Wulff-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2012

OSAVUOSIKATSAUS         11.5.2012 KLO 9.00

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2012

Liikevoitto kasvoi ja liikevaihto laski

  • Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 23,3 milj. euroa (25,2 milj. euroa). Liikevaihdon lasku verrattuna edelliseen vuoteen oli 7,6 prosenttia.
  • Voitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 69 prosenttia 0,48 milj. euroon (0,28 milj. euroa). Voitto ennen poistoja oli 2,0 prosenttia (1,1 %) liikevaihdosta.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 0,22 milj. euroa eli selvästi parempi kuin vuosi sitten (0,01 milj. euroa). Liikevoittoprosentti oli 0,9 prosenttia (0,0 %).
  • Verojen jälkeinen tulos kääntyi positiiviseksi ja oli 0,18 milj. euroa voitollinen. Tulos oli 0,34 milj. euroa parempi kuin alkuvuonna 2011 (-0,16 milj. euroa).
  • Osakekohtainen tulos (EPS) kehittyi myönteisesti ja oli 0,03 euroa voitollinen. Vertailukauden osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa tappiollinen.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 23,3 milj. euroon edellisvuoden 25,2 milj. eurosta. Toimintojen tehostaminen ja keskittyminen kannattavaan liiketoimintaan vaikuttivat tuloksen hyvään kehitykseen. Ensimmäisen vuosineljänneksen voitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 69 prosenttia 0,48 milj. euroon (0,28 milj. euroa). Voitto ennen poistoja oli 2,0 prosenttia (1,1 %) liikevaihdosta. Konserni jatkaa edelleen kulurakenteen läpikäyntiä ja toiminnan tehostamista tavoitteenaan parantaa liiketoimintojensa kannattavuutta.

Konsernijohtaja Heikki Vienola: ”Vuosi 2012 käynnistyi meillä hyvin ja teimme ensimmäisellä kvartaalilla positiivisen tuloksen. Liike- ja mainoslahjojen myynnin kausiluonteisuudesta johtuen tuloksen tekeminen painottuu meillä normaalisti vuoden toiseen ja viimeiseen neljännekseen. Strategiamme mukainen fokusointi kannattavaan liiketoimintaan ja toimintojen tehostamiseen ovat tuottaneet haluttua tulosta. Varaston kierron tehostaminen on vähentänyt vaihto-omaisuuteen sitoutunutta käyttöpääomaa. Myös omavaraisuusasteemme nousi lähes viisi prosenttiyksikköä viime vuodesta. Tavoitteenamme on saavuttaa Pohjoismaiden markkinajohtajuus seuraavan viiden vuoden aikana. Henkilöstömme tekee määrätietoisesti töitä tavoitteen saavuttamiseksi ja olemme varmasti alamme asiakaslähtöisin yritys. Vuoden 2012 teemamme on ’Kaikki myy’ ja se tarkoittaa jokaisen wulffilaisen arjessa tahtoa palvella asiakkaita joka päivä vielä paremmin”.

Alkuvuoden liikevoitto (EBIT) oli 0,22 milj. euroa eli selvästi parempi kuin vuosi sitten (0,01 milj. euroa). Liikevoittoprosentti oli 0,9 prosenttia (0,0 %). Voitto kasvoi Sopimusasiakkaat-divisioonassa, jossa varsinkin messupalveluja tarjoava Wulff Entre saavutti selkeän tulosparannuksen alkuvuoteen 2011 verrattuna.

Alkuvuonna rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti +0,01 milj. euroa (-0,10 milj. euroa) sisältäen osinkotuottoja 0,02 milj. euroa (0,02 milj. euroa), korkokuluja 0,08 milj. euroa (0,08 milj. euroa) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä nettomääräisesti +0,06 milj. euroa (-0,05 milj. euroa).

Tulos ennen veroja nousi 0,22 milj. euroon, kun se oli vertailukaudella -0,09 milj. euroa. Verojen jälkeinen tulos oli 0,18 milj. euroa voitollinen eli 0,34 milj. euroa parempi kuin alkuvuonna 2011 (-0,16 milj. euroa).

Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto-osuus oli 0,17 milj. euroa (-0,18 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,03 euroa, kun vertailukaudella osakekohtainen tulos oli -0,03 euroa.

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 1,11 prosenttia (-0,06 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 1,04 prosenttia (-0,97 %) ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

SOPIMUSASIAKKAAT-DIVISIOONA

Sopimusasiakkaat-divisioona toimii asiakkaan kokonaisvaltaisena kumppanina toimistotuotteiden, it-tarvikkeiden, liike- ja mainoslahjojen sekä messupalvelujen hankinnassa. Alkuvuonna Sopimusasiakkaat-divisioonan liikevaihto oli 19,6 milj. euroa (21,0 milj. euroa). Divisioonan liikevoitto oli 0,50 milj. euroa eli 0,38 milj. euroa parempi kuin vertailukaudella (0,12 milj. euroa).

Skandinaviassa toimivan Wulff Supplies AB:n hyvällä tasolla ollut tulos parantui edelleen ja myös Suomen toimistotarvikkeet-yhtiöissä, Wulff Oy Ab:ssa ja Torkkelin Paperi Oy:ssä, tehtiin aikaisempaa parempaa tulosta. Erityisen hyvää kasvua ja tulosta on tehnyt konsernin verkkokauppa Wulffinkulma.fi, joka on konsernille tärkeä panostus tulevaisuuteen ja investointi on tuottanut nopeita tuloksia.

Messupalveluja tarjoava Wulff Entre jatkoi hyvän tuloksen tekemistä. Keskittyminen kannattavien palvelujen ja yhtiön erityisosaamisen, kansainvälisten messupalvelujen myyntiin on tuottanut erinomaista tulosta. Panostukset myyntiin ja sen kehittämiseen näkyvät niin nykyisten asiakassuhteiden vahvistumisena kuin uusina asiakkuuksina. Vuonna 2012 Wulff Entre vie suomalaisten yritysten osaamista lukuisiin uusiin maihin. 

Sopimusasiakkaat-divisioonan tulokseen vaikuttaa perinteisesti liike- ja mainoslahjamarkkinoiden syklisyys tuotteiden toimitusten ja tuloksen painottuessa vuoden toiselle ja neljännelle kvartaalille. Suomessa liikelahjamarkkinat ovat piristyneet ja liikelahjatoiminnan alkuvuoden 2012 liikevaihto oli vertailukautta suurempi. Wulff-konsernin liikelahjayritykset, kaksi Suomen vanhinta liike- ja mainoslahjaosaajaa, Ibero Liikelahjat Oy ja KB-tuote Oy, yhdistyivät maaliskuussa Wulff Liikelahjat Oy:ksi. Uusi nimi ja yhteinen brändi kertoo asiakkaalle kaiken oleellisen: palveluksessanne Wulff Liikelahjat Oy:n ammattilaiset. Wulff Liikelahjat Oy:n tavoitteena on olla Suomen suurin ja vahvin liikelahjatoimija.

SUORAMYYNTI-DIVISIOONA

Suoramyynti-divisioonan tavoitteena on tuoda sujuvuutta asiakkaidensa arkeen innovatiivisilla tuotteilla sekä alan ammattitaitoisimmalla henkilökohtaisella ja paikallisella palvelulla. Alkuvuonna Suoramyynti-divisioonan liikevaihto oli 3,7 milj. euroa (4,3 milj. euroa) ja liiketulos -0,09 milj. euroa (0,07 milj. euroa).

Suoramyynti-divisioonan kannattavuutta parannetaan keskittymällä kannattaviin tuote- ja palvelualueisiin ja toimintaa tehostamalla. Tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen panostetaan vahvasti ja ostotoimintoihin haetaan lisää synergiaa mm. konsernitason kilpailutuksella ja yhteistyöllä. Vuoden 2012 aikana Suoramyynnissä yhtenäistetään ja uudistetaan CRM- ja myynnin tuen järjestelmiä. Myynnin, markkinoinnin ja tukitoimintojen vahvaa kehitystä tuetaan uudistetulla, maaliskuussa toimintansa aloittaneella kehitys- ja johtoryhmällä.

Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö on Wulffin kasvun moottori. Myyjien lukumäärä ja osaamistaso vaikuttavat erityisesti Suoramyynnin tuloksellisuuteen. Konsernissa on käynnistetty henkilöstön kehitysohjelman uudistustyö. Konkreettisia toimintauudistuksia ovat alkuvuodesta 2012 lanseerattu uusi kehitys- ja tavoitekeskustelukäytäntö ja esimiesten oma koulutusohjelma. Muuttuvilla markkinoilla menestymiseen tarvitaan vahvaa ja hyvää johtamista, ja siksi konserni panostaa merkittävästi säännölliseen esimiesvalmennukseen.

Konsernilla on mahdollisuudet työllistää runsaasti uusia myyntineuvottelijoita sen toimintamaihin. Wulff on tunnettu myynnin korkeakouluna. Myynti on hyvä johtamiskoulu ja myyntiosaamista arvostetaan myös suomalaisissa yrityksissä yhä enemmän ja laajemmin. Kasvavana ja kansainvälistyvänä konsernina Wulffilla on mahdollisuus työllistää niin toimistoalan ja myynnin konkareita kuin myyntiurallaan ensi askeleita ottavia sekä alanvaihtajia. Wulff tarjoaa jokaiselle oman soveltuvan koulutusohjelman. Halukkaat voivat hankkia työn ohessa myös kaupallisen peruskoulutuksen.

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA TALOUDELLINEN ASEMA

Alkuvuoden liiketoiminnan rahavirta oli -0,31 milj. euroa (-2,02 milj. euroa). Konserni on tehostanut käyttöpääoman hallintaa ja vaihto-omaisuuteen sitoutui -1,0 milj. euroa vähemmän pääomaa kuin vuosi sitten.

Konserni maksoi käyttöomaisuusinvestoinneistaan nettomääräisesti 0,16 milj. euroa (0,05 milj. euroa) ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Wulff Supplies AB:n ja Wulff Direct AS:n vähemmistöosakkeiden lunastuksista maksettiin 0,13 milj. euroa alkuvuonna 2012. Tytäryhtiöiden vähemmistöosakkaille maksettiin osinkoja 0,04 milj. euroa (0,05 milj. euroa).

Kokonaisuutena tarkasteltuna konsernin rahavirta oli -0,49 milj. euroa (-2,58 milj. euroa). Vuoden alussa rahavaroja oli 2,46 miljoonaa euroa ja maaliskuun 2012 lopussa 1,97 miljoonaa euroa.  

Alkuvuoden aikana emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma osaketta kohden nousi 2,49 euroon (31.12.2011: 2,45 euroa) ja omavaraisuusaste 42,7 prosenttiin (31.12.2011: 40,3 %).

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.4.2012 päätti maksaa osinkoa 0,07 euroa osakkeelta ja valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Myös muut ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Erkki Kariola, Ari Pikkarainen, Sakari Ropponen, Andreas Tallberg ja Heikki Vienola. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Vesa Tengman (s. 1958), joka toimii Holiday Club Resorts Oy:n toimitusjohtajana. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi uudeksi puheenjohtajakseen Andreas Tallbergin.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Wulff-Yhtiöt Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla Small Cap -markkina-arvoryhmässä Teollisuustuotteet ja palvelut -toimialaluokassa. Wulff-osakkeen kaupankäyntitunnus on WUF1V. Katsauskauden lopussa osakkeen arvo oli 2,05 euroa (2,54 euroa) ja ulkona olevien osakkeiden markkina-arvo oli 13,4 milj. euroa (16,6 milj. euroa).

Alkuvuonna ei ostettu takaisin omia osakkeita. Osana konsernin osakeperusteista kannustusjärjestelmää helmikuussa 2012 luovutettiin avainhenkilölle 5 000 omaa osaketta. Katsauskauden lopussa yhtiön hallussa oli 85 000 (31.3.2011: 90 000) omaa osaketta, mikä vastasi 1,3 prosenttia (1,4 %) emoyhtiön koko osake- ja äänimäärästä. Varsinaiselta yhtiökokoukselta 23.4.2012 saamansa valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan jatkaa omien osakkeiden takaisinostoa hankkimalla enintään 300 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita 30.4.2013 mennessä.

Katsauskauden päättymisen jälkeen toukokuussa 2012 maksettiin osinkoa 0,07 euroa (0,05 euroa) osakkeelta eli yhteensä 0,46 milj. euroa (0,33 milj. euroa) yhtiökokouksen 23.4.2012 päätöksen mukaisesti.

HENKILÖSTÖ

Tammi-maaliskuussa 2012 Wulff-konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 352 (372) henkilöä. Katsauskauden lopussa Wulff-konsernin palveluksessa oli 345 (374) henkilöä, joista 137 (135) työskenteli Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa tai Virossa.

Suurin osa, noin 60 prosenttia, konsernin henkilökunnasta toimii myyntitehtävissä ja noin 40 prosenttia työskentelee myynnin tukitehtävissä, logistiikkapalveluissa ja hallinnossa. Henkilökunnasta noin puolet on miehiä ja puolet naisia.

Vahvistaakseen konsernin liikevaihdon orgaanista kasvua konserni panostaa vahvasti myyntihenkilöstön rekrytointiin. Konsernilla on valmius palkata toimintamaihinsa runsaasti uusia myyntineuvottelijoita vuoden 2012 aikana.  

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttavat vielä talouden laskusuhdanteen aikana organisaatioissa tehdyt henkilöstövähennykset ja kustannussäästötoimenpiteet. Yleinen epävarmuus saattaa vielä jatkua, mikä todennäköisesti vaikuttaa joidenkin yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen vuonna 2012.

Vaikka liikelahjat mielletäänkin nykyisin yhä useammin osaksi yrityksen kokonaisviestintää ja niitä hyödynnetään myös sesonkien ulkopuolella, saatetaan kustannussäästöjä hakea brändiin panostamista supistamalla. Taloudessa jatkuvat epävarmuustekijät vaikuttavat erityisesti liike- ja mainoslahjojen kysyntään. Epävarmoina aikoina yritykset saattavat vähentää myös osallistumistaan messuille.

Konsernin liikevaihdosta puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien vaihtelu voi vaikuttaa konsernin nettotulokseen ja taseeseen.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen missio on auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla. Markkinoilla on tapahtunut konsolidoitumista viime vuosina ja pohjoismaisten markkinoiden uskotaan konsolidoituvan jatkossakin. Konsernilla on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja.

Myös vuonna 2012 konserni jatkaa toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Myyntiin ja sen kehittämiseen panostetaan vahvasti. Uusia asiakkaita ja kasvua odotetaan Skandinaviassa etenkin Wulff Supplies AB:n ja kotimaassa Wulffinkulma.fi-verkkokaupan myötä. Konsernilla on vuonna 2012 hyvät edellytykset kasvattaa liikevaihtoa ja liiketulosta.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2012

Wulff julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2012:

Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2012 pe 10.8.2012
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2012 to 8.11.2012

Wulffin taloudelliset tiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi, ja ne ovat saatavilla myös osoitteessa www.wulff.fi.

LYHENNETTY KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)

TULOSLASKELMA I I I-IV
1000 euroa 2012 2011 2011
Liikevaihto 23 326 25 242 99 129
Liiketoiminnan muut tuotot 88 131 238
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -14 884 -17 077 -65 532
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -5 072 -5 046 -19 204
Liiketoiminnan muut kulut -2 983 -2 969 -11 942
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 476 282 2 689
Poistot -260 -272 -1 095
Liikevoitto/-tappio 216 10 1 595
Rahoitustuotot 99 59 182
Rahoituskulut -92 -162 -637
Voitto/Tappio ennen veroja 223 -93 1 139
Tuloverot -44 -68 -320
Tilikauden voitto/tappio 179 -161 819
       
Jakautuminen:      
   Emoyhtiön omistajille 174 -180 634
   Määräysvallattomille omistajille 6 18 185
       
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta      
tuloksesta laskettu      
osakekohtainen tulos:      
Tulos/osake, EUR 0,03 -0,03 0,10
(laimennettu = laimentamaton)      
       
       
LAAJA TULOSLASKELMA I I I-IV
1000 euroa 2012 2011 2011
Tilikauden voitto/tappio 179 -161 819
Muut laajan tuloksen erät (verovaikutus huomioitu)      
Muuntoerot 67 -3 34
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset 28 9 -4
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 95 6 30
Tilikauden laaja tulos yhteensä 274 -155 849
       
Laajan tuloksen jakautuminen:      
   Emoyhtiön omistajille 239 -119 663
   Määräysvallattomille omistajille 35 -36 186
TASE      
1000 euroa 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 9 484 9 507 9 467
Muut aineettomat hyödykkeet 1 269 1 422 1 355
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 146 2 038 2 102
Pitkäaikaiset rahoitusvarat      
   Korolliset pitkäaikaiset rahoitusvarat 88 94 97
   Korottomat pitkäaikaiset rahoitusvarat 405 454 367
Laskennalliset verosaamiset 1 783 1 164 1 621
Pitkäaikaiset varat yhteensä 15 174 14 679 15 008
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 10 746 11 707 11 280
Lyhytaikaiset saamiset      
   Korolliset lyhytaikaiset saamiset 47 0 51
   Korottomat lyhytaikaiset saamiset 15 531 16 121 15 646
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 68 109 56
Rahavarat 1 973 1 804 2 464
Lyhytaikaiset varat yhteensä 28 364 29 741 29 497
       
VARAT YHTEENSÄ 43 538 44 420 44 505
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Oma pääoma yhteensä      
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma:      
   Osakepääoma 2 650 2 650 2 650
   Ylikurssirahasto 7 662 7 662 7 662
   Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 223 223 223
   Kertyneet voittovarat 5 701 4 999 5 461
Määräysvallattomien omistajien osuus 1 067 1 056 1 198
Oma pääoma yhteensä 17 303 16 590 17 195
       
Pitkäaikaiset velat      
Korolliset pitkäaikaiset velat 7 238 7 689 7 409
Laskennalliset verovelat 133 132 128
Pitkäaikaiset velat yhteensä 7 371 7 820 7 537
       
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset lyhytaikaiset velat 2 408 2 791 2 135
Korottomat lyhytaikaiset velat 16 456 17 218 17 639
Lyhytaikaiset velat yhteensä 18 864 20 009 19 773
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 43 538 44 420 44 505
RAHAVIRTALASKELMA I I I-IV
1000 euroa 2012 2011 2011
       
Liiketoiminnan rahavirta:      
   Myynnistä saadut maksut 23 450 23 772 98 153
   Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 16 51 130
   Maksut liiketoiminnan kuluista -23 375 -25 680 -96 462
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 92 -1 857 1 821
   Maksetut korot -75 -77 -278
   Saadut korot liiketoiminnasta 31 18 93
   Maksetut tuloverot -360 -106 -605
Liiketoiminnan rahavirta -312 -2 022 1 031
       
Investointien rahavirta:      
   Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -325 -426 -1 253
   Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 165 372 456
   Myönnetyt lainat 0 0 -12
   Lainasaamisten takaisinmaksut 4 74 74
Investointien rahavirta -156 19 -735
       
Rahoituksen rahavirta:      
   Omien osakkeiden hankkiminen 0 -3 -3
   Maksetut osingot -40 -47 -433
   Saadut osingot 19 4 40
   Maksut tytäryhtiöiden hankinnoista -127 -573 -982
   Lyhytaikaisten sijoitusten rahavirta (netto) -11 -109 -56
   Lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut 235 1 057 173
   Pitkäaikaisten lainojen nostot 355 0 385
   Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -487 -911 -1 348
Rahoituksen rahavirta -57 -583 -2 226
       
