WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2015

Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj;n tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.wulff.fi/fi/wulff-yhtiot+oyj/etusivu/.

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. – 31.3.2015

  • Liikevaihto oli 19,2 milj. euroa (19,8 milj. euroa). Liikevaihto laski -3,0 prosenttia edellisvuodesta.
  • Tulos ennen poistoja (EBITDA) oli 0,4 milj. euroa (0,3 milj. euroa) eli 2,0 prosenttia (1,5 %) liikevaihdosta.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 0,2 milj. euroa (0,0 milj. euroa) eli 1,0 prosenttia (0,2 %) liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,01 euroa (0,00) tammi-maaliskuussa.
  • Konsernin vuoden 2015 liikevoittoa koskeva näkymä säilyy ennallaan.

KONSERNIJOHTAJA HEIKKI VIENOLA 

”Olen tyytyväinen ja ilahtunut siitä, että olemme pystyneet parantamaan kannattavuuttamme toimintaympäristön ja taloustilanteen haasteista huolimatta. Tärkeintä on, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä. Monikanavaisesti asiakkaitamme palvelevana konsernina olemme joustava ja tehokas kumppani kaiken kokoisille yrityksille. Pidämme hyvää huolta suurasiakkaista sekä isoista konserneista ja palvelemme tehokkaasti keskisuuria yrityksiä. Yhtälailla tärkeää meille on palvella hyvin pieniä yrityksiä: jokainen uusi yritys on Wulffille potentiaalinen asiakas. On ilo auttaa ja tukea uusia yrittäjiä Wulffin kattavilla palveluilla ja asiantuntemuksella, jota osaavalla henkilöstöllämme on tarjota. Vuonna 2015 fokuksessamme ovat kustannussäästötoimenpiteet, panostukset myyntiin ja toiminnan jatkuva uudistaminen paremmin markkinatilannetta vastaavaksi. Keskitymme edelleen tuloksen myönteiseen kehitykseen. Wulffin toiminnan tärkeimpiä arvoja ovat aina olleet asiakaslähtöisyys ja tuloksellisuus. Samat arvot ovat perustana syksyllä 125 vuotta täyttävän Wulffin menestymiselle myös tulevaisuudessa.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tammi-maaliskuussa 2015 liikevaihto oli 19,2 milj. euroa (19,8 milj. euroa). Tammi-maaliskuussa tulos ennen poistoja (EBITDA) oli 0,4 milj. euroa (0,3 milj. euroa) eli 2,0 prosenttia (1,5 %) liikevaihdosta. Tammi-maaliskuussa liiketulos (EBIT) oli 0,2 milj. euroa (0,0 milj. euroa), eli 1,0 prosenttia (0,2 %) liikevaihdosta. Toimialalle ja konsernille on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana. 

Henkilöstökulut tammi-maaliskuussa 2015 olivat 3,8 milj. euroa (4,3 milj. euroa). Liiketoiminnan muut kulut olivat 2,3 milj. euroa (2,4 milj. euroa) tammi-maaliskuussa. Henkilöstökulujen ja liiketoiminnan kulujen kehitykseen vaikutti edelleen onnistuneet kustannussäästötoimenpiteet. Wulff jatkaa kulurakenteen läpikäymistä osana jatkuvaa uudistamista kannattavuuden parantamiseksi.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-maaliskuussa nettomääräisesti -0,01 milj. euroa (-0,08 milj. euroa), sisältäen korkokuluja 0,07 milj. euroa (0,05 milj. euroa) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä nettomääräisesti 0,06 milj. euroa (-0,03 milj. euroa).  

Tammi-maaliskuussa tulos ennen veroja oli 0,2 milj. euroa (-0,05 milj. euroa). Verojen jälkeinen tulos oli -0,2 milj. euroa (-0,04 milj. euroa) tammi-maaliskuussa. Verojen jälkeiseen tulokseen vaikutti tammi-maaliskuussa 2015 kirjattu arvonalentuminen 0,3 milj. euroa laskennallisista verosaamisista. Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,01 euroa (0,00 euroa) tammi-maaliskuussa.

TUNNUSLUVUT

  I I I-IV
1000 euroa 2015 2014 2014
Liikevaihto 19 174 19 775 74 262
Liikevaihdon muutos, % -3,0 % -13,0 % -11,1 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 381 289 2 096
Tulos ennen poistoja, % liikevaihdosta 2,0 % 1,5 % 2,8 %
Liiketulos 185 31 1 109
Liiketulos, % liikevaihdosta 1,0 % 0,2 % 1,5 %
Tulos ennen veroja 180 -53 478
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 0,9 % -0,3 % 0,6 %
Tilikauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) -90 13 696
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta -0,5 % 0,1 % 0,9 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) -0,01 0,00 0,11
Oman pääoman tuotto (ROE), % -1,5 % -0,34 % 4,4 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1,3 % -0,01 % 3,5 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 43,8 % 39,2 % 39,5 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 48,5 % 60,5 % 36,9 %
Oma pääoma/osake, EUR * 1,94 1,83 1,95
Liiketoiminnan rahavirta -1 323 -1 559 -205
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 37 238 488
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 0,2 % 1,2 % 0,7 %
Omat osakkeet kauden lopussa 79 000 79 000 79 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,2 % 1,2 % 1,2 %
Osakemäärä kauden lopussa 6 607 628 6 607 628 6 607 628
Henkilöstö keskimäärin 251 295 268
Henkilöstö kauden lopussa 261 295 240

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys. Laskusuhdanteen aikana organisaatioissa tehdyt henkilöstövähennykset ja kustannussäästötoimenpiteet vaikuttavat yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen. Taloudessa jatkuvat epävarmuustekijät vaikuttavat erityisesti liike- ja mainoslahjojen kysyntään. Epävarmoina aikoina yritykset saattavat vähentää myös osallistumistaan messuille. Epävarmuuden pitkittyessä kustannussäästötoimenpiteiden vaikutus yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen jatkuu, ja Wulffin on tarvittaessa sopeuduttava markkinoiden kehitykseen.

Konsernin liikevaihdosta noin puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen, mutta niiden vaikutuksen arvioidaan olevan maltillinen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden päättymisen jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen tehtävä on auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla. Markkinoilla on tapahtunut konsolidoitumista viime vuosina ja pohjoismaisten markkinoiden odotetaan konsolidoituvan jatkossakin. Konsernilla on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja ja listattuna yhtiönä Wulffilla on hyvät mahdollisuudet olla kilpailijoitaan aktiivisempi toimija.

Wulff arvioi markkinatilanteen pysyvän ennallaan. Siksi on tärkeää jatkaa edelleen kulurakenteen läpikäyntiä ja toiminnan tehostamista. Wulffin tavoitteena on parantaa liiketoimintojen kannattavuutta edelleen. Wulff arvioi vuoden 2015 liiketuloksen olevan positiivinen. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana.  

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Wulff julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2015:

Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2015                  to 6.8.2015

Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2015                  to 5.11.2015

Vantaalla 6.5.2015 

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi