Wulff-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020

OSAVUOSIKATSAUS 27.4.2020 klo 9.00

Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani edelleen

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tammi-maaliskuun 2020 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla www.wulff.fi.

1.1–31.3.2020 LYHYESTI

  • Liikevaihto oli 14,7 miljoonaa euroa (13,8), kasvua 6,4 %
  • Käyttökate ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) olivat 0,7 miljoonaa euroa (0,6)
  • Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,2)
  • Osakekohtainen ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) olivat 0,00 euroa (0,01)
  • Omavaraisuusaste oli 38,6 % (39,7)
  • Hallituksen jäseniksi valittiin Kari Juutilainen, Lauri Sipponen, Jussi Vienola ja Kristina Vienola. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Kari Juutilaisen.
  • Vertailukelpoista liikevoittoa koskeva näkymä tarkistettiin katsauskauden aikana: Wulff arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen liikevoiton laskevan vuodesta 2019.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TOIMITUSJOHTAJA ELINA PIENIMÄKI

Wulffin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvu oli myönteinen 6 %. Kasvua rakensivat onnistumiset uusasiakashankinnassa, päivittäisessä myyntityössä ja asiakkaiden palvelemisessa. Strategisista hankkeistamme myyntiin vaikuttivat positiivisesti Wulff Lab – erityisesti uudet, ympäristöystävälliset ja kestävän kehityksen tuotteet ja palvelut – sekä Wulff Digital, jossa kehitetään avointa verkkokauppaamme, wulffinkulma.fi:tä. Myös Wulffin kannattavuus kehittyi myönteisesti ennen koronaviruspandemiaa. Koronatilanne vaikuttaa maailmantalouteen ja Wulffin toimintaan tuoden meille sekä haasteita että mahdollisuuksia. Merkittävimmin se on toiminnassamme vaikuttanut messuliiketoimintaan. Kevään kansainväliset messutapahtumat on siirretty myöhemmäksi tai peruttu. Koronaviruksen aiheuttama laskusuhdanne ei ehtinyt vielä vaikuttaa ensimmäisen vuosineljänneksen työpaikkatuotteiden myyntiin – kysyntä laskee kuitenkin väistämättä osassa tuotteita. Onnistuimme reagoimaan tilanteeseen nopeasti hankkimalla valikoimaamme uusia tuotteita vastaamaan ajankohtaista kysyntää. Uskomme hygienia- ja suojaustuotteiden tulleen valikoimaamme jäädäkseen. 

Wulff on merkittävä peluri toimialallaan ja saa tuotteita valikoimaansa nopeasti ja kilpailukykyisin hinnoin sekä kotimaasta että ulkomailta. Yhtiön hallinto, johto ja operatiivinen toiminta ovat lähellä toisiaan, päätökset tehdään nopeasti, ja ne muuttuvat arjen toiminnaksi nopeasti. Koronavirustilanne, siihen sopeutuminen ja hienot kaupalliset onnistumiset ovat osoittaneet huippuluokan myyntiosaamisen ja monikanavaisuuden merkityksen toiminnassamme. 

Poikkeusoloissa tärkeintä on ihmisten terveys ja turvallisuus. Parasta, mitä me yrityksenä voimme tehdä, on toimia mahdollisimman normaalisti – viranomaistahojen ohjeistukset huomioiden ja toimintaamme muokaten. Yritystoiminnan jatkuvuus on koko yhteiskunnan etu. Vaikka tulevaisuutta on haastavaa ennustaa tällä hetkellä, ja voimme joutua kohtaamaan yllättäviä tilanteita toimintaympäristössämme, uskon vahvan strategiamme, pitkien asiakas- ja kumppanisuhteiden sekä wulffilaisen asenteen ja tekemisen ansiosta vuoden 2020 olevan meille kasvun ja kehittymisen vuosi. 

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tammi-maaliskuussa 2020 liikevaihto oli 14,7 miljoonaa euroa (13,8). Liikevaihto kasvoi 6,4 % (-2,9). Liikevaihto kasvoi pääosin Suomen ja Skandinavian sopimusmyynnin ansiosta.

Myyntikate oli 5,2 miljoonaa euroa (4,9) eli 35,1 % (35,7) tammi-maaliskuussa 2020. Kate kasvoi Suomen ja Skandinavian sopimusmyynnin ansiosta.

Henkilöstökulut tammi-maaliskuussa 2020 olivat edeltävän katsauskauden tasolla 3,3 miljoonaa euroa (3,2) ja 22,1 % (22,8) liikevaihdosta.

Koronaviruksesta johtuvien poikkeusolojen ja erityisesti matkustus- ja kokoontumisrajoituksien takia alkuvuoden kansainvälisiä messutapahtumia on siirretty syksylle 2020 tai jopa vuodella eteenpäin. Osa katsauskauden messuista peruuntui kokonaan. Konsernin messupalveluja tarjoavassa yhtiössä on sopeutettu toimintoja muuttuneeseen tilanteeseen.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 1,3 miljoonaa euroa (1,3), eli 9,1 % (9,2) liikevaihdosta.

Tammi-maaliskuussa 2020 käyttökate ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) olivat 0,7 miljoonaa euroa (0,6) eli 4,4 % (4,0) liikevaihdosta. Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,2), eli 1,8 % (1,4) liikevaihdosta. Ensimmäinen vuosineljännes ei sisältänyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 2020 eikä 2019.

Kiinteistöjen poistot olivat katsauskaudella -0,1 miljoonaa euroa (-0.0). Espoon Kilon toimitilojen hankinta 15.4.2019 kasvatti katsauskauden poistoja.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-maaliskuussa 2020 nettomääräisesti -0,2 miljoonaa euroa (-0,1), sisältäen korkokuluja
-0,0 miljoonaa euroa (-0,0) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä ja pankkikuluja nettomääräisesti -0,2 miljoonaa euroa (-0,0). 

Tammi-maaliskuussa 2020 tulos ennen veroja oli 0,1 miljoonaa euroa (0,1) ja katsauskauden tulos oli 0,0 miljoonaa euroa (0,1). Osakekohtainen ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) olivat 0,00 euroa (0,01) tammi-maaliskuussa 2020.

TUNNUSLUVUT  

I

I I-IV
1000 euroa 2020 2019 2019
Liikevaihto 14 730 13 844 56 344
Liikevaihdon muutos, % 6,4 % -2,9 % 0,8 %
Myyntikate 5 176 4 946 19 825
Myyntikate, % liikevaihdosta 35,1 % 35,7 % 35,2 %
Käyttökate (EBITDA) 655 556 3 067
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 4,4 % 4,0 % 5,4 %
Liikevoitto/-tappio 270 191 1 570
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 1,8 % 1,4 % 2,8 %
Tulos ennen veroja 56 134 1 194
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 0,4 % 1,0 % 2,1 %
Katsauskauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 21 99 1 039
Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta 0,1 % 0,7 % 1,8 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,00 0,01 0,15
Oman pääoman tuotto (ROE), % 0,4 % 0,9 % 8,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 0,5 % 1,0 % 7,9 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 38,6 % 39,7 % 39,2 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 77,7 % 65,2 % 66,2 %
Oma pääoma/osake, EUR * 1,75 1,72 1,76
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 214 3 727 7 359
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 1,5 % 26,9 % 13,1 %
Omat osakkeet kauden lopussa 79 000 79 000 79 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,1 % 1,1 % 1,1 %
Keskimääräinen osakemäärä ulkona olevista osakkeista 6 828 628 6 828 628 6 828 628
Osakemäärä kauden lopussa 6 907 628 6 907 628 6 907 628
Henkilöstö keskimäärin 199 197 198
Henkilöstö kauden lopussa 197 200 200

