WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 – 31.3.2011

OSAVUOSIKATSAUS              6.5.2011 KLO 9.00

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 – 31.3.2011

  • Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana konsernin liikevaihto kasvoi 16,9 prosenttia ja oli 25,2 milj. euroa (21,6 milj. euroa). Loppuvuonna 2010 alkanut markkinoiden piristyminen on jatkunut alkuvuonna 2011 ja lisäksi konserni on voittanut uusia asiakkaita kaikissa toimintamaissaan.
  • Ensimmäisen vuosineljänneksen voitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 0,28 milj. euroon vertailukauden 0,06 milj. eurosta.
  • Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana liiketulos oli 0,01 milj. euroa voitollinen, kun vertailukaudella tulos oli 0,16 milj. euroa tappiolla.
  • Rahoituserien ja verojen jälkeinen nettotulos jäi 0,16 milj. euroa tappiolliseksi (-0,09 milj. euroa). Osakekohtainen tappio ensimmäiseltä vuosineljännekseltä (-0,03 euroa) oli pienempi kuin vertailukaudella (-0,04 euroa).

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana konsernin liikevaihto kasvoi 16,9 prosenttia ja oli 25,2 milj. euroa (21,6 milj. euroa). Liikevaihdon kasvuun ja tulokseen ovat vaikuttaneet panostukset myyntiin ja uusasiakashankintaan. Liikevaihdon kasvusta suurin osa on tullut Skandinaviasta.

Konsernijohtaja Heikki Vienola: ”Liikevaihtomme on kehittynyt positiivisesti alkuvuonna. Asiakkaamme toivovat kumppaneiltaan yhä kokonaisvaltaisempia toimistomaailman palveluja ja siksi yksi vuoden 2011 fokuksistamme on palvelujemme kehittäminen niin paikallisesti kuin yhteispohjoismaisesti. Kahden toisiaan hienosti täydentävän konseptimme, sopimusmyynnin ja suoramyynnin, ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme alan innovatiivisimmat ja kokonaisvaltaisimmat palvelut. Jatkuvalla kehitystyöllä varmistamme, että palvelumme ovat alan parhaat.”

Vahvistaakseen kilpailuetuaan ja lisätäkseen tunnettuuttaan Wulff toteutti maaliskuussa brändiuudistuksen. Yhtenäinen Wulff-brändi ja visuaalinen ilme kertovat asiakkaille ja sidosryhmille konsernin suuruudesta ja yhdestä, yhtenäisestä toimijasta paremmin kuin aiemmat yksittäiset brändit. Uudistus tuo myös tehokkuutta markkinointikustannuksiin kaikkien brändien tukiessa toisiaan. Konsernin brändistrategian tavoitteena on tehdä Wulffista Pohjoismaiden tunnetuin toimistomaailman brändi vuoteen 2015 mennessä.

Konsernijohtaja Heikki Vienola: ”Maaliskuussa julkistettu Wulff-konsernin brändiuudistus tukee hienosti toimintaamme ja strategiaamme. Konsernin yritykset tunnistaa jatkossa yhtenäisestä visuaalisesta ilmeestä ja mustavalkoisesta väristä. Olemme saaneet asiakkailtamme ja yhteistyökumppaneiltamme hyvää palautetta uudistuksesta, sillä yhtenäisen brändin ansiosta asiakkaamme tunnistavat luotettavan ja laadukkaan toimijan heti ensisilmäyksellä.”

Alkuvuoden liikevaihdon positiivista kehitystä on edesauttanut markkinoiden vilkastuminen. Loppuvuonna 2010 alkanut markkinoiden piristyminen on jatkunut alkuvuonna 2011 ja lisäksi konserni on voittanut uusia asiakkaita kaikissa toimintamaissaan. Markkinat eivät ole kuitenkaan palanneet vielä muutaman vuoden takaiselle tasolleen ja konsernin johto uskookin markkinoiden kasvun jatkuvan vuonna 2011.

Ensimmäisen vuosineljänneksen voitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 0,28 milj. euroon vertailukauden 0,06 milj. eurosta. Tulos ennen poistoja oli 1,1 prosenttia (0,3 %) katsauskauden liikevaihdosta. Konserni panostaa myyntikatetason parantamiseen ja jatkaa edelleen koko kulurakenteensa läpikäyntiä ja toiminnan tehostamista tavoitteenaan parantaa kaikkien liiketoimintojensa kannattavuutta.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana liiketulos oli 0,01 milj. euroa voitollinen, kun vertailukaudella tulos oli 0,16 milj. euroa tappiolla. Liiketulos oli +0,0 prosenttia (-0,7 %) liikevaihdosta.

Ensimmäisen vuosineljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,10 milj. euroa (+0,12 milj. euroa) sisältäen osinkotuottoja 0,02 milj. euroa (0,10 milj. euroa), korkokuluja 0,08 milj. euroa (0,06 milj. euroa) sekä muita rahoituseriä nettomääräisesti -0,05 milj. euroa (+0,07 milj. euroa).

Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli -0,09 milj. euroa (-0,04 milj. euroa). Rahoituserien ja verojen jälkeinen nettotulos jäi 0,16 milj. euroa tappiolliseksi (-0,09 milj. euroa).

Emoyhtiön omistajille kuuluva ensimmäisen vuosineljänneksen tulososuus oli -0,18 milj. euroa (-0,24 milj. euroa). Osakekohtainen tappio ensimmäiseltä vuosineljännekseltä (-0,03 euroa) oli pienempi kuin vertailukaudella (-0,04 euroa).

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -0,06 prosenttia (+0,04 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) oli -0,97 prosenttia (-0,49 %).

SOPIMUSASIAKKAAT -DIVISIOONA

Sopimusasiakkaat-divisioona toimii asiakkaan kokonaisvaltaisena kumppanina toimistotuotteiden, it-tarvikkeiden, liike- ja mainoslahjojen sekä messu- ja tapahtumamarkkinointipalvelujen hankinnassa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Sopimusasiakkaat-divisioonan liikevaihto oli 21,0 milj. euroa kasvaen 3,4 milj. euroa eli 19 prosenttia vertailukaudesta (17,6 milj. euroa).

Divisioonan liikevaihdon kasvusta suurimman osan toi Skandinaviassa toimiva Wulff Supplies, joka on onnistunut jatkuvasti kasvattamaan markkinaosuuttaan toiminta-alueillaan ja hankkimaan uusia asiakkaita. Viime vuonna Etelä-Ruotsiin Ljungbyhyn avattu, tehokkaasti toimiva skandinaavinen logistiikkakeskus mahdollistaa asiakkaiden paremman palvelun ja tulevaisuuden kasvun. Maaliskuussa 2011 Wulff-konsernin johtoryhmää vahvistettiin Wulff Supplies Ab:n toimitusjohtajan Trond Fikseaunetin vahvalla skandinaavisella toimistoalan osaamisella. Wulff Suppliesin integrointi konsernin toimintoihin on jatkunut hyvin ja konsernilla on hyvät valmiudet palvella tulevaisuudessa yhä useampia pohjoismaisia asiakkaita.

Myös Suomessa toimiva Wulff Oy ja sen Lahden alueella toimiva tytäryhtiö Torkkelin Paperi Oy ovat kasvattaneet myyntiään alkuvuonna 2011. Kotimainen Wulff Oy on yli 120-vuotisen historiansa aikana tunnettu aina alansa edelläkävijänä. Yhtiö on panostanut merkittävästi sähköisten palvelujensa kehittämiseen. Mm. Wulffinkulma.fi -verkkokauppaa markkinoi innovatiivisesti myös joukko konsernin suoramyyjiä. Henkilökohtaisella myyntityöllä tavoitetaan myös ne asiakkaat, jotka eivät vielä ole tehneet aktiivisesti hankintoja verkossa. Wulffinkulma.fi palvelee asiakkaita lähes 4 000 tuotteella.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Sopimusasiakkaat -divisioona kasvatti liikevoittoaan 0,12 milj. euroon (0,04 milj. euroa). Markkinoiden piristyminen näkyy yritysimagotuotteiden kysynnän ja konsernin liikelahjayhtiöiden myyntitilauskantojen kasvuna. Divisioonan tulokseen vaikuttaa liike- ja mainoslahjamarkkinoiden syklisyys: tuotteiden toimitukset ja tulos painottuvat vuoden toiselle ja neljännelle kvartaalille.  

