Sijoittajille

Palkka- ja palkkioselvitys

Hallituksen palkitseminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkitsemisesta hallituksen ehdotuksesta. Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille, jotka eivät ole työsuhteessa konserniin, maksetaan palkkioina ainoastaan yhtiökokouksen päättämä kiinteä 1 250 euron rahakorvaus kuukaudessa. Näitä jäseniä ei palkita millään osakeperusteisilla palkitsemisjärjestelmillä tai muilla tavoin. Wulff-Yhtiöt ei ole antanut hallituksen jäsenille rahalainaa, takauksia tai muita vastuusitoumuksia. Yhteenveto hallituspalkkioista on esitetty vuosikertomuksessa konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 28 ja alla olevassa taulukossa.

Työ- tai toimisuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle maksetaan hallituspalkkioiden sijaan työ- tai toimisuhteen mukainen korvaus. Tilikaudella 2018 hallituksen jäsenistä konsernijohtaja Heikki Vienola oli toimisuhteessa yhtiöön. Näiltä osin palkitsemiseen liittyvät etuudet on esitetty omassa kappaleessaan.

Varsinaiselta yhtiökokoukselta 23.4.2020 saamansa valtuutuksen perusteella yhtiön hallituksella on oikeus jatkaa omien osakkeiden takaisinostoa hankkimalla enintään 300 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen mennessä. Valtuutuksen mukaan osakkeita voidaan hankkia yhtiölle käytettäväksi muun muassa osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi. Huhti-joulukuussa 2019 ei ostettu takaisin omia osakkeita.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus valmistelee ehdotuksen ja päättää emoyhtiön konsernijohtajan tai toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista sopimusehdoista.

Konsernissa ei ole ollut voimassa olevia optio-ohjelmia eikä osakepalkkiojärjestelmää osana konsernijohtajan tai toimitusjohtajan kannustin- ja sitouttamisohjelmaa. Konserni ei sovella pitkän aikavälin palkitsemista eikä palkitsemiseen sisälly erityisiä ansainta- ja sitouttamisjaksoja.

Sekä konsernijohtajan että toimitusjohtajien etuuksiin kuuluu lakisääteisesti karttuva työeläke. Sopimuksissa ei ole määritetty eläkkeellesiirtymisikää, eikä sovittu tai maksettu lisäeläkkeitä.

Hallitus nimitti Wulff-Yhtiöiden toimitusjohtajaksi Elina Pienimäen 17.9.2019 ja hän aloitti toimessaan 30.9.2019. Elina Pienimäen palkitseminen 2019 koostui kiinteistä kuukausittaisista rahapalkoista ja luontoiseduista, yhteensä 39 tuhatta euroa. Toimitusjohtajasopimukseen ei sisälly osake- tai tulospalkkioita tai muita pitkäaikaisia palkitsemisjärjestelmiä. Toimitusjohtajalle kuuluu oikeus lomarahaan sekä myöhemmin mahdollisesti määritettävään tulospalkkaukseen. Irtisanomisaika on toimitusjohtajan puolelta kolme kuukautta ja yhtiön puolelta kuusi kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen yksipuolisesti, on toimitusjohtaja oikeutettu kolmen kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen.

Hallitus nimitti Wulff-Yhtiöiden konsernijohtajaksi Heikki Vienolan 25.9.2017. Konsernijohtajana 29.9.2019 asti toimineen Heikki Vienolan palkitseminen koostui rahapalkasta ja luontoiseduista, yhteensä 60 tuhatta euroa (60).

Konsernin johtoryhmän palkitseminen

Konsernijohtaja tai konsernin emoyhtiön toimitusjohtaja valmistelee ja päättää konsernin emoyhtiön johtoryhmän jäsenten työehdot sekä heidän palkkansa ja mahdolliset muut etuudet ja kannustimet. Syyskuussa 2017 hallitus päätti, että johtoryhmän palkankorotukset hyväksyy jatkossa hallituksen puheenjohtaja.

Konsernin johtoryhmän palkitseminen koostuu kiinteistä rahapalkoista, luontoiseduista, lisäeläkkeistä, vuosittain erikseen päätettävistä tulospalkkioista ja mahdollisista osakepalkkioista. Tulospalkkioiden määräytyminen on sidottu taloudelliseen kehitykseen ja yksilöllisiin tavoitteisiin. Konsernissa ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia eikä osakepalkkiojärjestelmää osana konsernin johtoryhmän kannustin- ja sitouttamisohjelmaa. Konserni ei sovella pitkän aikavälin palkitsemista eikä palkitsemiseen sisälly erityisiä ansainta- ja sitouttamisjaksoja.

Johtoryhmän jäsenistä Tarja Törmäsen viestintä- ja markkinointijohtajapalvelu hankitaan ostopalveluna, jota hankittiin kauden 2019 aikana yhteensä 72 tuhatta euroa (72). Ostopalvelu sisältyy liiketoiminnan muihin kuluihin ja on esitetty myös liiketoimet lähipiirin kanssa liitetiedossa.

Vuosina 2018 ja 2019 konsernin emoyhtiön johtoryhmään kuuluivat Ninni Arion, Trond Fikseaunet, Elina Hanén, Tarja Törmänen, Veijo Ågerfalk sekä konsernijohtaja Heikki Vienola 17.10.2019 asti sekä toimitusjohtaja Elina Pienimäki 30.9.2019 alkaen.

Tilikaudella 2018 tai 2019 ei maksettu osakepalkkioita konsernijohtajalle, toimitusjohtajalle tai johtoryhmän jäsenille. Yhteenveto konsernin johtoryhmän työsuhde-etuuksista on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 28 ja alla olevassa taulukossa.

Avainhenkilöiden osakeomistukset ja osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Lista konsernin julkiseen sisäpiiriin kuuluvista henkilöistä, heidän kytkennöistään ja Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakeomistuksistaan on julkaistu konsernin sijoittajasivuilla Johto ja hallinto -osiossa.

Konsernilla ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia. Konsernilla ei ole voimassa olevaa osakepalkkiojärjestelmää.

Yhteenveto ylimmän johdon etuuksista

Yhteenveto konsernin ylimmän johdon työsuhde-etuuksista:

Hallituksen palkkiot
1000 euroa 2019
2018
Hallitusjäsenten peruspalkat ja palkkiot
   Kari Juutilainen 4/2018- ja hallituksen puheenjohtaja 4/2019- 15 11
   Jussi Vienola 4/2018- 15 11
   Kristina Vienola 4/2018 15 17
   Ari Pikkarainen, hallituksen puheenjohtaja 9/2017-4/2019 15 15
Heikki Vienola, hallituksen jäsen -4/2018
   Johanna Marin -4/2018 4
   Andreas Tallberg -4/2018 4
Hallitusjäsenten etuudet yhteensä 60
62
Konsernin johtoryhmän työsuhde-etuudet
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 625 557
Luontoisedut 44 38
Tulospalkkiot 58 70
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet, lisäeläkkeet 35 44
Yhteensä 762
710