Rahavarojen muutos -525 -2 586 -1 930
Rahavarat kauden alussa 2 464 4 379 4 379
Rahavarojen muuntoero 34 10 15
Rahavarat kauden lopussa 1 973 1 804 2 464

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1000 euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
      Sijoi-            
      tetun            
      va-         Mää-  
      paan         räys-  
    Yli- oman         vallat-  
  Osa- kurs- pää-     Kerty-   tomien  
  ke- si oman Omat Muun- neet   omis-  
  pää- rahas- rahas- osak- to- voitto-   tajien  
  oma to to keet erot varat Yht. osuus YHT.
                   
Oma pääoma 1.1.2011 2 650 7 662 223 -279 -149 5 549 15 656 1 158 16 814
Tilikauden voitto/tappio           -180 -180 18 -161
Muut laajan tuloksen erät*:                  
   Muuntoerot         52   52 -55 -3
   Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset           9 9   9
Tilikauden laaja tulos *         52 -171 -119 -36 -155
Osingonjako             0 -65 -65
Omien osakkeiden hankinta       -3     -3   -3
Oma pääoma 31.3.2011 2 650 7 662 223 -283 -96 5 378 15 534 1 056 16 590
                   
Oma pääoma 1.1.2011 2 650 7 662 223 -279 -149 5 549 15 656 1 158 16 814
Tilikauden voitto/tappio           634 634 185 819
Muut laajan tuloksen erät*:                  
   Muuntoerot         33   33 1 34
   Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset           -4 -4   -4
Tilikauden laaja tulos *         33 630 663 186 849
Osingonjako           -325 -325 -110 -435
Omien osakkeiden hankinta       -3     -3   -3
Osakeperusteiset maksut           5 5   5
Omistusosuuden muutokset             0 -36 -36
Oma pääoma 31.12.2011 2 650 7 662 223 -283 -116 5 860 15 996 1 198 17 195
                   
Oma pääoma 1.1.2012 2 650 7 662 223 -283 -116 5 860 15 996 1 198 17 195
Tilikauden voitto/tappio           174 174 6 179
Muut laajan tuloksen erät*:                  
   Muuntoerot         37   37 30 67
   Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset           28 28   28
Tilikauden laaja tulos *         37 202 239 35 274
Osingonjako             0 -40 -40
Omien osakkeiden luovutus       11   -11 0   0
Osakeperusteiset maksut           1 1   1
Omistusosuuden muutokset             0 -127 -127
Oma pääoma 31.3.2012 2 650 7 662 223 -272 -79 6 052 16 237 1 067 17 303

 * verovaikutus huomioituna

LYHENNETYN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJA

SEGMENTTITIEDOT I I I-IV
1000 euroa 2012 2011 2011
       
Liikevaihto toimintasegmenteittäin      
Sopimusasiakkaat-divisioona 19 573 20 961 82 542
Suoramyynti-divisioona 3 747 4 292 16 397
Konsernipalvelut yhteensä 293 256 1 138
Segmenttien väliset eliminoinnit -286 -267 -948
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 23 326 25 242 99 129
       