SUORAMYYNTI -DIVISIOONA

Suoramyynti-divisioonan tavoitteena on tuoda sujuvuutta asiakkaidensa arkeen innovatiivisilla tuotteilla sekä alan ammattitaitoisimmalla henkilökohtaisella ja paikallisella palvelulla. Suoramyynti-divisioonan liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvoi 6 prosenttia (0,25 milj. euroa) vertailukauden 4,0 milj. eurosta 4,3 milj. euroon. Varsinkin Ruotsissa ja Norjassa myynti kasvoi ja kannattavuus parani. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Suoramyynti-divisioonan liikevoitto oli 0,07 milj. euroa (0,12 milj. euroa).

Hyvän kannattavuus- ja tulostason saavuttamiseksi kustannusten tehostamistoimia jatketaan kaikissa suoramyyntiyhtiöissä. Samalla myyntiin panostetaan voimakkaasti ja sitä tuetaan uusin keinoin, esimerkiksi sähköisellä markkinoinnilla. Ostotoimintoihin haetaan lisää synergioita konsernin uudella kumppanuusstrategialla. Konsernitason kilpailutuksella ja yhteistyöllä ollaan jo saatu hyviä tuloksia ostotoiminnassa.

Myyntiyrityksen tärkein voimavara on sen henkilöstö. Kasvua tekemään tarvitaan osaavia ihmisiä ja yksi Suoramyynti-divisioonan merkittävimpiä tavoitteita on kyvykkäiden myyntineuvottelijoiden rekrytointi. Konsernin päämääränä on rekrytoida lukuisia uusia myyntineuvottelijoita Pohjoismaihin, minkä johdosta näkyvyyteen ja rekrytointimarkkinointiin on panostettu eri medioissa. Rekrytointiyhteistyötä Työhallinnon kanssa kehitetään jatkuvasti. Wulff Academy on konsernin oma uusien myyjien koulutusohjelma, joka takaa varsinkin alanvaihtajille ja myyntiuransa ensiaskeleita ottaville parhaan mahdollisen startin. Wulff Academyn opiskelijat etenevät urallaan kykyjensä ja kehityksensä mukaan. Wulff Academyn toiminnan kehittämiseen on panostettu vahvasti ja uudistuksista on saatu hyvää palautetta myös myyntitulosten muodossa.

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA TALOUDELLINEN ASEMA

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta oli -2,01 milj. euroa (0,00 milj. euroa) johtuen liikevaihdon kasvun myötä suurentuneesta sitoutuneesta käyttöpääomasta. Kannattavuuden parantamisen lisäksi konsernin tavoitteena on tehostaa käyttöpääoman hallintaa.

Alkuvuonna 2011 investoitiin nettomääräisesti 0,55 milj. euroa muodostuen aineettomista ja aineellisista käyttöomaisuushankinnoista (0,43 milj. euroa), tytäryhtiö Ibero Liikelahjat Oy:n hankinnan viimeisen lisäkauppahinnan maksusta (0,18 milj. euroa) ja tytäryhtiö Torkkelin Paperi Oy:n joulukuussa 2010 ostettujen vähemmistöosakkeiden maksusta (0,39 milj. euroa). Kuluvan käyttöomaisuuden myynnistä saatiin 0,37 milj. euroa ja lainasaamisen takaisinmaksuja saatiin 0,07 milj. euroa. Katsauskaudella on investoitu muun muassa tietojärjestelmäuudistuksiin Suomessa. Vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä investoitiin nettomääräisesti 0,13 milj. euroa.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä rahalainaa nostettiin nettomääräisesti 0,15 milj. euroa (0,11 milj. euroa). Lyhytaikaisiin sijoituksiin investoitiin 0,11 milj. euroa (0,19 milj. euroa) ja emoyhtiön omien osakkeiden hankinnasta maksettiin 0,00 milj. euroa (0,01 milj. euroa). Osinkoja saatiin 0,00 milj. euroa (0,10 milj. euroa). Tytäryhtiöiden vähemmistöosakkaille maksettiin osinkoa yhteensä 0,05 milj. euroa (0,04 milj. euroa). Rahoituksen rahavirta oli nettomääräisesti -0,01 milj. euroa (-0,03 milj. euroa) ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Kokonaisuutena tarkasteltuna konsernin rahavarat vähenivät 2,58 milj. euroa (vertailukaudella -0,16 milj. euroa) vuoden alun 4,38 milj. eurosta 1,80 milj. euroon ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma osaketta kohden oli 2,38 euroa (31.12.2010: 2,41 euroa) ja omavaraisuusaste oli 37,9 prosenttia (31.12.2010: 37,0 %).

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 28.4.2011 päätti maksaa osinkoa 0,05 euroa osakkeelta ja valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen esityksen koskien osakeantivaltuutusta.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2010 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2010.

Hallitukseen valittiin uudelleen Erkki (Ere) Kariola, Ari Pikkarainen, Pentti Rantanen, Sakari (Saku) Ropponen, Andreas Tallberg ja Heikki Vienola. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Sakari (Saku) Ropponen.

Tilikaudella 2010 Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö Nexia Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Christer Antson, sekä HTM Juha Lindholm. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti valita tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Minna Riihimäki. Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2010 antaman valtuutuksen nojalla hallitus jatkoi omien osakkeiden hankintaa alkuvuonna 2011. Joulukuun 2010 lopussa emoyhtiön hallussa oli 99 036 omaa osaketta, minkä jälkeen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana hankittiin lisää 964 omaa osaketta ja luovutettiin 10 000 omaa osaketta konsernin avainhenkilölle osana vuonna 2008 käyttöön otettua osakeperusteista kannustusjärjestelmää. Maaliskuun 2011 lopussa yhtiön hallussa oli 90 000 (31.3.2010: 66 829) omaa osaketta, mikä vastasi 1,4 prosenttia (1,0 %) emoyhtiön koko osake- ja äänimäärästä. Tammi-maaliskuun 2011 aikana takaisin ostettujen omien osakkeiden keskihinta oli 2,70 euroa (3,25 euroa) osakkeelta.

Varsinaiselta yhtiökokoukselta 28.4.2011 saamansa valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan jatkaa omien osakkeiden takaisinostoa hankkimalla enintään 300.000 kappaletta yhtiön omia osakkeita seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen mennessä. Omien osakkeiden takaisinosto alkaa aikaisintaan 9.5.2011.

Osakkeita hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken markkinahintaan omien osakkeiden hankintaa koskevien säännösten mukaisesti. Valtuutuksen mukaan osakkeita voidaan hankkia yhtiölle käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Helmikuussa 2011 Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus päätti uudesta Wulff-konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustin- ja sitouttamisjärjestelmästä, joka kattaa vuodet 2011-2013. Ohjelman tarkoituksena on konsernin avainhenkilöiden sitouttaminen sekä kannustaminen kannattavaan ja kasvavaan liiketoimintaan ja siten tuottamaan omistaja-arvoa pitkällä tähtäimellä. Järjestelmän perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 100.000 Wulff-Yhtiöt Oyj:n osaketta. Osakkeita ei saa luovuttaa kahden vuoden sitouttamisjakson aikana. Järjestelmän piiriin kuuluu tällä hetkellä yksi avainhenkilö ja ohjelmaan voi kuulua enintään 20 avainhenkilöä.

Konsernilla ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakepääoma (2,65 milj. euroa) koostuu 6 607 628 osakkeesta, joilla on kullakin yksi ääni. Osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia vuosien 2010 ja 2011 aikana. Wulff-Yhtiöillä ei ole ollut liputusilmoituksia vaativia omistusmuutoksia vuosien 2010 ja 2011 aikana.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla Small Cap -markkina-arvoryhmässä Kulutustavarat ja palvelut -toimialaluokassa. Wulff-osakkeen kaupankäyntitunnus on WUF1V. Katsauskauden lopussa osakkeen arvo oli 2,54 euroa (3,35 euroa) ja ulkona olevien osakkeiden markkina-arvo oli 16,6 milj. euroa (21,9 milj. euroa).

HENKILÖSTÖ

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Wulff-konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 372 (366) henkilöä. Katsauskauden lopussa Wulff-konsernin palveluksessa oli 374 (360) henkilöä, joista 135 (71) työskenteli Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa tai Virossa.

Suurin osa, noin 60 prosenttia, konsernin henkilökunnasta toimii myyntitehtävissä ja noin 40 prosenttia työskentelee myynnin tukitehtävissä, logistiikkapalveluissa ja hallinnossa. Wulff-konserni on tasa-arvoinen työnantaja: maaliskuun 2011 lopussa henkilökunnasta oli 51 prosenttia miehiä ja 49 prosenttia naisia.

Vahvistaakseen konsernin liikevaihdon orgaanista kasvua konserni panostaa vahvasti myyntihenkilöstön rekrytointiin. Wulff tekee tiivistä yhteistyötä työhallinnon ja alan oppilaitosten kanssa. Verkkopohjaisten rekrytointimenetelmien lisäksi Wulff rekrytoi mm. erilaisiin tapahtumiin jalkautumalla ja kontaktoimalla potentiaalisia myyntikykyjä henkilökohtaisesti. Konsernin tavoitteena on lisätä myyntihenkilöstön määrää kaikissa toimintamaissaan vuonna 2011.

KONSERNIN JOHTORYHMÄN UUDISTUMINEN

Maaliskuussa 2011 konsernin johtoryhmä uudistui. Johtoryhmän uusi jäsen on Wulff Supplies AB:n toimitusjohtaja, norjalainen Trond Fikseaunet. Toimistotuotteiden sopimusmyyntiin keskittynyt Wulff Supplies AB palvelee konsernin asiakkaita Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. 47-vuotias Fikseaunet on toiminut vuonna 2009 Wulff-konserniin ostetun Wulff Suppliesin (aiemmin Strålfors Supplies AB) johtotehtävissä 13 vuoden ajan. Toimistotarvikealasta hänellä on monipuolinen, yli 25 vuoden kokemus. Johtoryhmää uudistettiin vastaamaan paremmin nykyisiä liiketoimintoja: Wulff-konsernin liikevaihdosta vuonna 2010 tuli 55 % Suomesta, 22 % Norjasta, 20 % Ruotsista, 2 % Tanskasta ja 1 % Virosta.

Konsernijohtaja Heikki Vienola toimii konsernin johtoryhmän puheenjohtajana ja muita johtoryhmän jäseniä ovat Trond Fikseaunetin lisäksi konsernin talousjohtaja Kati Näätänen, Wulff Oy:n toimitusjohtaja Jani Puroranta, konsernin viestintäjohtaja Tarja Törmänen ja Suoramyynti-divisioonan johtaja Veijo Ågerfalk.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttavat vielä talouden laskusuhdanteen aikana organisaatioissa tehdyt henkilöstövähennykset ja kustannussäästötoimenpiteet. Yleinen epävarmuus saattaa vielä jatkua, mikä todennäköisesti vaikuttaa joidenkin yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen myös vuonna 2011. Talouden elpymisen odotetaan näkyvän toimistomaailman tuotteiden kysynnässä nopeasti.

Taloudessa mahdollisesti jatkuvat epävarmuustekijät vaikuttavat erityisesti liike- ja mainoslahjojen kysyntään. Vaikka liikelahjat mielletäänkin nykyisin yhä useammin osaksi yrityksen kokonaisviestintää ja niitä hyödynnetään myös sesonkien ulkopuolella, saatetaan kustannussäästöjä hakea brändiin panostamista supistamalla. Epävarmoina aikoina yritykset vähentävät myös tapahtumamarkkinointiaan ja osallistumistaan messuille.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen missio on auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla. Pohjoismaiset markkinat ovat konsolidoituneet, kun Wulffin lisäksi myös muut kansainvälisesti toimivat yhtiöt ovat ostaneet pohjoismaisia toimistotarvikeyrityksiä viime aikoina: heinäkuussa 2010 Staples osti Oy Lindell Ab:n, elokuussa 2010 Lyreco osti Officeday Finland Oy:n Arion-pankilta ja tammikuussa 2011 Office Depot osti ruotsalaisen Frans Svanström & Co Ab:n.

Vuonna 2011 konserni jatkaa toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Myyntiin ja sen kehittämiseen panostetaan vahvasti. Uusia asiakkaita ja kasvua vuodelle 2011 odotetaan Skandinaviassa etenkin Wulff Supplies Ab:n ja kotimaassa Wulffinkulma.fi -verkkokaupan myötä.

