WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2014

OSAVUOSIKATSAUS                 8.5.2013 KLO 9.00

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2014

Markkinatilanne jatkui vaikeana

  • Tammi-maaliskuussa 2014 liikevaihto oli 19,8 milj. euroa (22,7 milj. euroa).
  • Voitto ennen poistoja (EBITDA) oli 0,29 milj. euroa (0,41 milj. euroa) eli 1,5 prosenttia (1,8 %) liikevaihdosta.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 0,03 milj. euroa (0,12 milj. euroa) eli 0,2 prosenttia (0,5 %) liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,00 euroa (0,00 euroa).
  • Omavaraisuusaste oli 39,2 prosenttia (31.12.2013: 38,3 %).
  • Oma pääoma osaketta kohden nousi 1,83 euroon (31.12.2013: 1,80 euroa).

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tammi-maaliskuussa 2014 liikevaihto oli 19,8 milj. euroa (22,7 milj. euroa) ja voitto ennen poistoja (EBITDA) oli 0,29 milj. euroa (0,41 milj. euroa) eli 1,5 prosenttia (1,8 %) liikevaihdosta. Liikevoitto (EBIT) oli 0,03 milj. euroa (0,12 milj. euroa) eli 0,2 prosenttia (0,5 %) liikevaihdosta. Henkilöstökulut tammi-maaliskuulta 2014 olivat 4,3 milj. euroa (4,8 milj. euroa). Liiketoiminnan kulut olivat 2,4 milj. euroa (2,9 milj. euroa). Henkilöstökulujen ja liiketoiminnan kulujen kehitykseen vaikutti loppuvuonna 2013 toteutettu kustannussäästöohjelma. Sen arvioidaan tuovan 2,0 milj. euron vuotuiset säästöt vuonna 2014. Yleistaloudellinen tilanne jatkui vaikeana, mikä heijastui kysyntään markkinoilla. Konserni jatkaa edelleen kulurakenteen läpikäyntiä ja toiminnan tehostamista tavoitteenaan parantaa liiketoimintojensa kannattavuutta.

Konsernijohtaja Heikki Vienola: ”Markkinatilanne on alkuvuonna pysynyt vaikeana. Loppuvuonna 2013 toteutettu kustannussäästöohjelma vaikutti odotetusti ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kehitämme kustannustehokkaita sähköisiä tilauspalveluja, joiden avulla asiakkaita palvellaan nykyaikaisesti ja kustannustehokkaasti. Wulff Entren etabloituminen Ruotsin markkinoille on toteutunut suunnitelmien mukaisesti ja näen siellä suuret mahdollisuudet kasvuun tulevaisuudessa.”

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-maaliskuussa nettomääräisesti -0,08 milj. euroa (-0,06 milj. euroa), sisältäen korkokuluja 0,05 milj. euroa (0,05 milj. euroa) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä nettomääräisesti -0,03 milj. euroa (-0,02 milj. euroa). 

Tammi-maaliskuussa tulos ennen veroja oli tappiollinen 0,05 milj. euroa (voitollinen 0,06 milj. euroa) ja verojen jälkeinen tappio 0,04 milj. euroa (voitto 0,05 milj. euroa). Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,00 euroa (0,00 euroa). 

Tammi-maaliskuussa sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -0,01 prosenttia (0,4 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) -0,3 prosenttia (0,3 %).   

SOPIMUSASIAKKAAT-DIVISIOONA

Sopimusasiakkaat-divisioona toimii asiakkaan kokonaisvaltaisena kumppanina toimistotuotteiden, it-tarvikkeiden, liike- ja mainoslahjojen sekä kansainvälisten messupalvelujen hankinnassa. Tammi-maaliskuussa Sopimusasiakkaat-divisioonan liikevaihto oli 16,7 milj. euroa (19,5 milj. euroa) ja liikevoitto oli 0,2 milj. euroa (0,5 milj. euroa).

Yleinen taloudellinen tilanne ja tuotteiden kysynnän väheneminen ovat vaikuttaneet liikevaihdon laskuun. Viime vuonna aloitettujen kustannussäästötoimenpiteiden ansiosta liikevoitto laski vain -0,3 milj. euroa merkittävästä liikevaihdon laskusta huolimatta. Sopimusasiakkaat-divisioonan tulokseen vaikuttaa perinteisesti liike- ja mainoslahjamarkkinoiden syklisyys tuotteiden toimitusten ja tuloksen painottuessa vuoden toiselle ja neljännelle kvartaalille.

Kansainväliset messupalvelut ovat merkittävä osa Wulffin toimintaa. Wulff Entren panostukset myyntiin ja sen kehittämiseen näkyvät niin nykyisten asiakassuhteiden vahvistumisena kuin uusina asiakkuuksina. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Wulff Entre onnistui hankkimaan uusia asiakkuuksia ja kehittämään sekä liikevaihtoa että tulosta positiivisesti. Suomalaisten asiakkaiden lisäksi asiakkuuksia on hankittu Venäjältä, Saksasta ja Ruotsista. Vuonna 2014 Wulff Entre vie suomalaisten yritysten osaamista yli 30 maahan. Wulff Entre on alansa markkinajohtaja Suomessa ja sen taitoon löytää oikeat kansainväliset kohtaamispaikat on luotettu jo yli 90 vuotta.

SUORAMYYNTI-DIVISIOONA

Suoramyynti-divisioonan tavoitteena on tuoda sujuvuutta asiakkaidensa arkeen innovatiivisilla tuotteilla sekä alan ammattitaitoisimmalla henkilökohtaisella ja paikallisella palvelulla. Tammi-maaliskuussa Suoramyynti-divisioonan liikevaihto oli 3,0 milj. euroa (3,3 milj. euroa) ja liiketulos oli -0,09 milj. euroa (-0,09 milj. euroa). 

Suoramyynti-divisioonassa jatketaan kannattavuuden parantamista keskittymällä kannattaviin tuote- ja palvelualueisiin ja toimintaa tehostamalla. Tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen panostetaan vahvasti ja ostotoimintoihin haetaan lisää synergiaa mm. konsernitason kilpailutuksella ja yhteistyöllä. Uusista tuotevalikoimista merkittävin on LED-valaistus. LED-valaistuksessa yhdistyy sekä ympäristöystävällisyys että taloudellisuus. Parhaimmillaan tänään tehty investointi maksaa itsensä takaisin alle vuodessa ja kustannussäästöistä energiankulutuksessa saadaan nauttia vuosia.

Onnistunut rekrytointi vaikuttaa erityisesti Suoramyynnin tulokseen. Uusia myyjiä haetaan aktiivisesti mm. sosiaalisessa mediassa kampanjoimalla ja tekemällä yhteistyötä Työhallinnon ja oppilaitosten kanssa. Wulff on panostanut myös osaavien rekrytointiyhteistyökumppanien kanssa toimintaan. Wulffin omat perehdytys- ja koulutusohjelmat varmistavat, että jokainen myyjä saa sekä kattavan aloituskoulutuksen ja startin uralleen että omaa osaamista kehittävää jatkokoulutusta. Wulffilla etsii jatkuvasti uusia myyntineuvottelijoita toimintamaihinsa Suomessa ja Skandinaviassa. Myyjät ovat Wulffille tärkein kasvun moottori.

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA TALOUDELLINEN ASEMA

Tammi-maaliskuussa liiketoiminnan rahavirta oli -1,6 milj. euroa (-1,9 milj. euroa). Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja rahavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana. 

Konserni maksoi käyttöomaisuusinvestoinneistaan nettomääräisesti 0,3 milj. euroa tammi-maaliskuussa (0,44 milj. euroa). S Supplies Holding AB:n vähemmistöosakkeiden lunastuksesta tytäryhtiön avainhenkilöltä maksettiin 0,06 milj. euroa. Lainoja nostettiin nettomääräisesti 1,7 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2014 (1,23 milj. euroa netto).

Kokonaisuutena tarkasteltuna konsernin rahavarat vähenivät 0,4 milj. euroa tammi-maaliskuussa (-1,0 milj. euroa). Vuoden alussa rahavaroja oli 1,7 miljoonaa euroa ja katsauskauden lopussa 1,4 miljoonaa euroa.  

Maaliskuun lopussa 2014 konsernin omavaraisuusaste oli 39,2 prosenttia (31.12.2013: 38,3 %). Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma osaketta kohden kasvoi 1,83 euroon (31.12.2013: 1,80 euroa).  

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Wulff-Yhtiöt Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla Small Cap -markkina-arvoryhmässä Teollisuustuotteet ja palvelut -toimialaluokassa. Wulff-osakkeen kaupankäyntitunnus on WUF1V. Katsauskauden lopussa osakkeen arvo oli 1,35 euroa (1,90 euroa) ja ulkona olevien osakkeiden markkina-arvo oli 8,8 milj. euroa (12,4 milj. euroa).

Tammi-maaliskuussa 2014 ei ostettu takaisin omia osakkeita. Maaliskuun 2014 lopussa yhtiön hallussa oli 79 000 omaa osaketta (31.3.2013: 85 000), mikä vastasi 1,2 prosenttia (1,3 %) emoyhtiön koko osake- ja äänimäärästä. Varsinaiselta yhtiökokoukselta 10.4.2014 saamansa valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan jatkaa omien osakkeiden takaisinostoa hankkimalla enintään 300 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita 30.4.2015 mennessä. 

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 10.4.2014 päätti, että osinkoa ei jaeta (osingonjako huhtikuussa 2013 oli 0,08 euroa osakkeelta). Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteella 10.4.2014.

HENKILÖSTÖ

Alkuvuonna 2014 Wulff-konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 295 (326) henkilöä. Maaliskuun lopussa konsernin palveluksessa oli 295 (325) henkilöä, joista 115 (124) työskenteli Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa tai Virossa.

Suurin osa, noin 60 prosenttia, konsernin henkilökunnasta toimii myyntitehtävissä ja noin 40 prosenttia työskentelee myynnin tukitehtävissä, logistiikkapalveluissa ja hallinnossa. Henkilökunnasta noin puolet on miehiä ja puolet naisia.  

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttavat vielä talouden laskusuhdanteen aikana organisaatioissa tehdyt henkilöstövähennykset ja kustannussäästötoimenpiteet. Yleinen epävarmuus jatkunee, mikä vaikuttaa joidenkin yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen.

Vaikka liikelahjat mielletäänkin nykyisin yhä useammin osaksi yrityksen kokonaisviestintää ja niitä hyödynnetään myös sesonkien ulkopuolella, saatetaan kustannussäästöjä hakea supistamalla brändiin panostamista. Taloudessa jatkuvat epävarmuustekijät vaikuttavat erityisesti liike- ja mainoslahjojen kysyntään. Epävarmoina aikoina yritykset saattavat vähentää myös osallistumistaan messuille.

Konsernin liikevaihdosta noin puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen, mutta niiden vaikutuksen arvioidaan olevan maltillinen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Konsernissa ei ole ollut olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen tehtävä on auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla. Markkinoilla on tapahtunut konsolidoitumista viime vuosina ja pohjoismaisten markkinoiden uskotaan konsolidoituvan jatkossakin. Konsernilla on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja.

Heikosta markkinatilanteesta huolimatta vuoden 2014 liiketuloksen uskotaan paranevan tehtyjen kustannussäästöjen ansiosta. Toimialalle on tyypillistä, että tulos kertyy viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Wulff jatkaa toimintansa tehostamista osana jatkuvaa uudistumistaan parantaakseen kannattavuuttaan sekä saavuttaakseen pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa. Loppuvuonna 2013 toteutettu kustannussäästöohjelma vaikutti odotetusti ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja sen arvioidaan tuovan 2,0 milj. euron vuotuiset säästöt pääosin vuonna 2014.