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Työpaikka- ja toimistotuotteiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys sekä toimialan kireä kilpailu. Liike-toiminnan harjoittamiseen liittyy myös tavanomaisia riskejä, kuten konsernin strategian toteuttamisen onnistuminen sekä henki-löstö-, logistiikka- ja IT-ympäristöstä johtuvat operatiiviset riskit. Wulff-konsernin liikevaihdosta noin puolet tulee muista kuin eu-romaista. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen ja taseeseen. Erityisesti messuliiketoiminnan riskit

ovat kasvaneet matkustamista rajoittavan kansainvälisen epidemian vuoksi. Koronavirustilanteen takia Wulff varautuu kysynnän nopeisiin muutoksiin myös työpaikkatuotteiden myynnissä.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Konsernissa ei ole ollut olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Koronaviruksen leviäminen ja viruksen leviämistä estävät toimenpiteet vaikuttavat maailmantalouteen. Poikkeusolosuhteet ovat lisänneet riskejä ja heikentäneeet ennustettavuutta.

Sopimusmyyntimme kansainvälisten messujen suunnittelua ja projektinhallintaa tarjoavan Wulff Entren palvelujen kysyntä on koronatilanteen takia pienentynyt. Messuja on siirretty ja peruttu. Tämä heikentää Wulff-konsernin vertailukelpoista liiketulosta vuonna 2020. Samalla tilanne tuo Wulffille myyntimahdollisuuksia: sen yli 100 000 asiakasta Pohjoismaissa tarvitsevat työpaikkatuotteita käyttöönsä myös kriisiaikana.

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen tavoitteena on näyttää suuntaa, uudistaa alaa ja johtaa muutosta. Wulffilla uskotaan arvojen ja vastuullisuuden vahvistuvan hankintapäätöksissä ja yritysten kumppanivalinnoissa tulevaisuudessa. Uudistetulla strategiallaan Wulff rakentaa kilpailukykyään ja varmistaa, että voi tarjota asiakkailleen sitä, mitä he haluavat ja tarvitsevat: ratkaisuja, joilla tehdään arjesta sujuvaa ja maailmasta parempi työpaikka kerrallaan. Perinteisesti toimistomaailmana tunnetut markkinat kehittyvät ja uudistuvat nopeasti. Perinteisellä markkinalla kilpailutilanne on kovaa ja uudistuvalla markkinalla on runsaasti mahdollisuuksia. Wulff uskoo tulevaisuutensa olevan valoisa vahvan ja jatkuvasti kehittyvän strategiansa, toimivan asiakas- ja kumppaniverkostonsa ja alan parhaiden, sitoutuneiden ammattilaisten, wulffilaisten, ansiosta. Konsernilla on myös jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja. Listattuna yhtiönä Wulffilla on hyvät mahdollisuudet olla kilpailijoitaan aktiivisempi toimija.

Wulff arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen liikevoiton laskevan vuodesta 2019 koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana. Vahvan strategiansa, pitkien asiakas- ja kumppanisuhteiden sekä wulffilaisen pitkäjänteisen tekemisen ansiosta Wulffilla uskotaan koronakriisistä selviytymiseen ja kannattavan kasvun rakentamiseen jälleen lähitulevaisuudessa. Taloudellista menestystä on mahdollista rakentaa, kunhan ensin on huolehdittu ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Wulff-Yhtiöt Oyj julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2020:

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020             ma 27.7.2020
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020              ma 26.10.2020

Espoossa 27.4.2020

WULFF-YHTIÖT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Elina Pienimäki
p. 040 647 1444
sähköposti: elina.pienimaki@wulff.fi

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.wulff.fi

 

Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Wulffin tavoitteena on täydellinen työpäivä! Mahdollistamme paremmat työympäristöt ja teemme työpaikan – sinne, missä se ikinä tänä päivänä onkin. Viihtyisämpi, terveempi, turvallisempi, miellyttävämpi, tehokkaampi, toiminnallisempi, monipuolisempi? Miten sinä haluat parantaa työpäivää ja -ympäristöä? Wulffilta löydät ratkaisun. Meiltä löydät mm. työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, ilmanpuhdistusta sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Asiakkaat voivat hankkia meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tutustu palveluihimme ja tuotteisiimme osoitteessa wulff.fi.

Näytä tiedote (PDF)