Yhtiön johto uskoo, että vuonna 2011 Wulffilla on hyvät mahdollisuudet saavuttaa vuotta 2010 parempi liiketulos, mikäli viime vuoden loppupuolella havaittu markkinoiden elpyminen jatkuu myös tänä vuonna. Konsernilla on myös jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2011

Wulff-Yhtiöt Oyj julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2011:

Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2011 ke 10.8.2011 klo 9.00
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2011 to 10.11.2011 klo 9.00

Wulff-Yhtiöt Oyj:n taloudelliset tiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi, ja ne ovat saatavilla konsernin internet-sivuilta osoitteessa www.wulff.fi.

 
 

LYHENNETTY KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)

TULOSLASKELMA I I I-IV
1000 euroa 2011 2010 2010
Liikevaihto 25 242 21 584 93 107
Liiketoiminnan muut tuotot 131 166 467
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -17 077 -13 529 -60 516
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -5 046 -4 805 -18 617
Liiketoiminnan muut kulut -2 969 -3 355 -12 866
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 282 61 1 575
Poistot -272 -221 -1 182
Arvonalentumiset 0 0 -350
Liikevoitto/-tappio 10 -160 43
Rahoitustuotot 59 391 755
Rahoituskulut -162 -274 -575
Voitto/Tappio ennen veroja -93 -43 223
Tuloverot -68 -46 -637
Tilikauden voitto/tappio -161 -89 -415
       
Jakautuminen:      
 Emoyhtiön omistajille -180 -240 -623
 Määräysvallattomille omistajille 18 151 209
       
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta      
tuloksesta laskettu      
osakekohtainen tulos:      
Tulos/osake, EUR -0,03 -0,04 -0,10
(laimennettu = laimentamaton)      
       
       
LAAJA TULOSLASKELMA I I I-IV
1000 euroa 2011 2010 2010
Tilikauden voitto/tappio -161 -89 -415
Muut laajan tuloksen erät (verovaikutus huomioitu)      
Muuntoerot -3 228 134
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset 9 -19 42
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 6 209 176
Tilikauden laaja tulos yhteensä -155 120 -238
       
Laajan tuloksen jakautuminen:      
 Emoyhtiön omistajille -119 -77 -540
 Määräysvallattomille omistajille -36 196 302
TASE      
1000 euroa 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 9 507 10 804 9 501
Muut aineettomat hyödykkeet 1 422 1 220 1 382
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 038 1 912 2 285
Pitkäaikaiset rahoitusvarat      
 Korolliset pitkäaikaiset rahoitusvarat 94 567 503
 Korottomat pitkäaikaiset rahoitusvarat 454 348 442
Laskennalliset verosaamiset 1 164 1 027 1 011
Pitkäaikaiset varat yhteensä 14 679 15 879 15 124
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 11 707 11 349 11 740
Lyhytaikaiset saamiset      
 Korolliset lyhytaikaiset saamiset 0 84 74
 Korottomat lyhytaikaiset saamiset 16 121 12 437 14 708
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 109 198 0
Rahavarat 1 804 5 180 4 379
Lyhytaikaiset varat yhteensä 29 741 29 248 30 902
       
VARAT YHTEENSÄ 44 420 45 127 46 025
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Oma pääoma yhteensä      
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma:      
 Osakepääoma 2 650 2 650 2 650
 Ylikurssirahasto 7 662 7 662 7 662
 Sijoitetun vapaan oman pääoman
 rahasto
223 223 223
 Kertyneet voittovarat 4 999 6 281 5 121
Määräysvallattomien omistajien osuus 1 056 1 273 1 158
Oma pääoma yhteensä 16 590 18 090 16 814
       
Pitkäaikaiset velat      
Korolliset pitkäaikaiset velat 7 689 9 214 8 403
Laskennalliset verovelat 132 179 136
Pitkäaikaiset velat yhteensä 7 820 9 393 8 539
       
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset lyhytaikaiset velat 2 791 2 115 2 425
Korottomat lyhytaikaiset velat 17 218 15 530 18 247
Lyhytaikaiset velat yhteensä 20 009 17 645 20 673
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 44 420 45 127 46 025
RAHOITUSLASKELMA I I I-IV
1000 euroa 2011 2010 2010
       
Liiketoiminnan rahavirta:      
 Myynnistä saadut maksut 23 772 21 824 91 189
 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 51 138 339
 Maksut liiketoiminnan kuluista -25 670 -21 816 -89 433
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -1 847 146 2 095
 Maksetut korot -77 -81 -274
 Saadut korot liiketoiminnasta 18 6 79
 Maksetut tuloverot -106 -69 -372
Liiketoiminnan rahavirta -2 012 2 1 528
       
