 ja tilikauden voitto siirretään voittovarat-tilille omaan pääomaan.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen tehtävä on auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla. Markkinoilla on tapahtunut konsolidoitumista viime vuosina ja pohjoismaisten markkinoiden odotetaan konsolidoituvan jatkossakin. Konsernilla on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja ja listattuna yhtiönä Wulffilla on hyvät mahdollisuudet olla kilpailijoitaan aktiivisempi toimija.

Wulff arvioi toimistomaailman tuotteiden kysynnän vilkastuvan talouden vilkastuessa aikaisintaan loppuvuonna 2015. Siksi on tärkeää jatkaa edelleen kulurakenteen läpikäyntiä ja toiminnan tehostamista. Wulffin tavoitteena on parantaa liiketoimintojen kannattavuutta edelleen. Wulff arvioi vuoden 2015 liiketuloksen olevan positiivinen. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN JA YHTIÖKOKOUS 2015

Wulff-Yhtiöt Oyj julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2015:

Tilinpäätös 2014                                                            viikko 12/2015

Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2015              to 7.5.2015

Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2015                  to 6.8.2015

Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2015                   to 5.11.2015

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 9.4.2015. Yhtiökokouskutsu julkaistaan erikseen ennen kokousta.

Vantaalla 4.2.2015

WULFF-YHTIÖT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

LATAA TIEDOTE (PDF)