Myyntiin, sen kehittämiseen ja asiakkaille tarjottaviin uusiin ratkaisuihin panostetaan vahvasti. Esimerkkeinä uusista tuotteista ja palveluista, joista on jo saatu asiakkailta hyvää palautetta ovat työhyvinvointiin ja -viihtyvyyteen sekä toiminnan ekologisuuteen vaikuttavat LED-valot ja -valaistusratkaisut sekä äänimaailmaa parantavat akustolevyt.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2014

Wulff julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2014:

Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2014 to 7.8.2014
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2014 to 6.11.2014

Vantaalla 7.5.2014

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2014: TAULUKKO-OSA

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia

KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS), lyhennetty

  I I I-IV
1000 euroa 2014 2013 2013
Liikevaihto 19 775 22 742 83 543
Liiketoiminnan muut tuotot 35 41 110
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -12 849 -14 652 -55 190
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -4 283 -4 849 -17 811
Liiketoiminnan muut kulut -2 390 -2 875 -10 649
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 289 407 3
Poistot -257 -287 -1 104
Arvonalentumiset 0 0 -1 620
Liikevoitto/-tappio 31 120 -2 721
Rahoitustuotot 6 108 155
Rahoituskulut -90 -164 -829
Voitto/Tappio ennen veroja -53 64 -3 395
Tuloverot 9 -16 -510
Katsauskauden tulos -44 48 -3 904
       
Jakautuminen:      
   Emoyhtiön omistajille 13 29 -3 874
   Määräysvallattomille omistajille -57 19 -31
       
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta      
tuloksesta laskettu      
osakekohtainen tulos:      
Tulos/osake, EUR 0,00 0,00 -0,59
(laimennettu = laimentamaton)      
       
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA,  (IFRS), lyhennetty I I I-IV
1000 euroa 2014 2013 2013
Katsauskauden tulos -44 48 -3 904
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi (verojen jälkeen)      
Muuntoerot 39 100 -258
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset -8 -15 -50
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 85 85 -308
Katsauskauden laaja tulos yhteensä -13 133 -4 212
Laajan tuloksen jakautuminen:      
   Emoyhtiön omistajille 23 96 -4 148
   Määräysvallattomille omistajille -36 37 -64

TASE (IFRS), lyhennetty      
1000 euroa 31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 7 830 9 592 7 845
Muut aineettomat hyödykkeet 1 166 1 372 1 180
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 501 1 953 1 536
Pitkäaikaiset rahoitusvarat      
   Korolliset pitkäaikaiset rahoitusvarat 35 34 35
   Korottomat pitkäaikaiset rahoitusvarat 236 299 246
Laskennalliset verosaamiset 1 739 2 091 1 737
Pitkäaikaiset varat yhteensä 12 506 15 341 12 578
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 8 717 10 100 9 053
Lyhytaikaiset saamiset      
   Korolliset lyhytaikaiset saamiset 23 17 20
   Korottomat lyhytaikaiset saamiset 11 724 14 619 11 728
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 3 3 3
Rahavarat 1 395 1 747 1 774
Lyhytaikaiset varat yhteensä 21 862 26 486 22 578
       
VARAT YHTEENSÄ 34 369 41 827 35 156
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Oma pääoma yhteensä      
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma:      
   Osakepääoma 2 650 2 650 2 650
   Ylikurssirahasto 7 662 7 662 7 662
   Sijoitetun vapaan oman pääoman
   rahasto
223 223 223
   Kertyneet voittovarat 1 438 5 947 1 190
Määräysvallattomien omistajien osuus 819 1 251 1 137
Oma pääoma yhteensä 12 792 17 733 12 861
       
Pitkäaikaiset velat      
Korolliset pitkäaikaiset velat 4 675 5 782 4 825
Laskennalliset verovelat 50 99 39
Pitkäaikaiset velat yhteensä 4 725 5 880 4 864
       
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset lyhytaikaiset velat 4 521 3 189 2 839
Korottomat lyhytaikaiset velat 12 329 15 025 14 591
Lyhytaikaiset velat yhteensä 16 850 18 214 17 431
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 34 369 41 827 35 156
RAHAVIRTALASKELMA (IFRS), lyhennetty I I I-IV
1000 euroa 2014 2013 2013
       
Liiketoiminnan rahavirta:      
   Myynnistä saadut maksut 19 719 21 493 85 210
   Liiketoiminnan muista tuotoista saadut
   maksut
35 45 114
   Maksut liiketoiminnan kuluista -20 932 -23 180 -84 131
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -1 178 -1 642 1 193
   Maksetut korot -59 -54 -136
   Saadut korot liiketoiminnasta 3 7 30
   Maksetut tuloverot -326 -202 -520
Liiketoiminnan nettorahavirta -1 559 -1 891 567
       
Investointien rahavirta:      
   Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin
   hyödykkeisiin
-237 -490 -828
   Aineettomien ja aineellisten
   hyödykkeiden luovutustulot
1 46 123
   Muiden pitkäaikaisten sijoitusten  
   myynti
0 0 11
   Myönnetyt lainat -65 -2 -65
   Lainasaamisten takaisinmaksut 0 33 34
Investointien nettorahavirta -300 -413 -725
       
Rahoituksen rahavirta:      
   Maksetut osingot 0 -21 -638
   Saadut osingot 0 7 7
   Määräysvallattomien omistajien
   osuuksien hankinta
-57 -33 -33
   Määräysvallattomien omistajien
   osuuksien myynnit
1 0 0
   Lyhytaikaisten sijoitusten rahavirta
   (netto)
1 77 95
   Lyhytaikaisten lainojen nostot ja
   takaisinmaksut
1 652 1 762 1 357
   Pitkäaikaisten lainojen nostot      
   Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -119 -483 -1 385
Rahoituksen nettorahavirta 1 478 1 309 -598
       
Rahavarojen muutos -382 -995 -756
Rahavarat kauden alussa 1 774 2 749 2 749
Rahavarojen muuntoero 3 -7 -219
Rahavarat kauden lopussa 1 395 1 747 1 774

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1000 euroa   Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
      Sijoi              
      tetun              
      va           Mää  
      paan           räys  
    Yli oman           vallat  
  Osa kurs pää       Kerty   tomien  
  ke si oman Omat Muun Käyvän arvon rahasto neet   omis  
  pää rahas rahas osak to   voitto   tajien  
  oma to to keet erot   varat Yht. osuus YHT.
                     
Oma pääoma 1.1.2013 2 650 7 662 223 -272 28 -25 6 118 16 384 1 283 17 667
Kauden voitto / tappio             29 29 19 48
Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen):                    
   Muuntoerot         81     81 19 100
   Myytävissä olevat rahoitusvarat            
-15
  -15   -15
Kauden laaja tulos         81 -15 29 96 37 133
Osingonjako             0 0 -21 -21
Omien osakkeiden luovutus               0   0
Osakeperusteiset maksut             1 1   1
Määräysvallattomien omistajien osuuksien muutokset, jotka eivät johtaneet muutokseen määräysvallassa               0 -49 -49
Oma pääoma 31.3.2013 2 650 7 662 223 -272 110 -40 6 149 16 482 1 251 17 733
                     
                     
Oma pääoma 1.1.2014 2 650 7 662 223 -260 -196 -76 1 723 11 725 1 137 12 862
Kauden voitto / tappio             13 13 -57 -44
Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen):                    
   Muuntoerot         18     18 21 39
   Myytävissä olevat rahoitusvarat            
-8
  -8   -8
Kauden laaja tulos         18 -8 13 23 -36 -13
Osingonjako             0 0 0 0
Osakeperusteiset maksut             1 1   1
Määräysvallattomien omistajien osuuksien muutokset, jotka eivät johtaneet muutokseen määräysvallassa             224 224 -282 -58
Oma pääoma 31.3.2014 2 650 7 662 223 -260 -178 -84 1 961 11 973 819 12 792
                       

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

1. LAADINTAPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 –standardin mukaisesti. Noudatetut laatimisperiaatteet ovat yhtenevät tilinpäätöksessä 2013 noudatettujen periaatteiden kanssa. 1.1.2014 voimaan tulleilla IFRS-standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen. Muutokset on kuvattu vuoden 2013 IFRS-konsernitilinpäätöksessä.

Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä. Vaikka arviot perustuvat tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat käytetyistä arvioista.

Taulukoiden yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty tuhansiksi euroiksi tarkemmista luvuista.

Osassa konsernin lainasopimuksista on kovenantit, joiden mukaan omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 35 prosenttia ja korolliset velat/käyttökate -suhdeluvun on oltava enintään 3,5 kunkin tilikauden lopussa. Tilinpäätöshetkellä 31.12.2013  korolliset velat/käyttökate –kovenantti (suhdeluku) rikkoutui tappiollisen tuloksen vuoksi.  Konsernin johto neuvotteli asiasta pankkien kanssa ja loppuvuoden 2013 aikana ja kovenanttirikkeen johdosta pankit perivät yhtiöltä kertaluonteisen korvauksen. Kovenantit raportoidaan vuositasolla. Korolliset velat on jaoteltu pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin niiden maksuaikataulun mukaisesti.

Konsernin tiedossa ei ole sellaisia merkittäviä katsauskauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet olennaisesti tämän tiedotteen tietoihin muilta osin kuin mitä on kerrottu hallituksen toimintakatsauksessa.

2. KONSERNIRAKENTEESSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET

Määräysvallattomien omistajien osuuksien muutokset

Konserni hankki maaliskuussa 2014 2 %:n osuuden S Supplies Holding AB:n osakekannasta, ja omistaa hankinnan jälkeen 85 % yhtiön osakekannasta. Kauppahinta oli 56 tuhatta euroa. S Supplies Holding AB:n nettovarallisuuden (ilman liikearvoa) kirjanpitoarvo oli 2 795 tuhatta euroa. Määräysvallattomien omistajien osuus pieneni hankinnan johdosta 56 tuhatta euroa.

Konserni myi tammikuussa 2014 20 %:n osuuden Wulff Liikelahjat Oy:stä määräysvallattomille omistajille. Kaupan jälkeen konserni omistaa yhtiöstä 80 %. Kauppahinta oli 1 tuhatta euroa. Wulff Liikelahjat Oy:n nettovarallisuuden (ilman liikearvoa) kirjanpitoarvo oli negatiivinen 1 151 tuhatta euroa, josta realisoitui kertyneisiin voittovaroihin kirjattu 231 tuhannen euron myyntivoitto ja määräysvallattomien omistajien pieneni vastaavasti.

3. SEGMENTTITIEDOT

  I I I-IV
1000 euroa 2014 2013 2013
       
Liikevaihto toimintasegmenteittäin      
Sopimusasiakkaat-divisioona 16 725 19 487 70 669
Suoramyynti-divisioona 3 040 3 253 12 892
Konsernipalvelut 126 202 659
Segmenttien väliset eliminoinnit -115 -201 -677
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 19 775 22 742 83 543
       
Liikevoitto/-tappio toimintasegmenteittäin      
Sopimusasiakkaat-divisioona 221 466 -70
Liikearvon arvonalentumiset 0 0 -1 619
Sopimusasiakkaat-divisioona 221 466 2 041
       
Suoramyynti-divisioona -93 -87 -108
Konsernipalvelut ja kohdistamattomat erät -97 -259 -923
LIIKEVOITTO/-TAPPIO YHTEENSÄ 31 120 -2 721

4. TUNNUSLUVUT

  I I I-IV
1000 euroa 2014 2013 2013
Liikevaihto 19 775 22 742 83 543
Liikevaihdon muutos, % -13,0 % -2,5 % -7,4 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 289 407 3
Tulos ennen poistoja, % liikevaihdosta 1,5 % 1,8 % 0,0 %
Liiketulos 31 120 -2 721
Liiketulos, % liikevaihdosta 0,2 % 0,5 % -3,3 %
Tulos ennen veroja -53 64 -3 395
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta -0,3 % 0,3 % -4,1 %
Tilikauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 13 29 -3 874
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 0,1 % 0,1 % -4,6 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,00 0,00 -0,59
Oman pääoman tuotto (ROE), % -0,34 % 0,27 % -25,58 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -0,01 % 0,42 % -13,92 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 39,2 % 44,2 % 38,3 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 60,5 % 40,4 % 45,4 %
Oma pääoma/osake, EUR * 1,83 2,53 1,80
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 238 465 778
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 1,2 % 2,0 % 0,9 %
Omat osakkeet kauden lopussa 79 000 85 000 79 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,2 % 1,3 % 1,2 %
Osakemäärä kauden lopussa 6 607 628 6 607 628 6 607 628
       
Henkilöstö keskimäärin 295 326 311
Henkilöstö kauden lopussa 295 325 295

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

TUNNUSLUVUT I IV III II I
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 2014 2013 2013 2013 2013
Liikevaihto, 1000 euroa 19 775 22 585 17 474 20 743 22 742
Tulos ennen poistoja (EBITDA), 1000 euroa 289 328 -246 -486 407
Liiketulos, 1000 euroa 31 -930 -1 141 -769 120
Tulos ennen veroja, 1000 euroa -53 -1 242 -1 212 -1 005 64
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, 1000 euroa 13 -2 113 -1 030 -760 29
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,00 -0,32 -0,16 -0,12 0,00

5. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

  I I I-IV
1000 euroa 2014 2013 2013
Myynnit lähipiirille 49 61 247
Ostot lähipiiriltä 11 50 56
Lyhytaikaiset korottomat saamiset lähipiiriltä 20 21 49
Pitkäaikaiset korolliset saamiset lähipiiriltä      
Lyhytaikaiset korottomat velat lähipiirille   12  

6. EHDOLLISET VELAT SEKÄ SITOUMUKSET

1000 euroa 31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013
Omasta puolesta annetut vakuudet ja takaukset      
   Yrityskiinnitykset konsernin velkojen
   vakuudeksi
7 550 7 550 7 550
   Kiinteistökiinnitykset konsernin velkojen
   vakuudeksi
900 900 900
   Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut
   konserniyhtiöiden osakkeet
6 702 4 018 6 702
   Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut
   muut julkisesti noteeratut osakkeet
115 167 125
   Konsernin velkojen vakuutena olevat
   lyhytaikaiset saamiset
242 266 239
   Annetut pantit ja takaukset konserniyhtiöiden taseen ulkopuolisista vastuista 186 228 183
Muiden puolesta annetut takaukset 0 98 0
Ei-purettavissa olevat vuokravastuut 4 264 5 847 4 648
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET
   
   
Oman pääoman tuotto (ROE), % Tilikauden tulos yhteensä ennen määräysvallattomien omistajien osuuden erottamista x 100
  Oma pääoma keskimäärin kauden aikana (sis. määräysvallattomien omistajien osuus)
   
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (Voitto/Tappio ennen veroja + Korkokulut) x 100
  Taseen loppusumma – Korottomat velat keskimäärin kauden aikana
   
Omavaraisuusaste, % (Oma pääoma yhteensä kauden lopussa (sis. määräysvallattomien omistajien osuus)) x 100
  Taseen loppusumma – Saadut ennakot (kauden lopussa)
   
Korollinen nettovelka Korolliset velat – Korolliset saamiset – Rahavarat
   
Nettovelkaantumisaste, % Korollinen nettovelka kauden lopussa x 100
  Oma pääoma yhteensä kauden lopussa (sis. määräysvallattomien omistajien osuus)
   
Osakekohtainen tulos (EPS), EUR Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos
  Osakkeiden antioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana (ilman omia osakkeita)
   
Oma pääoma / osake, EUR Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma kauden lopussa
  Osakkeiden antioikaistu lukumäärä kauden lopussa (ilman omia osakkeita)
   
Osakekohtainen osinko, EUR Tilikaudelta jaettu osinko
  Osakkeiden antioikaistu lukumäärä kauden lopussa (ilman omia osakkeita)
   
Osinko/tulos, % Osakekohtainen osinko x 100
  Emoyhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen tulos
   
Tulos ennen poistoja / osake, EUR Tulos ennen poistoja (EBITDA)
  Osakkeiden antioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana (ilman omia osakkeita)
   
Osakekannan markkina-arvo Ulkona olevien osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
  x osakkeen päätöskurssi tilikauden lopussa