Investointien rahavirta:      
 Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -426 -187 -1 509
 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 372 58 187
 Tytäryhtiöiden hankinnat -573 0 -219
 Lainasaamisten takaisinmaksut 74 0 29
Investointien rahavirta -554 -130 -1 512
       
Rahoituksen rahavirta:      
 Omien osakkeiden hankkiminen -3 -9 -110
 Maksetut osingot -47 -40 -484
 Saadut osingot 4 103 149
 Lyhytaikaisten sijoitusten rahavirta (netto) -109 -194 -55
 Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen nostot 1 057 610 914
 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -911 -500 -1 388
Rahoituksen rahavirta -9 -30 -974
       
Rahavarojen muutos -2 576 -157 -958
Rahavarat kauden alussa 4 379 5 337 5 337
Rahavarat kauden lopussa 1 804 5 180 4 379

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1000 euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
  Osake
pääoma
Ylikurssi
rahasto
Sijoitetun
vapaan oman pääoman
rahasto
Omat osakkeet Kertyneet voittovarat        Yht. Määräys-
vallattomien
omistajien osuus
    YHT.
                 
Oma pääoma 1.1.2010 2 650 7 662 223 -211 6 562 16 886 1 117 18 003
Tilikauden laaja tulos *         -77 -77 196 120
Osingonjako           0 -40 -40
Omien osakkeiden hankinta       -9   -9   -9
Omien osakkeiden luovutus       16 -16 0   0
Osakeperusteiset maksut       0 16 16   16
Oma pääoma 31.3.2010 2 650 7 662 223 -204 6 485 16 816 1 273 18 090
                 
Oma pääoma 1.1.2010 2 650 7 662 223 -211 6 562 16 886 1 117 18 003
Tilikauden laaja tulos *         -540 -540 302 -238
Osingonjako         -327 -327 -157 -484
Omien osakkeiden hankinta       -110   -110   -110
Omien osakkeiden luovutus       42 -42 0   0
Osakeperusteiset maksut         42 42   42
Omistusosuuden muutokset         -294 -294 -103 -398
Oma pääoma 31.12.2010 2 650 7 662 223 -279 5 400 15 656 1 158 16 814
                 
Oma pääoma 1.1.2011 2 650 7 662 223 -279 5 400 15 656 1 158 16 814
Tilikauden laaja tulos *         -119 -119 -36 -155
Osingonjako                        0 -65 -65
Omien osakkeiden hankinta       -3   -3   -3
Oma pääoma 31.3.2011 2 650 7 662 223 -283 5 282 15 534 1 056 16 590

* verovaikutus huomioituna

LYHENNETYN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJA

SEGMENTTITIEDOT I I I-IV
1000 euroa 2011 2010 2010
       
Liikevaihto toimintasegmenteittäin      
Sopimusasiakkaat -divisioona yhteensä 20 961 17 597 77 301
Suoramyynti -divisioona yhteensä 4 292 4 042 16 075
Konsernipalvelut yhteensä 256 354 1 257
Segmenttien väliset eliminoinnit -267 -409 -1 525
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 25 242 21 584 93 107
       
Liikevoitto/-tappio toimintasegmenteittäin      
Sopimusasiakkaat -liiketoiminta 120 39 832
Kertaluontoiset arvonalennukset 0  0 -350
Sopimusasiakkaat -divisioona yhteensä 120 39 482
       
Suoramyynti -liiketoiminta 68 124 324
Kertaluontoiset arvonalennukset 0  0 0
Suoramyynti -divisioona yhteensä 68 124 324
       
Konsernipalvelut ja kohdistamattomat erät -177 -323 -764
LIIKEVOITTO/-TAPPIO YHTEENSÄ 10 -160 43
TUNNUSLUVUT I I I-IV
EUR 1000 2011 2010 2010
Liikevaihto 25 242 21 584 93 107
Liikevaihdon kasvu, % 16,9 % 28,9 % 24,5 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 282 61 1 575
Tulos ennen poistoja, % liikevaihdosta 1,1 % 0,3 % 1,7 %
Liiketulos 10 -160 43
Liiketulos, % liikevaihdosta 0,0 % -0,7 % 0,0 %
Tulos ennen veroja -93 -43 223
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta -0,4 % -0,2 % 0,2 %
Tilikauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) -180 -240 -623
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta -0,7 % -1,1 % -0,7 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) -0,03 -0,04 -0,10
Oman pääoman tuotto (ROE), % -0,97 % -0,49 % -2,38 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -0,06 % 0,04 % 1,75 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 37,9 % 42,0 % 37,0 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 51,7 % 30,4 % 34,9 %
Oma pääoma/osake, EUR * 2,38 2,57 2,41
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 357 187 1 619
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 1,4 % 0,9 % 1,7 %
Omien osakkeiden määrä kauden lopussa 90 000 66 829 99 036
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,4 % 1,0 % 1,5 %
Osakemäärä kauden lopussa 6607628 6607628 6607628
Henkilöstö keskimäärin 372 366 384
Henkilöstö kauden lopussa 374 360 370

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

TUNNUSLUVUT I IV III II I
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 2011 2010 2010 2010 2010
Liikevaihto, 1000 euroa 25 242 27 073 20 435 24 016 21 584
Tulos ennen poistoja (EBITDA), 1000 euroa 282 1 284 228 2 61
Liiketulos, 1000 euroa 10 903 -411 -289 -160
Tulos ennen veroja, 1000 euroa -93 794 -327 -200 -43
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, 1000 euroa -180 308 -557 -134 -240
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) -0,03 0,05 -0,09 -0,02 -0,04
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT I I I-IV
1000 euroa 2011 2010 2010
Myynnit lähipiirille 73 21 93
Ostot lähipiiriltä 7 1 114
Lainasaamiset lähipiiriltä 0 569 566
Velat lähipiirille 0 492 492
ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET      
1000 euroa 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
Omasta puolesta annetut vakuudet ja takaukset      
 Yrityskiinnitykset konsernin velkojen vakuudeksi 7 350 7 350 7 350
 Kiinteistökiinnitykset konsernin velkojen vakuudeksi 900 900 900
 Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut konserniyhtiöiden osakkeet 3 284 3 634 3 284
 Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut muut julkisesti noteeratut osakkeet 301 277 289
 Konsernin velkojen vakuutena olevat lyhytaikaiset saamiset 255 0 255
 Annetut pantit ja takaukset konserniyhtiöiden taseen ulkopuolisista vastuista 220 226 221
Muiden puolesta annetut takaukset 236 280 236
Ei-purettavissa olevat vuokravastuut 6 685 6 744 6 820

Lyhennetyn konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tämä lyhennetty konsernitilinpäätös on tilintarkastamaton. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin vaatimusten mukaisesti IFRS-säännösten mukaisia arvostus- ja kirjausperiaatteita noudattaen. Laadinnassa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä ottaen lisäksi huomioon uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat. Tuloveroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaava vero katsauskauden verokantaan perustuen. Standardien IAS 24 ja IAS 32 sekä tulkintojen IFRIC 14 ja IFRIC 19 muutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta tässä osavuosikatsauksessa esitettyihin tietoihin.

Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen osavuosikatsauksen laatimishetkellä, on mahdollista, että toteumat poikkeavat osavuosikatsauksessa käytetyistä arvoista.

Kesällä 2009 nostetuissa TyEL-takaisinlainoissa on vakuutena pankkitakaus, jonka takausmarginaalin määrään on sidottu omavaraisuusaste- ja korolliset velat/käyttökate -kovenantit. Omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 35 prosenttia kunkin tilikauden lopussa. Omavaraisuusaste oli 37,0 prosenttia 31.12.2010 (31.12.2009: 41,7 %). Tilinpäätöshetkellä 31.12.2010 korolliset velat/käyttökate -kovenantti (suhdeluku 3,5) rikkoutui, minkä vuoksi pankki peri yhtiöltä kertaluonteisen vähäisen korvauksen, mutta pankilla ei ole muita vaatimuksia.

Konsernin tiedossa ei ole sellaisia merkittäviä katsauskauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet olennaisesti tämän osavuosikatsauksen tietoihin muilta osin kuin mitä on kerrottu hallituksen toimintakatsauksessa.

Vantaalla 5.5.2011

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi