Tilintarkastus

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Wulff-Yhtiöt Oyj:llä tulee olla 1-2 tilintarkastajaa. Jos yhtiökokous valitsee vain yhden tilintarkastajan, eikä tämä ole hyväksytty tilintarkastusyhteisö, on lisäksi valittava yksi varatilintarkastaja. Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin BDO Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Selänne vuodesta 2017 lähtien. Vuosina 2011-2016 konsernin tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Minna Riihimäki.

Säännösten mukaisten tehtäviensä lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallituksen puheenjohtajalle tarpeen mukaan sekä vähintään kerran vuodessa hallitukselle tilintarkastuksessa esille tulleista seikoista.

Tilintarkastajien palkkioista ja kustannusten korvausperusteista päättää yhtiökokous. Tilintarkastajille voidaan hallituksen päätöksellä maksaa kohtuullista korvausta erillisten toimeksiantojen perusteella suoritetuista kertaluontoisista tehtävistä. Tilintarkastajien kokonaispalkkiot kaikissa konserniyhtiöissä vuonna 2020 olivat yhteensä 85 tuhatta euroa (75), joista 29 tuhatta euroa (31) oli muita kuin tilintarkastuspalkkioita (ks. tarkemmin konsernitilinpäätöksen liitetieto 8).

Hyvien hallintotapojen mukaisesti tilintarkastajat eivät omista Wulff-Yhtiöt Oyj:n tai sen tytäryhtiöiden osakkeita.

1000 euroa 2020 2019
Tilintarkastuspalvelut 56 45
Veropalvelut
Muut palvelut 29 31
Yhteensä 85 75