Palkitseminen

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkitsemipolitiikka ja -raportit

Yhtiökokouksen hyväksymä palkitsemispolitiikka löytyy täältä.

Yhtiökokous hyväksyy hallituksen laatiman palkitsemiraportin. Vuoden 2020 raportti löytyy täältä.

Hallituksen palkitseminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkitsemisesta hallituksen ehdotuksesta. Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan palkkioina ainoastaan yhtiökokouksen päättämä kiinteä 1 250 euron rahakorvaus kuukaudessa.

Hallituksen jäseniä ei palkita millään osakeperusteisilla palkitsemisjärjestelmillä tai muilla tavoin. Wulff-Yhtiöt ei ole antanut hallituksen jäsenille rahalainaa, takauksia tai muita vastuusitoumuksia. Yhteenveto hallituspalkkioista ja toimi- tai työsuhteessa saaduista palkoista on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 28 ja oheisessa taulukossa.

Varsinaiselta yhtiökokoukselta 23.4.2020 saamansa valtuutuksen perusteella yhtiön hallituksella on oikeus jatkaa omien osakkeiden takaisinostoa hankkimalla enintään 300 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita 30.4.2021 mennessä. Valtuutuksen mukaan osakkeita voidaan hankkia yhtiölle käytettäväksi muun muassa osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi. Omia osakkeita hankittiin 2020 toisen vuosineljänneksen aikana 65 260 osaketta markkinahintaan 25.5.-11.6.2020 Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintaa koskevien säännösten mukaisesti. Hankitut osakkeet on tarkoitus käyttää yhtiön kasvustrategian mukaisten yrityshankintojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi. Vuonna 2019 ei hankittu omia osakkeita.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus valmistelee ehdotuksen ja päättää emoyhtiön konsernijohtajan tai toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista sopimusehdoista.

Konsernissa ei ollut voimassa olevia optio-ohjelmia eikä osakepalkkiojärjestelmää osana konsernijohtajan tai toimitusjohtajan kannustin- ja sitouttamisohjelmaa vuosina 2020 tai 2019. Hallitus päätti 22.2.2021 toimitusjohtajaa koskevasta osakeperusteisesta lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä. Ohjelman tavoitteena on edistää yhtiön strategian ja pitkän aikavälin liiketoiminnan kannattavuuden toteutumista. Hallitus päätti toimitusjohtajan olevan oikeutettu lyhyen aikavälin kannustinpalkkioon vuodelta 2021 riippuen oikaistun liikevoiton ja pörssikurssin kehityksestä vuonna 2021. Palkkio on enintään 10 000 Wulff-Yhtiöt Oyj:n osaketta. Hallitus päätti toimitusjohtajan olevan oikeutettu pitkän aikavälin kannustinpalkkioon ajanjaksolta 1.1.2021-31.12.2023 riippuen pörssikurssin kehityksestä mainittuna aikana ja toimitusjohtajan osakeomistuksesta 31.12.2023. Palkkio on enintään 30 000 Wulff-Yhtiöt Oyj:n osaketta. Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 40 000 Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakkeen arvoa (ilman palkan sivukuluja). Palkkiota ei makseta osallistujalle, jos konserniyhtiö tai osallistuja irtisanoo tai purkaa osallistujan toimisopimuksen ennen palkkion maksamista.

Sekä konsernijohtajan että toimitusjohtajien etuuksiin kuuluu lakisääteisesti karttuva työeläke. Sopimuksissa ei ole määritetty eläkkeellesiirtymisikää, eikä sovittu tai maksettu lisäeläkkeitä.

Hallitus nimitti Wulff-Yhtiöiden toimitusjohtajaksi Elina Pienimäen 17.9.2019 ja hän aloitti toimessaan 30.9.2019. Elina Pienimäen palkitseminen 2020 koostui kiinteistä kuukausittaisista rahapalkoista ja luontoiseduista, yhteensä 145 tuhatta euroa (39) sekä 7 000 Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakkeesta. Toimitusjohtajasopimukseen sisältyy edellä esitetty lyhyt- ja pitkäaikainen palkitsemisjärjestelmä. Toimitusjohtajalle kuuluu oikeus lomarahaan sekä myöhemmin mahdollisesti määritettävään tulospalkkaukseen. Irtisanomisaika on toimitusjohtajan puolelta kolme kuukautta ja yhtiön puolelta kuusi kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen yksipuolisesti, on toimitusjohtaja oikeutettu kolmen kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen.

Wulff-Yhtiöiden konsernijohtajana toimi Heikki Vienola 25.9.2017-29.9.2019. Tilikaudella 2019 konsernijohtajana toimineen Heikki Vienolan palkitseminen koostui kiinteistä kuukausittaisista rahapalkoista ja luontoiseduista, yhteensä 60 tuhatta euroa. Konsernijohtajasopimukseen ei sisältynyt osake- tai tulospalkkioita tai muita pitkäaikaisia palkitsemisjärjestelmiä. Irtisanomisaika oli kolme kuukautta, jonka ajalta olisi maksettu irtisanomisajan palkka ja 100 tuhannen euron irtisanomiskorvaus.

Konsernin johtoryhmän palkitseminen

Konsernijohtaja tai konsernin emoyhtiön toimitusjohtaja valmistelee ja päättää konsernin emoyhtiön johtoryhmän jäsenten työehdot sekä heidän palkkansa ja mahdolliset muut etuudet ja kannustimet. Syyskuussa 2018 hallitus päätti, että johtoryhmän palkankorotukset hyväksyy jatkossa hallituksen puheenjohtaja.

Konsernin johtoryhmän palkitseminen koostuu kiinteistä rahapalkoista, luontois­eduista, lisäeläkkeistä, vuosittain erikseen päätettävistä tulospalkkioista ja mahdollisista osakepalkkioista. Tulospalkkioiden määräytyminen on sidottu taloudelliseen kehitykseen ja yksilöllisiin tavoitteisiin. Konsernissa ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia eikä osakepalkkiojärjestelmää osana konsernin johtoryhmän kannustin- ja sitouttamisohjelmaa. Konserni ei sovella pitkän aikavälin palkitsemista eikä palkitsemiseen sisälly erityisiä ansainta- ja sitouttamisjaksoja.

Johtoryhmän jäsenistä Tarja Törmäsen viestintä- ja markkinointijohtajapalvelu hankitaan ostopalveluna, jota hankittiin kauden 2020 aikana yhteensä 69 tuhatta euroa (72). Ostopalvelu sisältyy liiketoiminnan muihin kuluihin ja on esitetty myös liiketoimet lähipiirin kanssa liitetiedossa.

Konsernin emoyhtiön johtoryhmään kuuluivat vuosina 2020 ja 2019 Trond Fikseaunet, Elina Hanén, Tarja Törmänen, Veijo Ågerfalk, Tomi Hilvo 3.8.2020 alkaen ja Ninni Arion 3.8.2020 asti, toimitusjohtaja Elina Pienimäki 18.10.2019 alkaen ja konsernijohtaja Heikki Vienola 17.10.2019 asti.

Yhteenveto konsernin johtoryhmän työsuhde-etuuksista on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 28 ja alla olevassa taulukossa.

Avainhenkilöiden osakeomistukset ja osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Lista konsernin julkiseen sisäpiiriin kuuluvista henkilöistä, heidän kytkennöistään ja Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakeomistuksistaan on julkaistu konsernin sijoittajasivuilla Johto ja hallinto -osiossa.

Konsernilla ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia. Konsernilla on toimistusjohtajaa koskeva voimassa oleva osakepalkkiojärjestelmä, josta on annettu enemmän tietoa yllä.

Yhteenveto ylimmän johdon etuuksista

Yhteenveto konsernin ylimmän johdon työsuhde-etuuksista:

Hallituksen palkkiot
1000 euroa 2020
2019
Hallitusjäsenten peruspalkat ja palkkiot
   Kari Juutilainen 4/2018- ja hallituksen puheenjohtaja 4/2019- 15 15
   Jussi Vienola 4/2018- 15 15
   Kristina Vienola 4/2018 15 15
   Lauri Sipponen 4/2020- 11
   Ari Pikkarainen, hallituksen puheenjohtaja 9/2017-4/2019 ja jäsen -4/2020 5 15
Hallitusjäsenten etuudet yhteensä 61
60
Konsernin johtoryhmän työsuhde-etuudet
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 731 625
Luontoisedut 36 44
Tulospalkkiot 56 58
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet, lisäeläkkeet 36 35
Yhteensä 859
762