Liikevoitto/-tappio toimintasegmenteittäin      
Sopimusasiakkaat-divisioona 504 120 2 136
Suoramyynti-divisioona -94 68 215
Konsernipalvelut ja kohdistamattomat erät -194 -177 -756
LIIKEVOITTO/-TAPPIO YHTEENSÄ 216 10 1 595
TUNNUSLUVUT I I I-IV
1000 euroa 2012 2011 2011
Liikevaihto 23 326 25 242 99 129
Liikevaihdon muutos, % -7,6 % 16,9 % 6,5 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 476 282 2 689
Tulos ennen poistoja, % liikevaihdosta 2,0 % 1,1 % 2,7 %
Liiketulos 216 10 1 595
Liiketulos, % liikevaihdosta 0,9 % 0,0 % 1,6 %
Tulos ennen veroja 223 -93 1 139
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 1,0 % -0,4 % 1,1 %
Tilikauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 174 -180 634
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 0,7 % -0,7 % 0,6 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,03 -0,03 0,10
Oman pääoman tuotto (ROE), % 1,04 % -0,97 % 4,82 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1,11 % -0,06 % 5,45 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 42,7 % 37,9 % 40,3 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 43,6 % 51,7 % 40,3 %
Oma pääoma/osake, EUR * 2,49 2,38 2,45
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 311 357 1 167
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 1,3 % 1,4 % 1,2 %
Omien osakkeiden määrä kauden lopussa 85 000 90 000 90 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,3 % 1,4 % 1,4 %
Osakemäärä kauden lopussa 6607628 6607628 6607628
Henkilöstö keskimäärin 352 372 365
Henkilöstö kauden lopussa 345 374 359

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

TUNNUSLUVUT I IV III II I IV III II I
VUOSI-NELJÄNNEKSITTÄIN 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010
Liikevaihto, 1000 euroa 23 326 27 526 21 971 24 390 25 242 27 073 20 435 24 016 21 584
Tulos ennen poistoja (EBITDA), 1000 euroa 476 1 084 567 756 282 1 284 228 2 61
Liiketulos, 1000 euroa 216 785 308 491 10 903 -411 -289 -160
Tulos ennen veroja, 1000 euroa 223 763 151 318 -93 794 -327 -200 -43
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, 1000 euroa 174 468 105 241 -180 308 -557 -134 -240
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,03 0,07 0,02 0,04 -0,03 0,05 -0,09 -0,02 -0,04
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT I I I-IV
1000 euroa 2012 2011 2011
Myynnit lähipiirille 54 75 184
Ostot lähipiiriltä 5 7 30
Lyhytaikaiset korottomat saamiset lähipiiriltä 0 0 6
Pitkäaikaiset korolliset saamiset lähipiiriltä 78 84 87
Velat lähipiirille 0 0 0

ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

1000 euroa 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
Omasta puolesta annetut vakuudet ja takaukset      
   Yrityskiinnitykset konsernin velkojen vakuudeksi 7 350 7 350 7 350
   Kiinteistökiinnitykset konsernin velkojen vakuudeksi 900 900 900
   Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut konserniyhtiöiden osakkeet 3 284 3 284 3 284
   Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut muut julkisesti noteeratut osakkeet 253 301 215
   Konsernin velkojen vakuutena olevat lyhytaikaiset saamiset 263 255 258
   Annetut pantit ja takaukset konserniyhtiöiden taseen ulkopuolisista vastuista 226 220 222
Muiden puolesta annetut takaukset 161 236 176
Ei-purettavissa olevat vuokravastuut 5 844 6 685 5 861

Lyhennetyn konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tämä lyhennetty konsernitilinpäätös on tilintarkastamaton. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin vaatimusten mukaisesti IFRS-säännösten mukaisia arvostus- ja kirjausperiaatteita noudattaen. Laadinnassa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin edellisvuoden tilinpäätöksessä ottaen lisäksi huomioon tilikauden aikana voimaan tulleet mahdolliset uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat. Tuloveroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaava vero katsauskauden verokantaan perustuen.

Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöksen laatimishetkellä, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

Osassa konsernin lainasopimuksista on kovenantit, joiden mukaan omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 35 prosenttia ja korolliset velat/käyttökate -suhdeluvun on oltava enintään 3,5 kunkin tilikauden lopussa. Tilinpäätöshetkellä 31.12.2011 omavaraisuusaste oli 40,3 prosenttia ja korolliset velat/käyttökate -suhdeluku oli 3,5 kovenanttiehtojen mukaisesti.

Konsernin tiedossa ei ole sellaisia merkittäviä katsauskauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet olennaisesti tämän tiedotteen tietoihin muilta osin kuin mitä on kerrottu hallituksen toimintakatsauksessa.

Vantaalla 10.5.2012

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi